Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

040202 Gullbekkåsen/Vardåsen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vardåsen
Byggeår 1901–1903, videre utbygget 1904–1905
Opprinnelig bruk To fort med to kanoner på hver samt med besetning, feltkanonstilling, manskapsbarakker, vakthus, kantine, fjellanlegg m.m.
Nåværende bruk Historisk anlegg, turområde
Vernestatus Vardefortet med tunnelanlegg og piggtrådsgjerder, samt Feltkanonstilling: Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Spor i landskapet og inventarer som skytebanestativer, vei m.m.: Militærhistorisk landskap.
Verneomfang Hele verneområdet.
Vernebegrunnelse Et militær- og kulturhistorisk viktig anlegg med tilknytning til Unionsoppløsningen i 1905.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Ingen bygninger over terreng knyttet til befestningene eksisterer i dag.
Annet Arkivadresse materiale og tegninger: Forsvarsbygg, Hamar. Riksantikvaren, B 104

1901
Befestningene på Vardåsen besluttes anlagt og arbeidet settes i gang
1903
Arbeidene med fortene er nå så langt at de får en besetning.
1905
Fortene blir fullt utbygget. 28. sept. reduseres styrkene og de mobiliserte sendes hjem.
1906
Det ble bygget hovedsignalstasjon
1914
Det bygges/graves brønn og anlegges telefonsentral på Vardefortet og det legges vannledning fra Høgtjern og sprenges kabelgrøfter.
1915
Det dreneres myr for ekserserplass/flyplass, bygges spiserom med kjøkken ved Vardefortet, det bygges offisersbrakke.
1916
Det ble bygget kanonskur for 8,4 cm skytset, maskert alle bygninger, reparert bygninger og piggtrådsgjerder.
1917
Det ble sprengt tunnelmagasiner, bygget lastekai ved Kongsvinger jernbanestasjon.
1918
Det ble anlagt telefonlinje til Odals Værk, bygget gjerde rundt befestningene, etablert provisorisk luftvern.
1923
Det ble lagt elektrisk strøm og lys inn i bygninger og tunnelanlegg.
1933
En del av anleggets bygninger tas ut av inventarlistene, bl.a. hovedsignalstasjonen.
1939
De 4 kanonene demonteres. Mannskaper fra Luftvernregimentet innkalles til nøytralitetsvern og stasjoneres på Vardåsen hvor de bl.a. bemanner luftobservasjonsposter.
1940 - 1945
Ingen tysk bruk av befestningsanleggene.
1940
Det skytes mot tyskerne vest for Kongsvinger med de to tilbakeværende feltkanoner som sto litt nord for Gullbekkfortet. Tyskerne inntar Kongsvinger.
1946
Luftforsvaret oppretter en radiopeilestasjon på Vardåsen. De øvrige anlegg ligger ubeskyttet hen, forfaller og blir ribbet for alt brukelig, ruter knust og rustent materiell.
1952 - 2000
Luftforvsaret bygget radar på Gullbekkfortet. Den er operativ i 1955. Frem til 2000 ble Luftforsvarets anlegg brukt til undervisning. Øvrige bygninger og anlleg i terrenget rives eller sløyfes. Tilbake blir feltkanonstillingen, Vardefortet og Gullbekkfortet som brukes av LKI. Vardefortet blir istandsat på 1990-tallet.
2000
Deler av bygningsmassen på Gullbekkfortet selges og om ominnredes til fengsel.

Ingen treff