Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vernebestemmelser

Generelt

Bestemmelsene henviser til de ulike vernekategoriene. Inntil fredningssaken er gjennomført vil bestemmelsene være gyldige som vernerestriksjoner innenfor de områdene som Forsvaret eier.

Bestemmelsene for verneområdet omfatter samtlige bygninger og anlegg innenfor områdegrensene. Spesifikke bestemmelser for automatisk fredede, frednings- og verneverdige inventarer er angitt under.

Verneområde

Innenfor verneområdet må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendring som kan endre områdets, bygningsmiljøets, forsvarsverkenes eller øvrige kulturminners art og karakter. Som eksempler på slike tiltak kan nevnes: oppføring av anlegg og andre faste innretninger, ny bebyggelse, tilbygg, ombygging, påbygging, nye åpninger i tak og vegger på eksisterende bygninger, rivning, terrengarbeider, endringer av veier og plasser. Listen er ikke uttømmende. Kulturminnemyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for tiltak som ikke forringer kulturhistoriske eller arkitektoniske verdier når dette er nødvendig av funksjonelle eller tekniske hensyn.

Kulturminnemyndighetene kan tillate tilbakeføring av bygninger, anlegg eller andre elementer innenfor verneområdene til en opprinnelig eller tidligere tilstand, såfremt dette kan gjøres på grunnlag av dokumentert kunnskap.

Kulturminnemyndighetene kan tillate oppføring av nybygg innenfor det på kartet Hegra festning, Verneområder avmerkede området Nasjonalt festningsverk: særskilte bestemmelser ved Fredsleiren, forutsatt at disse tar hensyn til områdets og omkringliggende bygninger og anleggs kulturhistoriske verdi og arkitektoniske karakter.

Innenfor verneområdet må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendring som kan forringe områdets verdi for biologisk mangfold. Som eksempel på slike tiltak kan nevnes: Oppføring av anlegg og andre faste innretninger, ny bebyggelse, terrengarbeider, gjødsling, drenering, gjenfylling, endringer av veier og plasser etc. Listen er ikke fullstendig. Vernemyndighetene kan tillate oppføring av nybygg, forutsatt at disse tar hensyn til områdets verdi for biologisk mangfold.

Automatisk fredete kulturminner

For automatisk fredet grunn, bygninger og anlegg etter kulturminneloven § 4 gjelder bestemmelsene i kulturminneloven § 3 og 8. Alle inngrep i eller tiltak som berører arealer, bygningers eksteriør og interiør eller anlegg skal meldes til og godkjennes av kulturminnemyndighetene.

For inngrep i grunnen vil kulturminnemyndighetene kunne stille krav om arkeologiske undersøkelser.

Inventarer i verneklasse 1

Inventarer i verneklasse 1 tillates ikke revet eller ombygget. Endring eller utskifting av bygningsdeler, detaljer, farger eller materialer eller andre tiltak ut over vanlig vedlikehold er ikke tillatt. Riksantikvaren kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for tiltak som er nødvendige av tekniske eller funksjonelle hensyn og som ikke forringer kulturhistoriske eller arkitektoniske verdier.

Image "chapter-6-104-1.jpg" without description

Skyteskår under betong overdekningen i skytegraven på hovedfortet.

Vedlikehold og istandsetting av inventarer i verneklasse 1 skal skje med materialer og metoder tilpasset inventarets egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene. Løsningene skal være godkjent av kulturminnemyndighetene.

Inventarer i verneklasse 2

For inventarer i verneklasse 2 skal alle tiltak utover vanlig vedlikehold godkjennes av seksjon rådgivning i Forsvarsbygg NFV.

Vedlikehold og istandsettelse av inventarer i verneklasse 2 skal skje med materialer og metoder tilpasset inventarets egenart. Løsningene skal være godkjent av seksjon rådgivning i Forsvarsbygg NFV.

Inventarer med liten verneverdi

Bygninger og anlegg som ikke er plassert i verneklasse 1 eller 2 kan påregnes revet, solgt eller avhendet etter forutgående forenklet saksbehandling. Ved riving skal grunnmur/fundament stå tilbake som en del av det militærhistoriske landskapet, dersom ikke annet bestemmes særskilt.

Militærhistorisk landskap

Nedenfor er gjengitt noen generelle føringer for forvaltning av militærhistorisk landskap.

  • Objektene sikres slik at mennesker og dyr ikke kommer til skade. Ved gjenmuring legges smyg i åpningen slik at det også for fremtiden blir tydelig hvor inngangen var. Ståldører som skal bevares sveises fast.
  • I arbeid med sikring må det utvises stor varsomhet slik at ikke kulturminner, biologisk mangfold eller landskap blir skadet, f.eks. ved bruk av tunge maskiner.
  • Et generelt prinsipp i kulturminnevernet er at nødvendige endringer skal gjøres så reversible som mulig. Når åpninger eller løpegraver fylles igjen bør det derfor gjøres med løs pukk og ikke med støp.
  • Bevaring som militærhistorisk landskap innebærer minimal skjøtsel. Hovedprinsippet er at anleggene ikke skal underkastes særskilt vedlikehold, men ingen elementer skal aktivt fjernes.
  • På noen objekter vil det bli aktuelt å fjerne trær og planter som vokser inne i kanonbrønner eller lignende slik at en unngår akselererende forfall.
  • Vegetasjon pleies slik at sporene etter militær virksomhet er godt synlige og lesbare for enhver som ferdes i området. Vegetasjonspleien må søke å forene behovet for forståelse av anleggets funksjon, ikke minst ved at skytesektorer opprettholdes, og naturkvalitetene ved anlegget. Større tiltak må derfor godkjennes av kulturminnemyndighetene.
    Image "chapter-6-105-1.jpg" without description
    I midten av 1980-årene ble det oppført en del nye bygninger der det opprinnelig lå andre bygninger som utgjorde fredsleiren.

Tekniske anlegg

I og rundt Hegra festning er det en del opprinnelige tekniske anlegg bevart. Disse er gitt vernekategorien militærhistorisk landskap. Anleggene skal søkes ivaretatt ved tiltak som vil berøre dem. Det henvises for øvrig til vernebestemmelse i ovennevnte kategori.