Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Planar for ny lufthamn presenterast for bystyret i Bodø 8. februar

 Vi inngår avtaler med Avinor og Bodø kommune knyttet til ny lufthavn i Bodø.

Torsdag skal bystyret i Bodø handsama samarbeidsavtale, masterplan og forskutteringsavtale i samband med ny lufthamn. Dette er viktige milepæler for å sikra god fremdrift i planleggingsarbeidet for ei ny lufthamn.

Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen og  vår direktør Thorbjørn Thoresen vil vera tilstades i bystyret, der Avinor vil halda ein presentasjon om masterplanen for den nye lufthamna.

- Eg ser fram til at bystyret skal gjera den endelege handsaminga av desse sakene, som er viktige steg på vegen mot ny lufthamn, seier ordførar Ida Pinnerød.

Samarbeidsavtale mellom partane

Det har vore eit godt samarbeid mellom partane over lang tid om prosjektet «Ny by, ny lufthamn» i Bodø. Avtala som vert handsama torsdag formaliserer samarbeidet mellom kommunen, Forsvarsbygg og Avinor for å sikra at oppdraga vert svara ut på best mogleg måte.

- Føremålet med avtala er å tilretteleggja for by- og eigedomsutvikling på vesentlege delar av dei eigedomsareala som i dag vert nytta til militær og sivil lufthamn i Bodø ved å flytta lufthamna. Det har vore svært viktig for oss å koma fram til ein slik avtale, som sikrar langsiktig god planlegging og ein god gjennomføringsplan, seier vår direktør Thorbjørn Thoresen og konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen, og dei støttast i den utsegna av ordførar Ida Pinnerød.

- Avtala er tufta på eit felles mål om at utviklinga av ny lufthamn i Bodø skal bidra til høgast mogleg verdiskaping for samfunnet, seier ordføraren.

Forskutteringsavtale

Bystyret skal òg handsama ein forskutteringsavtale med Avinor knytet til den første fasen av prosjektet.

- Vi er nøgd med at vi raskt og effektivt har fått på plass ein slik avtale. Han gjev forutsigbarhet og viser engasjementet til kommunen, og gjev gode økonomiske rammer for det arbeidde vi skal utføra i denne første fasen av prosjektet, seier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Kostnadene for skisse- og forprosjektfasen som vert omfatta av denne avtala fordeler seg på element som prosjektering, teknisk rådgivning, flyplasstekniske utgreiingar, grunnundersøkingar, kartlegging av kulturminne, og dessutan utgravingsarbeid og anna prosjektering og administrasjon. Dei samla kostnadene for skisse- og forprosjektfasen er førebels anslått til totalt kr 90 millionar (2016-kronar).

Alle dei aktuelle sakene er handsama av Formannskapet i Bodø kommune og har einstemmig positiv innstilling til bystyret som altså handsamar sakene under møtet sitt torsdag 8. februar.

Masterplan

Avinor skal presentera masterplanen for ny lufthamn Bodø. I korte trekk består han av ein arealplan som viser korleis vi kan få ei god planløysing for ny lufthamn, og dessutan ivareta eit utviklingsbehov i eit 50-årsperspektiv.

- Vi er svært glade for at vi får høve til å presentera masterplanen i Bodø bystyre 8. februar og vil leggja opp til ein presentasjon og spørsmålsrunde for medlemmane til bystyret. Masterplanen er eit verktøy for skisseprosjektet som no startar opp og vil danna grunnlag for arbeidet vidare i prosjektet, seier konserndirektør i Avinor, Stine Ramstad Westby.

Kontaktpersonar:

Forsvarsbygg: Trond Eliassen, seksjonssjef sal og eigedomsutvikling, mob: +47 918 19 323. trond.elisassen@forsvarsbygg.no  

Avinor: Gurli Høeg Ulverud, Kommunikasjonssjef, mob: +47 40213811 ghu@avinor.no

Bodø kommune: Aleksander Ramberg, kommunikasjonsrådgiver, mob: +47 957 79 546 ar@bodo.kommune.no

 

Bodø lufthamn

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.