Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vernekategorier

Verneplanen opererer med vern av områder og vern av inventarer innenfor disse områdene.

Verneområdet

Verneområdet omfatter én vernekategori: Det nasjonale festningsverket Kristiansten festning.

Alle elementer som inngår i dette verneområdet, så som kanoner, bygninger, veier, stillinger, plasser og øvrige spor etter militær virksomhet, er vernet.

Det opereres imidlertid med ulike grader av vern, tilpasset inventarenes antikvariske verdi. Det innebærer at disse elementene skal behandles i henhold til vernebestemmelsene, som er angitt for de aktuelle kategorier nedenfor.

Oversikt og beskrivelse av frednings- og bevaringsverdige inventarer og fortifikasjonsanlegg fremgår av avsnittet Omfang. Områdeavgrensningen fremgår av kart.

Verneverdige områder eller bygninger som defineres å ligge utenfor de nasjonale festningsverkene kan avhendes med verneklausul. For områdene utenfor Forsvarets eiendom overlates det til kulturminnemyndighetene å vurdere behovet for en eventuell fredning eller annen regulering.

Image "chapter-6-79-1.jpg" without description

Kommandantboligens nordfasade. Foto: Jiri Havran.

Automatisk fredede kulturminner

Grunn, bygninger og anlegg fra før 1537 samt erklært stående byggverk fra perioden 15371649 er automatisk fredet i henhold til kulturminnevernloven § 4. Per 2006 er det ikke kjent at det eksisterer automatiske fredede kulturminner innenfor eiendomsgrensene. Dersom man finner slike kulturminner, vil bestemmelsene i kulturminneloven gjelde.

Verneklasse 1: Fredningsverdige inventarer

Denne kategorien omfatter inventarer av meget høy verneverdi. Disse er fredet etter kulturminneloven. Vernet omfatter ofte både interiør og eksteriør, men bare vern av eksteriør eller bare interiør kan også være aktuelt. Vernet vil også kunne omfatte deler av inventarer som i seg selv ikke er fredningsverdige. Dette er gjort dels for minimalisere risikoen for å at endringer utilsiktet vil komme til å omfatte verneverdige deler, men også for å etablere kontroll med at fremtidige endringer ikke forringer verneverdier. Det finnes også inventartyper, som for eksempel porter eller utenverk, der interiør eller eksteriør ikke er meningsbærende.

Inventarer i kategorien vil være markert med tallet 1/fredet i rubrikken «verneklasse» i katalogdelene.

Verneklasse 2: Verneverdige inventarer

Inventarer i denne klassen vil ikke bli foreslått fredet etter kulturminneloven, men regulering til spesialområde med formål bevaring etter PBL §25.6 kan være aktuelt for å sikre verneinteressene. Som regel omfattes inventarer i denne klassen kun av eksteriørvern, men unntaksvis vil også interiører være omfattet. I slike tilfeller vil vernet være et internt redskap til å ivareta interiører som har vernekvaliteter uten å være i fredningsklasse.

Inventarer i kategorien vil være markert med tallet 2 i rubrikken «verneklasse» i katalogdelene.

Verneklasse 0: Inventar med liten verneverdi

Kategorien omfatter stående inventar med liten verneverdi. På Kristiansten festning gjelder dette bare et fåtall inventarer. Disse vil kunne påregnes endret eller revet etter forutgående søknad til Forsvarsbygg nasjonale festningsverk og etat for plan- og byggesaksbehandling i kommunen. Ved riving av bygninger skal grunnmuren stå tilbake, med mindre annet bestemmes særskilt.

Inventarer i kategorien vil være markert med tallet 0 i rubrikken «verneklasse» i katalogdelene.

Image "chapter-6-80-1.jpg" without description

Trappen opp til loftet på Donjonen er utvunnet i murens tykkelse, som her mot vest er 4,65 m. Mot nord, øst og syd måler murene 2,5 m. Foto: Jiri Havran.

Militærhistorisk landskap

En vesentlig del av etablissementets verneverdi ligger i den totale opplevelsen av ulike spor etter Forsvarets virksomhet, samt et rikt biologisk mangfold innenfor det avgrenset område. Egenverdien av det enkelte element kan være lav, men samlet utgjør de en kilde til kunnskap og opplevelse av det historiske anlegget. Disse bygnings- og anleggsrestene skal derfor ligge igjen som spor i det vi har valgt å kalle det militærhistoriske landskapet.

For Kristiansten festning sammenfaller det militærhistoriske landskapet med verneplanens avgrensning av det nasjonale festningsverket.

For inventarer som ikke er satt i verneklasse 1/fredet 2, eller 0 er satt i kategorien militærhistorisk landskap i rubrikken "verneklasse" for å tydeliggjøre at de ikke skal fjernes. For disse anleggende vil det kunne være aktuelt med ulike sikringstiltak.

Katalogen identifiserer ikke alle spor etter militær virksomhet. Elementer som ikke er identifisert, for eksempel tufter etter allerede revne bygninger, inngår like fullt i dette landskapet og er underlagt de bestemmelser som gjelder. Kun elementer med liten verneverdi er unntatt fra ethvert vern.

Når bygninger med liten verneverdi skal rives, skal som en hovedregel fundamentene stå tilbake som en del av det militærhistoriske landskapet. Fullstendig riving kan imidlertid i noen tilfeller være aktuelt.