Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltningsråd for ivaretagelse av biologisk mangfold

I forbindelse med kartleggingen av biologisk mangfold på Fredriksvern verft, ble BM-rapport nr 37-2003 Biologisk mangfold på Fredriksvern verft, Larvik kommune, Vestfold utarbeidet i 2004. Rapporten, som er tilgjengelig på nettstedet www.forsvarsbygg.no/publikasjoner, gir en oversikt over de viktigste biologiske verdiene i området, samt råd for forvaltning og skjøtsel som må etterleves for at biologisk mangfold ikke skal forringes. Et eget oversiktskart som stedfester de viktigste områdene for biologisk mangfold på Fredriksvern, er vedlagt i kapittel 10.9.

Faggruppe naturforvaltning i Forsvarsbygg kan bistå med naturfaglig rådgivning, og detaljplanlegging i forbindelse med tilpasning av aktiviteter som kan komme i konflikt med forvaltningsrådene.

I tabellene nedenfor gis forvaltningsråd og restriksjoner på aktiviteter på festningsområdet (neste side):

Tabell 1. Forvaltningsråd og restriksjoner på aktiviteter i de sammenveide områdene for biologisk mangfold på Citadell-, Torkilds- og Stavernsøya. Utfyllende forvaltningsråd er presisert i kapittel 3.5.2 i biologisk mangfold-rapporten

Citadelløya

Stavernsøya V

Stavernsøya N Stavernsøyenga

Stavernsøya SØ 1 og 2

Torkildsøya

Torkildsøya N

Nr. på statuskart

1

2

3–4

5–6

7

8

Fysiske inngrep f.eks. nedbygging av areal og påfylling av masser

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Skogbruk1inkl. vedhogst

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Hogst av svartorsumpskog må unngås

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Enkel beskjæring tillatt, se 3.5.2

Friluftsliv inkl. telting

Bør unngås utenfor Citadellet

Permanent telting ikke tillatt (over 2 dager)

Må unngås (lite aktuelt)

Ikke aktuelt

Permanent telting ikke tillatt (over 2 dager)

Ingen betydning

Større kulturarrangementer (konserter etc).

Bør unngås utenfor Citadellet

Må unngås

Må unngås (lite aktuelt)

Ikke aktuelt

Bør unngås

Ingen betydning

Bivuakkering/ øvelser

Lite aktuelt

Lite aktuelt

Lite aktuelt

Ikke aktuelt

Lite aktuelt

Lite aktuelt

Skjøtsel

Enkel «luking» for å fremme ballastplantene utføres av Larvik BF

Hindre gjengroing er en fordel

Skjøtsel utover beiting lite aktuelt

Ikke aktuelt

Lite behov (holdes relativt åpent)

Ikke aktuelt

Beiting av beitedyr (ikke geit)

Fordelaktig

Fordelaktig

Fordelaktig

Ikke aktuelt

Fordelaktig

Ingen betydning

Gjødsling og opparbeidelse av plen

Må ikke gjennomføres

Må ikke gjennomføres

Må ikke gjennomføres

Ikke aktuelt

Må ikke gjennomføres

Ingen betydning

Tabell 2. Forvaltningsråd og restriksjoner på aktiviteter i de sammenveide områdene for biologisk mangfold på Fredriksvern verft. Utfyllende forvaltningsråd er presisert i kapittel 3.5.2 i biologisk mangfold-rapporten.

Festningsvollgraven

Fredriksvern verft

Festningsdammene

Soldathjemmet

Soldathjemmet V

Skråvika

Nr. på statuskart

9

10

11

12

13

14

Fysiske inngrep f.eks nedbygging av areal

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Skogbruk2

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Vedhogst

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Friluftsliv inkl. Telting

Ikke aktuelt

Ingen betydning

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Må unngås

Lite aktuelt

Større kulturarrangementer (konserter etc.)

Ikke aktuelt

Ingen betydning

Ikke aktuelt

Ingen betydning

Lite aktuelt

Lite aktuelt

Bivuakkering / øvelser

Lite aktuelt

Ingen betydning

Lite aktuelt

Ingen betydning

Må unngås

Lite aktuelt

Skjøtsel (slått)

Kan ryddes om nødvendig. Ikke hele vollgraven samme år

Lite aktuelt

Lite aktuelt. Sikre jevn vannforsyning

Slås i slutten av juli.

Plantemateriale fraktes bort

Lite aktuelt

Lite aktuelt

Gjødsling og opp-arbeidelse av plen

Lite aktuelt

Det meste er plenareal

Lite aktuelt

Må ikke gjennomføres

Lite aktuelt

Lite aktuelt

1 1Skogsdriften i området skal følge avtale om miljøkrav til skogsdrift i Forsvarets områder. Disse miljøkravene bygger blant annet på Levende skogstandardene. Bestemmelsene er strengere da militære og miljømessige hensyn prioriteres foran økonomiske hensyn. Ifølge avtale mellom Forsvarsbygg og Statsskog SF skal verdiklassifiserte områder eid av Forsvaret unntas fra ordinær skogsdrift. Skjøtsel eller restaurering med biologisk formål kan være tillatt etter nærmere angitte krav.

2 Skogsdriften i området skal følge avtale om miljøkrav til skogsdrift i Forsvarets områder. Disse miljøkravene bygger blant annet på Levende skogstandardene. Bestemmelsene er strengere da militære og miljømessige hensyn prioriteres foran økonomiske hensyn. Ifølge avtale mellom Forsvarsbygg og Statsskog SF skal verdiklassifiserte områder eid av Forsvaret unntas fra ordinær skogsdrift. Skjøtsel eller restaurering med biologisk formål kan være tillatt etter nærmere angitte krav.