Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vedlikeholdsbestemmelser

Generelle bestemmelser

Vedlikehold skal skje i henhold til ordinære styringsdokumenter, gjennom ordinære rutiner og de øvrige bestemmelser. Av generelle bestemmelser gjelder følgende:

 • Vedlikehold skal skje med materialer og metoder som er tilpasset inventarets egenart, og slik at de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene ikke forringes.
 • Inventarene skal vedlikeholdes og brukes slik at de ikke forfaller.
 • Uteområder som er merket på kart, skal bevares og forvaltes som en helhet og den visuelle og funksjonelle sammenhengen med vernete deler av anlegget skal opprettholdes.

Det er Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger, gjennom sin avtale med Verdal kommune, som har ansvar for løpende vedlikehold.

Hva regnes som ”vanlig vedlikehold” på vernede bygg?

I vernebestemmelsene heter det at man må søke om godkjenning for alle tiltak som går ut over vanlig vedlikehold. Hva som menes med vanlig vedlikehold defineres strengere for vernede bygg enn for den øvrige bygningsmassen. Som generelle prinsipper gjelder følgende:

 • Bygningens eksisterende materialer skal i størst mulig utstrekning bevares. Inngrepene ved vedlikehold eller utbedring må være så små som mulig.
 • Det er bedre å vedlikeholde og reparere framfor å skifte ut.
 • Det må brukes materialer av samme type og kvalitet som opprinnelig ved vedlikehold og eventuelt utskifting. (Se avsnittet ”Trevirke” vedrørende bruk av trematerialer i fjellgalleriene.)
 • Skjulte deler av bygningen (konstruksjon) er like viktige å ta vare på som synlige (overflater).
 • Hvis man må endre, er det bedre å føye noe til enn å fjerne originale eller gamle deler. Det beste bygningshistoriske ”arkivet” er bygningen selv.
 • Gamle ombygninger og endringer av en bygning er ofte viktige å bevare. De kan fortelle om bygningens historie gjennom skiftende stilretninger og bruk.

Hva er ”søknadspliktige tiltak”?

Alt arbeid utover vanlig vedlikehold på inventarenes eksteriører og vernede interiører er søknadspliktig. Listen nedenfor viser eksempler på hva som forstås som søknadspliktige tiltak:

 • Utskifting eller endring av vinduer og utvendige dører med karmer og listverk
 • Utskifting eller endring av taktekking og fargesetting.
 • Utskifting av himlingsplater/kledning i vernete interiører.
 • Trekking av nye kabler eller rør der slikt arbeid vil berøre overflater i vernete interiører og konstruksjoner.
 • Utskifting av trapper, balkonger, reposer m.v.

Ovenstående er eksempler og er ikke uttømmende med hensyn til hva som er søknadspliktig. Søk råd dersom det oppstår tvil om hvor grensen går mellom vedlikeholdstiltak og søknadspliktige tiltak.