Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formål

Formålet med vern av Kristiansten festning, hovedtårnet og øvrige fortifikasjoner, er å ta vare på en enestående godt bevart 1600-talls tårnfestning. Verneplanens formål er å ivareta de kvaliteter som tentativt er oppregnet under Kulturmiljøet. For å oppnå dette er det viktig at:

  • området bevares og forvaltes som en helhet. Den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom ulike deler av miljøet må opprettholdes og styrkes.
  • de fortifikatoriske anleggene bevares slik at funksjon og utforming av de enkelte elementer, og sammenhengen mellom dem, tydeliggjøres.
  • bygninger, anlegg og fortifikasjoner forvaltes slik at deres opprinnelige preg og eldre bygningshistorie blir bevart. Dette innebærer bevaring i henhold til vernebestemmelsene av konstruksjoner, rominndeling, overflater, bygningselementer og arkitektoniske detaljer i eksteriør og interiør.

Image "chapter-6-77-1.jpg" without description

Kommandantboligen med vaktstuen. Den siste med det typiske takutstikket som ga vaktene noe ly for vær og vind. Foto: Jiri Havran.

Image "chapter-6-78-1.jpg" without description
 Vaktstuen etter restaureringen i 2005 innredet som restaurant. Foto: Jiri Havran.

  • vedlikehold og restaurering skjer etter antikvariske prinsipper.
  • eventuelle tilbakeføringer gjøres i samråd med og etter godkjennelse av kulturminnemyndighet.
  • tiltak og skjøtsel i landskapet omkring anleggene søker å ivareta evt. forbedre virkningen av anlegget i landskapet, med respekt for de opprinnelige sammenhenger og de historiske prosesser som har funnet sted. I tillegg skal det biologiske mangfoldet også respekteres så langt dette lar seg kombinere med formålet for vernet.