Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Saksbehandlingsrutiner

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) forvalter eieransvaret på vegne av Forsvarsdepartementet. Vernebestemmelsene og tilhørende rutiner er tilpasset dagens situasjon med NFV som Forsvarets koordinerende ledd overfor kulturminnemyndighetene.

Generelt

Planen har gyldighet som forvaltningsplan.

Verneplanens retningslinjer og bestemmelser skal legges til grunn for forvaltningen av de berørte områder og for alle typer planer, herunder etablissementsplaner, FDV-planer, restaureringsplaner, biologisk mangfold m.m.

Riksantikvaren, eller den han bemyndiger, er rette antikvariske myndighet i spørsmål som angår bygninger og anlegg i verneklasse 1. For bygninger og anlegg i verneklasse 2 ivaretas vernehensyn av NFV. I plansaker er det fylkeskommunen, i henhold til oppgavefordeling innen kulturminnevernet, som skal påse at kulturminneinteresser blir ivaretatt i planprosessen.

Tiltakshaver skal i god tid ta kontakt med NFV i Forsvarsbygg, for rådgiving og avklaring av premisser for gjennomføring av tiltak.

Søknadspliktige tiltak

Hvis arbeidet er avhengig av godkjennelse fra kulturminnemyndighetene og/eller bygningsmyndighetene i kommunen, utformes søknad i samarbeid med NFV.

Når det skal utføres tiltak som krever tillatelse fra kulturminnemyndighetene, skal søknaden sendes Riksantikvaren for godkjenning.

Tiltakshaver er ansvarlig for evt. forhåndskontakteller konferanse med etat for plan- og byggesakeller andre kommunale etater. Hvis det omsøktetiltaket er av en slik art at det ifølge vernebestemmelser også skal godkjennes av andre kulturminnemyndigheter,skal søknaden først sendes kulturminnemyndighetene før den sendes til kommunen.

For tiltak som berører anlegg som blir registrertsom automatisk fredet, kan det bli stilt krav om arkeologisk undersøkelse. I henhold til kulturminneloven § 10.1 belastes tiltakshaver for kostnader.

Oppfølgning og kontroll av tiltak i prosjekterings- og utførelsesfasen

For alle tiltak utover vanlig vedlikehold skal NFV fungere som antikvarisk kontrollør og følge opp prosjektet. NFV skal bl.a.:

  • påse at tiltaket holder seg innenfor rammene som er gitt av kulturminnemyndighetenes vedtak
  • bringe frem antikvarisk informasjon, påpeke og sørge for at det blir gjort nødvendige undersøkelser på stedet
  • påse at antikvariske hensyn blir tilgodesett i tegnings-og beskrivelsesmaterialet
  • påse at det blir stilt tilstrekkelig krav til utførendefirmaer vedrørende kunnskap om tradisjonelle byggemetoder og materialbruk
  • være rådgiver og kontrollør vedrørende detaljutførelse
  • delta i prosjekterings- og byggemøter, befaringer samt annen nødvendig oppfølgning for å sikre antikvariske interesser
  • påse at undersøkelser og arbeid blir tilfredsstillende dokumentert

NFV avtaler i samarbeid med Riksantikvaren hvilket mandate den antikvariske kontrolløren har til å treffe avgjørelser, og hvordan Riksantikvaren selv vil følge opp saken. Generelt skal alle avvik fra godkjent prosjekteringsmateriale godkjennes av Riksantikvaren.

Alle arbeider skal dokumenteres i form av beskrivelser, tegninger, fotografier, rapporter og evt. farge- og materialprøver. Det skal okumenteresfør, under og etter at arbeidet er utført. Den antikvariske kontrolløren er ansvarlig for dokumentasjonsbehov og nødvendige retningslinjer.Ansvaret for alt arbeid ligger hos tiltakshaver I samarbeid med kontrollør og engasjerte rådgivere. Etter ferdigstillelse samles dokumentasjonen i arkivbestandig rapports form. Foruten NFV skal Riksantikvaren ha en kopi av dokumentasjonsmaterialet.