Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Omfang

Områder

Det nasjonale festningsverk Kongsvinger befestninger omfatter alt areal som inngår i verneplanen innenfor de etablissementer som er nevnt under EiendomsforholdArealer. Det er disse arealer Forsvaret har råderett over.

Verneområdene omfatter følgende arealer:

  • Gnr 53, bnr 1, Kongsvinger festning med skansen «Prins Christian August» (Skjærskansen)
  • Gnr 53, bnr 76, Skansen «Se til høyre».
  • Gnr 54, bnr 201, Skansen «Norske løve».
  • Gnr 54, bnr 202, Skansen «Prins Frederik».
  • Gnr 53, bnr 97, Skansen «Tråstad skanse».
  • Gnr 3, bnr 50, Skansen «Prestegårdskansen».
  • Gnr 54, bnr 10, Vardåsen med Vardefortet, kanonstillinger m.m.

Kongsvinger festning samt skansene Tråstad, Se til høyre, Norske løve og Prins Fredrik ble administrativt fredet i 1971.

Automatisk fredete kulturminner.

Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner inne på Forsvarets eiendommer. Eventuelle automatisk fredete kulturminner innenfor Fortsvarets eiendommer som pr i dag ikke er kjent, vil være underlagt vern i henhold til bestemmelser i kulturminneloven.

Verneklasse 1: Fredningsverdige inventarer

Inv.nr.

Navn/historisk navn

040201 0001

Indre vakt/Hoved corps de garde

040201 0002

Yttre vakt/Corps de garde i den dekkete vei

040201 0003

Kommandantboligen

040201 0004

Nye kasernen

040201 0005

Slaveri/Gamle barakke

040201 0006

Proviantmagasinet og bakeri

040201 0007

Arsenalet

040201 0008

Stall/fehus

040201 0009

Laboratoriet

040201 0010

Krutthuset

040201 0012

Kornmagasin (Kornladen på Tråstad)

040201 0013

Lille kruttårn

040201 0018

Skilderhus ved Ravelinport

040201 0020

Sprøytehus

040201 0021

Kruttkjeller

040201 0631

Hovedbrønn

040201 0632

Brønn og Poterne ved Kommandantens have

040201 0633

Brønn ved Skjæret

040201 0634

Brønn og Poterne ved Telthuset

040201 0635

Brønn i ravelinet

040201 1052

Tråstad skanse

040201 1053

Skansen Prins Christian August eller Skiærskansen.

040201 1054

Skansen Prins Frederik

040201 1055

Skansen Norske løve

040201 1056

Skansen Se til høyre

040201 1057

Kongens batteri

040201 1058

Dronningens batteri

040201 1059

Kronprinsens batteri

040201 1060

Prins Carls batteri

040201 1061

Prins Wilhelms batteri

040201 1062

Prins Georgs bastion

040201 1063

Prinsessens bastion

040201 1064

Gyldenløves batteri

040201 1065

Festningsporten

040201 1066

Wedels batteri i Ravelinet

040201 1067

Ravelinsporten

040201 1068

Sortiport S (i Ravelinet)

040201 1069

Sortiport V (Skiærporten)

040201 1070

Sortiport N (ved kasemattene)

040201 1071

Sortiport Ø (ved Lille Kruttårn)

040201 1072

Kruttlager i festningsport

040201 1073

Dekket vei til skanse Se til høyre

040201 1074

Kronprinsens og Prins Carls batterier

040201 1074-1

Kasematt 1, under Kronprinsens batteri

040201 1074-2

Kasematt 2, under Kronprinsens batteri

040201 1074-3

Kasematt 3, under Prins Carls batteri

040201 1074-4

Kasematt 4, under prins Carls batteri

040201 1074-5

Kasemat 5 (laboratorium), under Prins Carls batteri

040201 1074-6

Kasematt 6, under prins Carls batteri

040201 1075

Kasematter i ravelinet

040201 1075-1

Lille kasematt, i Ravelinet

040201 1075-2

Store kasematt, i Ravelinet

040201 1076

Kruttlager ved Lille kruttårn

040202 1051

Vardefortet

040202 1051-1

Skyttegrav med mur og glasis

040202 1051-2

Nordre tunnelgang med trapp og vanntank

040202 1051-3

Gang med ammunisjonslager

040202 1051-4

Manskapsbrakke med latrin

040202 1051-5

Ammunisjonsbrakke i nordre tunnelgang

040202 1051-6

Kommandoplass

040202 1051-7

Østre kanonstandplass med murer og betongdekke på terreng

040202 1051-8

Vestre kanonstandplass med murer og betongdekke på terreng

040202 1051-9

Søndre tunnelgang med vanntank

040202 1051-10

Mannskapsbrakke med latrin

040202 1051-11

Kaponiere med poterne

040202 1051-12

Piggtrågjerdene med port

040202 1053

Feltkanonstilling

040202 0007

Blokkhus 1

040202 0008

Blokkhus 2

040202 0009

Blokkhus 3

040202 1011

Skyttergrav/geværgalleri

040204 1051

Prestegårdsskansen

Image "070898a_113_01.jpg" without description

Image "070898a_114_01.jpg" without description

Verneklasse 2:Verneverdige inventarer

Inv.nr.

Navn

040201 0017

Gyldenborg, undervisning, kantine og kontor

040201 0014

Garasje og lagerbygg

040201 0500

Flaggstanghus

040201 1001

Klokketårn (festningsklokken)

040201

Veier

040201

Plasser

Militærhistorisk landskap

Inv.nr.

Navn

040202

Vardåsen, enkelt elementer og vei innenfor verneområdet

Tekniske anlegg

I og rundt Kongsvinger befestninger er det tekniske anlegg som ikke er katalogisert i denne verneplan. Reparasjon/fornyelse av disse anlegg skal skje med hensyntagen til at de enten befinner seg i et verneområde, eller knyttet til bygninger eller anlegg i vernekategoriene 1 eller 2. Disse anlegg omfatter sterkstrøm, svakstrøm/telefon, vannledninger, kloakkledninger m.m.

Fotografi av «Se til høyre» sett fra festningen i 1961. Riksantikvarens arkiv: B 104.

Fotografiet viser reparasjonen av festningsmuren omkring 1960. Kistemurskonstruksjonen ses tydelig, idet utfyllingen mellom indre- og ytre mur ligger synlig. Riksantikvarens tegningsarkiv: B 104.