Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formålet med vernet

Formålet med fredningen av Bergenhus festning slik den fremgår av lovforskriften:

«Formålet med fredningen av Bergenhus festning er å sikre og bevare et i nasjonal sammenheng enestående anlegg med en vesentlig historisk betydning. Som militært, administrativt og politisk sentrum gjennom flere hundre år er Bergenhus nært knyttet til viktige perioder i landets historie. Fredningen skal sikre de arkitektoniske, militærhistoriske og øvrige kulturhistoriske verdiene ved både Holmenområdet (hovedfestningen), Sverresborg og Koengen slik de er beskrevet i Verneplan for Bergenhus (1996).

Formålet med fredningen er at anlegget bevares og forvaltes som en helhet, og at den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom ulike deler av festningen og mellom enkeltobjekter opprettholdes og styrkes. Fredningen skal sikre både fortifikatoriske anlegg, forterreng, bygninger, hager, parkanlegg og deres innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til festningen som helhet.

For den enkelte bygning eller anlegg skal fredningen sikre både opprinnelige elementer og senere tilføyelser dersom disse vurderes å være kulturhistorisk verdifulle uttrykk for en historisk utvikling. Innenfor Bergenhus festning gjelder dette særlig elementer fra 1800-tallets parkanlegg og 18- og 1900-tallets arbeider med restaurering og gjenoppbygging av bygningene rundt slottsgården.

Fredningen av fortifikatoriske anlegg skal sikre de kulturhistoriske verdiene de representerer i forhold til områdets funksjonelle og militærhistoriske betydning. Fredningen skal sikre anleggenes utforming og tilhørende elementer slik at deres opprinnelige funksjon er tydelig. Både strukturen i anleggenes oppbygging samt materialbruk og detaljering skal opprettholdes.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur og hovedpreg. Både det arkitektoniske uttrykket, materialbruk og detaljering som fasadeløsning, dører og vinduer, overflater og evt. dekor skal bevares. Formålet er videre å bevare opprinnelig rominndeling, bygningsdeler, fast inventar, detaljer og overflater i de deler av interiøret som er kulturhistorisk interessant.

Fredningen skal sikre plasser, hager, park- og grøntanlegg slik at hovedelementer som arkitektonisk utforming, konstruksjon og materialbruk og detaljer som murer, gjerder, trapper, vegetasjon, belegning, beplantning og belysning opprettholdes.»

Fredningen omfatter bygninger markert med grønt og rødbrunt på fredningskartet, samt området markert med grønne prikker. (Sett inn fredningskart).