Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innhold og gyldighet av verneplanen

Verneplanen for Hegra festning inneholder historikk og informasjon om nåværende forhold innenfor etablissementet og verneområdet. Det er utarbeidet en katalogdel over fjellanlegg, fortifikatoriske anlegg og bygninger, som inneholder kart, tegninger og bilder, beskrivelse og vernevurdering. Katalogdelen er utgangspunktet for en samlet vernevurdering og inndeling i vernekategorier.

Verneplansarbeidet har frembrakt en mengde tegninger, som er blitt avfotografert og publiseres i verneplanen for første gang. Den gjenfunne, opprinnelige inventarboken fra 1909, som inneholder detaljerte opplysninger og tegninger av anlegget, er en verdifull, utfyllende dokumentasjon som kan fåes i sin helhet i digital versjon ved direkte henvendelse til Faggruppe kulturminnevern i Forsvarsbygg.

Det er lagt stort vekt på å sette de politiske og militære hendelsene i sammenheng med anleggets særegne historikk. Det er funnet en stor mengde offisielle dokumenter, særlig vedrørende festningens anleggelse. Disse er oppramset i kapittelet om historikk.

Det er også lagt vekt på å se anlegget i kulturlandskapet. Utdrag av rapporten om biologisk mangfold fra 2003 er også tatt med i verneplanen. Det er publisert en del gamle fotografier samt bilder av nåværende situasjon.

Verneplanen behandler ellers ulike foreslåtte tiltak og gir anbefalinger for tiltak og metoder innenfor vedlikehold, restaurering og skjøtsel. Verneplanen er likevel ikke en detaljplan (f.eks. skjøtselsplan, plan for restaurering av konstruksjoner i armert betong osv). Slike må utarbeides særskilt, med verneplanen som premissdokument.

Riksantikvaren har forutsatt å frede alle de nasjonale festningsverkene etter kulturminneloven. Verneplanen vil da være hovedgrunnlaget for fredning, derfor er verneplanens kategorisering og bestemmelser utformet for å kunne benyttes i fredningsarbeid. Inntil fredningssaken er gjennomført skal verneplanen være retningsgivende for tiltak, bruk og skjøtsel innenfor verneområdet. Det vil være bindende for Forsvarets egen forvaltning, og retningsgivende for øvrige myndigheters beslutninger og forvaltning i området.

Verneområdet er begrenset av Forsvarets eiendomsgrenser. I verneplanarbeidet blir det imidlertid også lagt vekt på å definere hva som inngår i det helhetlige kulturmiljøet, uavhengig av eiendomsgrenser. I forbindelse med fredningssaken vil det være opp til Riksantikvaren å vurdere om det er aktuelt å foreslå fredning av et større område for å sikre festningens virkning i omgivelsene. Når fredningen er gjennomført, vil verneplanen revideres i samsvar med fredningsvedtaket.

Image "chapter-1-19-1.jpg" without description