Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Saksbehandlingsrutiner

Forsvarsbygg forvalter eieransvaret av Kongsvinger festning på vegne av Forsvarsdepartementet. Vernebestemmelsene og tilhørende rutiner er tilpasset dagens situasjon med Forsvarsbygg som Forsvarets koordinerende ledd overfor kulturminnemyndighetene. Forsvarsmuseet skal være rådgiver i militærhistoriske spørsmål og ansvarlig for utdeponerte kanoner og annet musealt materiell.

Generelt:

  1. Planen har gyldighet som forvaltningsplan for Forsvaret.
  2. Verneplanens retningslinjer og bestemmelser skal legges til grunn for forvaltningen av de berørte områder og for alle typer planer, herunder etablissamentsplaner, FDV-planer, restaureringsplaner, biologisk mangfold m.m.
  3. Riksantikvaren eller den han bemyndiger er rette antikvariske myndighet i spørsmål som angår bygninger og anlegg i verneklasse 1. For bygninger og anlegg i verneklasse 2 ivaretas vernehensynet av Forsvarsbygg. I plansaker er det i henhold til oppgavefordelinen innen kulturminnevernet fylkeskommunen som skal påse at kulturmineinteressene blir ivaretatt i planprosessen.
  4. Tiltakshaver skal i god tid ta kontakt med Forsvarsbygg for rådgivning og avklaring av premisser for gjennomføring av tiltak.

Image "070898a_116_01.jpg" without description

Søknadspliktige tiltak

  1. Hvis arbeidene er avhengig av godkjennelse fra kulturminnemyndighetene og/eller bygningsmyndighetene i kommunen, utformes søknad i samarbeid med Forsvarsbygg.
  2. Når det skal utføres tiltak som krever tillatelse fra kulturminnemyndighet, skal søknaden sendes til Riksantikvaren for godkjenning.
  3. Tiltakshaver er ansvarlig for evt. forhåndskontakt eller konferanse med etat for plan- og byggesak eller andre kommunale etater. Hvis det omsøkte tiltaket er av en slik art at det ifølge vernebestemmelsene også skal godkjennes av kulturminnemyndighetene, skal søknaden først sendes kulturminnemyndigheten før den sendes til kommunen.

Oppfølgning og kontroll av tiltak i prosjekteringsog utførelsesfasen

For alle tiltak ut over vanlig vedlikehold skal Forsvarsbygg fungere som «antikvarisk kontrollant» og følge opp prosjektet. Kontrollanten skal også påse at det tas hensyn til det biologiske mangfold.

Planer

Skjøtsels – og vedlikeholdsplaner:

Skjøtsels- og vedlikeholdsplaner for Kongsvinger befestninger utarbeides med utgangspunkt i vernebestemmelsene av Forsvarsbygg. Slike planer skal omfatte prinsippløsninger for metoder og materialbruk, vedlikeholdsintervaller, nødvendige tiltak etc. Kulturminneavdelingen i Forsvarsbygg er kulturminnefaglig rådgiver. Mht. biologisk mangfold skal det også ivaretas.

Eldre foto av Vaktstue på Vardåsen som ikke eksisterer lenger. Riksantikvarens tegningsarkiv: B 104.