Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vernebestemmelser

Verneområdet

Innenfor verneområdet må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendring som kan endre områdets, bygningsmiljøets, forsvarsverkenes eller øvrige kulturminners egenart og karakter. Som eksempler på slike tiltak kan nevnes: oppføring av anlegg og andre faste innretninger, ny bebyggelse, tilbygg, ombygging, påbygging, nye åpninger i tak og vegger på eksisterende bygninger, rivning, terrengarbeider, endringer av hageanlegg, veier og plasser. Listen er ikke uttømmende. Kulturminnemyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for tiltak som ikke forringer kulturhistoriske eller arkitektoniske verdier, når dette er nødvendig av funksjonelle eller tekniske hensyn.

Kulturminnemyndighetene kan etter søknad tillate tilbakeføring av bygninger, anlegg eller andre elementer innenfor verneområdet til en opprinnelig eller tidligere tilstand, såfremt dette kan gjøres på grunnlag av dokumentert kunnskap.

Innenfor verneområdet må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendring som kan forringe områdets verdi for biologisk mangfold. Som eksempel på slike tiltak kan nevnes: Oppføring av anlegg og andre faste innretninger, ny bebyggelse, terrengarbeider, gjødsling, drenering, gjenfylling, endringer av veier og plasser etc. Listen er ikke fullstendig.

Automatisk fredede kulturminner

For automatisk fredet grunn, bygninger og anlegg etter kulturminnelovens § 4 gjelder bestemmelser i kulturminnelovens § 3 og 8. Alle inngrep i eller tiltak som berører arealer, bygningers eksteriør og interiør eller anlegg skal meldes til og godkjennes av kulturminnemyndighetene.

For inngrep i grunnen vil kulturminnemyndighetene kunne stille krav om arkeologiske undersøkelser.

Inventarer i verneklasse 1

Inventarer i verneklasse 1 tillates ikke revet eller ombygget. Endring eller utskifting av bygningsdelere, detaljer, farger og materialer eller andre tiltak ut over vanlig vedlikehold er ikke tillatt. Riksantikvaren (RA) kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for tiltak som er nødvendige av tekniske eller funksjonelle hensyn og som ikke forringer kulturhistoriske eller arkitektoniske verdier.

Vedlikehold og istandsetting av inventarer i verneklasse 1 skal skje med materialer og metoder som er tilpasset inventarets egenart og på en måte som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredede kulturminnet. Løsningene skal være godkjent av kulturminnemyndighetene.

Inventarer i verneklasse 2

For inventarene i verneklasse 2 skal alle tiltak ut over vanlig vedlikehold godkjennes av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV).

Vedlikehold og istandsettelse skal skje med materialer og metoder som er tilpasset inventarets egenart. Løsningene skal være godkjent av NFV.

Inventarer i verneklasse 0

Bygninger og anlegg som ikke er plassert i verneklasse 1 eller 2 kan påregnes revet, solgt eller avhendet etter forutgående forenklet saksbehandling. Ved riving skal grunnmur/fundament stå igjen som en del av det militærhistoriske landskapet, om ikke annet blir spesielt bestemt.

Militærhistorisk landskap

Nedenfor er gjengitt noen generelle føringer for forvaltning av militærhistorisk landskap (føringene er generelle og ikke spesifikt tilpasset forholdene på det enkelte festningsverk):

  • Bevaring som militærhistorisk landskap innebærer minimal skjøtsel. Hovedprinsippet er at anleggene skal få ligge i fred og forfalle, men ingen elementer skal aktivt fjernes.
  • Et generelt prinsipp i kulturminnevernet er at nødvendige endringer skal gjøres så reversible som mulig. Når åpninger eller løpegraver fylles igjen bør det derfor gjøres med løs pukk og ikke med støp.
  • Objektene sikres slik at mennesker og dyr ikke kommer til skade. Ved gjenmuring legges smyg i åpningen slik at det også for fremtiden blir tydelig hvor inngangen var. Bevarte ståldører sveises fast.
  • I arbeid med sikring må det utvises varsomhet slik at ikke kulturminner, biologisk mangfold eller landskap blir skadet, f.eks. ved bruk av tungt maskineri.
  • På noen objekter vil det bli aktuelt å fjerne trær og planter som vokser inn i kanonbrønner eller lignende slik at en unngår akselererende forfall.
  • Vegetasjon pleies slik at sporene etter militær virksomhet er godt synlige og lesbare for den som ferdes i området. Vegetasjonspleien må søke å forene behovet for forståelse av anleggets funksjon og naturkvalitetene ved anlegget. Større tiltak må derfor godkjennes av kulturminnemyndighetene.

Tekniske anlegg

Reparasjon/fornyelse av tekniske anlegg må skje med hensyn til at de enten befinner seg i et verneområde eller er knyttet til bygninger og anlegg i verneklasse 1 eller 2.