Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formål

Formålet med vernet av Kongsvinger befestninger er å sikre og ta vare på en grensebefestnings kulturmiljø og historie fra 1657 frem til i dag. Anleggene har spilt en viktig rolle både under de mange kriger mot Sverige, men også i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905. Vernet vil bidra til å ivareta de miljøkvaliteter som er oppregnet under Kulturmiljøet – beskrivelse og vurdering.

Image "070898a_110_01.jpg" without description

Prins Georgs batteri, sett mott Provianthuset. De fine hjørnekvadre ble innmurt i forbindelse med reparasjon av festningsmuren omkring 1870. Et eksempel på inventar i verneklasse 1.

For å oppnå dette er det viktig at:

  • De vernede områder bevares og forvaltes som en helhet. Den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom de ulike delene av miljøet må opprettholdes og styrkes.
  • De fortifikatoriske anleggene bevares slik at funksjon og utformning av de enkelte elementer og sammenhengen mellom dem tydeliggjøres.
  • Bygninger, anlegg og fortifikasjoner forvaltes slik at deres opprinnelige preg og eldre bygningshistorie blir bevart. Dette innebærer bevaring av konstruksjoner, rominndeling, overflater, bygningselementer og arkitektoniske detaljer i henhold til vernebestemmelsene.
  • Vedlikehold og restaurering skjer etter antikvariske prinsipper.
  • Eventuelle tilbakeføringer gjøres i samråd med og etter godkjennelse fra kulturmyndighetene.
  • Tiltak og skjøtsel i landskapet omkring anleggene søker å ivareta evt. forbedre virkningen av anleggene i landskapet, med respekt for ivaretakelsen av biologisk mangfold, de opprinnelige sammenhenger og de historiske prosesser som har funnet sted.