Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verne- og reguleringsstatus

Automatisk fredete kulturminner

Bergenhus festning ligger innenfor det automatisk fredete kulturminnet ”Middelalderbyen Bergen” (automatisk fredet grunn). Innenfor festningen ligger Håkonshallen, Rosenkrantztårnet, Portkastellet, Ringmuren og flere ruiner som er automatisk fredete byggverk jf. kulturminneloven § 4.

I henhold til kulturminneloven § 3 første ledd, er inngrep i eller tiltak som kan skade, flytte, tildekke eller skjemme automatisk fredete kulturminner forbudt med mindre det foreligger tillatelse etter kulturminneloven § 8. Skade på kulturlag i bakken, ved graving, peling, rystelser, grunnvannsdrenering eller trykkendring er eksempler på tiltak som er søknadspliktige. Riksantikvaren er, i hht. forskrift om faglig ansvarsfordeling, rette myndighet til å gi dispensasjon fra kulturminneloven.

Følgende bygninger/ ruiner er automatisk fredet:

Bygninger (forvaltes av Statsbygg):

Håkonshallen

Rosenkrantztårnet

Portkastellet /m Jørgen Hanssøns ringmur (muren som går fra Rosenkrantztårnet til Portkastellet og videre på baksiden av Stallbygningen til Håkonshallen)

Ruiner (forvaltes av Forsvarsbygg):

Fruerstuen – ID 87123-10

1100-talls murverk – ID 87123-11

Kong Håkons første steinhus – ID 87123-12

Kongens solar – ID 87123-4

Vesle steinhall – ID 87123-5

Ringmuren – ID 87123-6 (ruin som ligger på nordsiden av Håkonshallen og strekker seg ned mot Kaifronten).

Fredningsvedtak ved forskrift

Bergenhus festning ble fredet 26. mai 2006 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift av 9. februar 1979 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr.1. Fredningsforskriften ble utarbeidet på bakgrunn av Verneplan for Bergenhus (1996) og Landsverneplan for Forsvaret (2000).

Riksantikvaren har i brev 6. desember 2004 varslet fredning etter kulturminneloven § 19 av området i tilknytning til festningen. Dette omfatter den bebygde delen av Koengen samt mindre arealer sør, nord og nordøst for festningen. Området på Koengen og Sverresborg eies av Forsvaret, øvrige arealer eies av Bergen kommune. Fredningsforslag etter kulturminneloven § 19 vil bli fremmet som egen sak.

 

Reguleringsmessige forhold

Bergenhus festning er i eldste gjeldende helhetlige regulering av sentrum, datert 1702, anvist som festningsområde. Festningsområdet ble formelt avgrenset i forhold til nyere reguleringsbestemmelser i plan vedtatt i 1947. Samme år ble deler av området regulert i forbindelse med gjenoppbyggingen etter krigen i plan R 12 Dreggen - Bradbenken.

Arealplaner i festningens nærområder

Reguleringsplan Vågen, kaiene og Bryggen, vedtatt 11.12.2006

Reguleringsplan for Vågen, kaiene og Bryggen omfatter området rundt indre del av Vågen, fra Rosenkrantztårnet, Øvregaten, Vetrlidsallmenningen, Torget, Strandkaien ut til Holbergsallmenningen. Reguleringsplanen erstattet tidligere reguleringsplanen for bl.a. Dreggen –Bradbenken og Bryggen – Dreggsalmenningen. Reguleringsplan for Vågen, kaiene og Bryggen skal primært ivareta behovet for en sone rundt verdensarvstedet Bryggen som sikrer nødvendig vern av dette området.

Kommunedelplan for Bergen indre havn, vedtatt 20.05.2012

Planområdet omfatter de sentrale havneområdene i Bergen indre havn: Dokken-Nøstet, Festningskaien, Skoltegrunnskaien og Bontelabo, samt andre havneområder og tilliggende landområder.  Planens skal avklare forholdet mellom havneaktivitet og andre byfunksjoner. Planens kulturminnegrunnlag, utarbeidet av Byantikvaren, la kulturminnefaglige føringer for de aktuelle områdene.

 

Reguleringsplan for Bontelabo:

Varsel om oppstart av privat planarbeid med konsekvensutredning for Bontelabo-tomten (deler av gnr 167, bnr 860, 872, 898, 899, 903, 904 og 1717) ble sendt på høring 10.03.2012. Planområdet for den nye reguleringsplanen ligger like øst Skoltegrunnskaien, hele havneområdet Bontelabo og deler av fylkesvei 585. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ny bruk av Bontelabos bygningsmasse, samt å forbedre tilknytningen til Bergens urbane struktur, Bergenhus festning og sjø-/havneområdet.