Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vernebestemmelser

Generelt

Bestemmelsene henviser til de ulike vernekategoriene. Inntil fredningssaken er gjennomført vil bestemmelsene være gyldige som interne vernerestriksjoner innenfor de arealer og de bygninger og anlegg som Forsvaret har råderett over. Bestemmelsene under Kulturmiljøet gjelder for hele verneområdet med alle arealer, bygninger og anlegg. Supplerende bestemmelser under Automatisk fredete kulturminner (kulturminnelovens § 4) og Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør, kommer i tillegg.

Kulturmiljøet

 1. Innenfor verneområdet må det ikke settes iverk tiltak eller bruksendring som kan endre områdets, bygningsmiljøets, festningsverkenes eller øvrige kulturminners art og karakter uten godkjennelse fra Riksantikvaren. Som eksempel på slike tiltak kan nevnes: Oppføring av anlegg og andre faste innretninger, ny bebyggelse, tilbygg, ombygging, påbygg, nye åpninger i tak og vegger, riving, terrengarbeider, endringer av veier og plasser. Listen er ikke fullstendig.
 2. På bygninger og øvrige kulturminner er det ikke tillatt å endre eller skifte ut utvendige detaljer, farger eller materialer ut over vanlig vedlikehold, uten godkjennelse fra Riksantikvaren.
 3. Vedlikehold og istandsetting utvendig skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningen eller objektets egenart. Løsningene skal være prinsippgodkjent av Riksantikvaren. Avvik fra disse prinsippene må godkjennnes særskilt.
 4. Riksantikvaren kan gi tillatelse til tilbakeføring av bygninger, anlegg eller andre elementer i kulturmiljøet til en opprinnelig eller tidligere tilstand, såfremt dette kan gjøres på grunnlag av dokumentert kunnskap. Likeledes kan det gis tillatelse til endringer som ikke forringer antikvariske verdier, når dette er nødvendig av funksjonelle eller tekniske hensyn.
 5. Riksantikvaren kan gi tillatelse til endring og evt. riving av bygninger eller andre elementer med liten antikvarisk egenverdi innenfor kulturmiljøet.
 6. Riksantikvaren kan gi tillatelse til oppføring av nybygg, forutsatt at disse tar hensyn til områdets og omkringliggende bygningers og anleggs kulturhistoriske verdi og arkitektoniske karakter.
 7. Fjerning eller planting av trær og busker eller andre inngrep som vil kunne endre den parkmessige karakter skal godkjennes av Riksantikvaren.

6.4.3 Automatisk fredete kulturminner – kulturminnelovens § 4

 1. For automatisk fredet grunn, bygninger og anlegg etter kulturminnelovens § 4 gjelder bestemmelsene i kulturminnelovens § 3 og 8. Alle inngrep i- eller tiltak som berører arealer, bygningers eksteriør og interiør, eller anlegg skal meldes til- og godkjennes av Riksantikvaren.
 2. Vedlikehold og istandsetting av uteanlegg og bygningers og anleggs eksteriør og interiør skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningen eller objektets egenart. Løsningene skal være prinsippgodkjent av Riksantikvaren. Avvik fra disse prinsippene må godkjennnes særskilt.
 3. For inngrep i grunnen vil Riksantikvaren kunne stille krav om arkeologiske undersøkelser.

Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør

 1. Alle inngrep i- eller tiltak som berører eksteriør eller interiør skal meldes til- og godkjennes av Riksantikvaren.
 2. Vedlikehold og istandsetting av uteanlegg og bygningers og anleggs eksteriør og interiør skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningen eller objektets egenart. Løsningene skal være prinsippgodkjent av Riksantikvaren. Avvik fra disse prinsippene må godkjennnes særskilt.

Fant du det du lette etter?