Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kompetanse

Foruten å vinne erfaringer med hvordan produktene står seg, er et viktig punkt å bygge opp kompetanse hos forvaltende ledd og utførende håndverkere. I forbindelse med utførelse av litt større arbeider, vil det bli laget kurs, slik at flere får praktisk kunnskap om bruk av gamle håndverksteknikker. Ett praktisk murerkurs er foreløpig avholdt på Kongsvinger. Her samarbeidet man med et murerfirma med særlig kunnskap om bruk av kalkmørtel. Nye prosjekter er planlagt, hvor en del av hensikten også er å vinne ny kunnskap gjennom arbeidet. Det foreligger bl.a et prosjekt for restaurering av en kalkovn fra 1851 på Karljohansvern, som inngår i et europeisk prosjekt for restaurering av kalkovner, støttet av EU.

For øvrig er det påbegynt en kompetanseheving i hele forvaltningssystemet, både LFM og FBT. Det har vært avholdt grunnkurser i kulturminneforvaltning i hver region. I forbindelse med kursene har det vært distribuert en «Håndbok i kulturminneforvaltning», med samling av interne retningslinjer og håndboksblader om antikvarisk vedlikehold. Meningen er at håndboken skal bidra til en felles referanse for fagfeltet i hele Forsvaret. Den skal også bidra til en nettverksbygging mellom de forvaltende enhetene, slik at lokal spesialkompetanse skal kunne komme flere til gode, samt at man i fellesskap kan oppnå bedre resultater enn hver for seg.

Image "80476_156_01_a.jpg" without description

«Håndbok i kulturminneforvaltning» er distribuert til alle forvaltere av verneverdige bygninger og anlegg i Forsvaret.

Foto: FKP

Image "80476_156_02_a.jpg" without description

St.meld. nr. 54 (1992–93) Nasjonale festningsverk.

Image "80476_156_03_a.jpg" without description

Foruten intern nettverksbygging, er det viktig å delta innenfor fagfeltet, både nasjonalt og internasjonalt. Siden festningsbyggingen var basert på felles, europeiske idealer, vil det være nyttig å samarbeide med andre land som har en tilsvarende festningstradisjon. Innenfor de skandinaviske land er det etablert en gruppe av festningsforvaltere: Nordisk festningsforvaltningsforum, som treffes årlig til faglige samlinger. Videre er det nødvendig å ha god kontakt med forvaltnings-, forsknings- og rådgivningsmiljøer som arbeider med antikvarisk vedlikehold. Festningssverkenes spesielle konstruksjoner krever at det utarbeides egne vedlikeholdsanvisninger. Her vil økt kunnskap om de opprinnelige bygge- og vedlikeholdsmetodene være verdifullt.

Image "80476_156_04_a.jpg" without description

Høytorp fort: «Reduitten» – Fortets kjerne med utenforliggende grav er sprengt ned i fjellet.

Foto: FKP