Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Saksbehandlingsrutiner

Image "chapter-6-106-1.jpg" without description

Grunnmur til offisersboligen på fredsleiren. Bygget var sammensatt av to bygninger som tidligere lå på Kleivplassen batteri og ble flyttet hit i 1919. Foto RLH.

Generelt

 • Planen har gyldighet som forvaltningsplan for Forsvaret når den er godkjent av Riksantikvaren.
 • Verneplanens retningslinjer og bestemmelser skal legges til grunn for forvaltningen av verneområdene og for alle typer planer som angår bruken av områdene, herunder etablissementsplaner, FDV-planer, restaureringsplaner mv.
 • Riksantikvaren eller den han bemyndiger er rette kulturminnemyndighet i spørsmål som angår bygninger og anlegg i verneklasse 1. For bygninger og anlegg i verneklasse 2 ivaretas vernehensyn av NFV i Forsvarsbygg. I plansaker er det fylkeskommunen, i henhold til oppgavefordelingen innen kulturminnevernet, som skal påse at kulturminneinteresser blir ivaretatt i planprosessen.
 • Tiltakshaver skal i god tid ta kontakt med NFV i Forsvarsbygg for rådgivning og avklaring av premisser for gjennomføring av tiltak.

Søknadspliktige tiltak

 • Hvis arbeidene er avhengig av godkjennelse fra kulturminnemyndighetene og/eller bygningsmyndighetene i kommunen, utformes søknad i samarbeid med NFV.
 • Når det skal utføres tiltak som krever tillatelse fra kulturminnemyndighet, skal søknaden sendes til Riksantikvaren for godkjenning.
 • Tiltakshaver er ansvarlig for evt. Forhåndskontakt eller konferanse med etat for plan- og byggesak eller andre kommunale etater. Hvis det omsøkte tiltaket er av en slik art at det ifølge vernebestemmelser også skal også godkjennes av andre kulturminnemyndigheter, skal søknaden først sendes kulturminnemyndighetene før den sendes til kommunen.

Oppfølging og kontroll av tiltak i prosjekterings- og utførelsesfasen

For alle tiltak utover vanlig vedlikehold skal NFV fungere som antikvarfaglig kontrollant og følge opp prosjektet. Kontrollanten skal bl.a.:

 • påse at tiltaket holder seg innefor rammene som er gitt i Riksantikvaren/kulturminnemyndighetenes vedtak.
 • bringe frem antikvarisk informasjon, påpeke og sørge for at det blir gjort nødvendige undersøkelser på stedet.
 • påse at antikvariske hensyn blir tilgodesett i tegnings- og beskrivelsesmaterialet.
 • påse at det blir stilt tilstrekkelige krav til utførende firmaer vedr. kunnskap om tradisjonelle byggemetoder og materialbruk.
 • være rådgiver og kontrollør vedr. detaljutførelse.
 • delta i prosjekterings- og byggemøter, befaringer, samt annen nødvendig oppfølging for å sikre antikvariske interesser.
 • påse at undersøkelser og arbeider blir tilfredsstillende dokumentert.
 • påse at det tas tilstrekkelig hensyn til biologisk mangfold.

Alle arbeider skal dokumenteres i form av beskrivelse, tegninger, fotografier, rapporter og evt. farge- og materialprøver. Det skal dokumenteres før, under og etter at arbeidet er utført. Antikvarfaglig kontrollant har ansvar for spesifisering av dokumentasjonsbehovet og nødvendige retningslinjer. Ansvaret for alle arbeider ligger hos tiltakshaver i samarbeid med antikvarfaglig kontrollant og engasjerte rådgivere. Etter ferdigstillelse samles dokumentasjonen i arkivbestandig, rapports form.

Planer

Skjøtsel- og vedlikeholdsplaner

Skjøtsel- og vedlikeholdsplaner for Hegra festning utarbeides med utgangspunkt i vernebestemmelsene i verneplanen av kulturminneforvaltningen i Forsvarsbygg i samråd med Faggruppe naturforvaltning og i samarbeid med Markedsområde Trondheim. Slike planer skal omfatte prinsippløsninger for metoder og materialbruk, vedlikeholdsintervaller, nødvendige tiltak etc. Faggruppe kulturminnevern er kulturminnefaglig rådgiver, mens Faggruppe naturforvaltning bistår med rådgivning for ivaretakelse av biologisk mangfold.

Fredning

Verneplanen skal, som tidligere nevnt, følges opp med fredning etter kulturminneloven. Verneplanens kategorisering og bestemmelser er utformet med tanke på å kunne benyttes i en fredningssak. P.t. er det ikke bestemt når fredningssaken skal igangsettes eller hvilke hjemler i kulturminneloven som skal benyttes. Inntil fredningssaken er gjennomført skal verneplanen være retningsgivende for alle tiltak, bruk og skjøtsel innenfor verneområdet.

Verneplanen er begrenset av Forsvarets eiendomsgrenser. I forbindelse med fredningssaken vil det være opp til Riksantikvaren å vurdere om det er aktuelt å foreslå fredning av et større område for å sikre festningens sammenheng med batteriene og virkning i omgivelsene.

Image "chapter-6-107-1.jpg" without description

Utgang til en av de seks kanonstandplassene fra kanonhallen.