Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vernekategorier og omfang av vernet

Forskriftsfredete inventarer

Følgende bygninger ble fredet av Riksantikvaren 26. mai 2006 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift av 9. februar 1979 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr.1

 Inventarer fredet etter § 22a i kulturminneloven:

Inventarnr 

Inventarnavn 

Verneomfang

0001

Hovedport

Eksteriør/ interiør

0003

Kommandantbolig

Eksteriør/ interiør

0004

Kapteinvaktmesterbolig

Eksteriør/ interiør

0006

Hovedvakt

Eksteriør/ interiør

0007

Kaldgarasje

Eksteriør/ interiør

0008

Artilleribygningen

Eksteriør/ interiør

0009

Kontor- og sambandsbunker

Eksteriør

0010

Regimentsbygningen

Eksteriør/ interiør

0013

Ingeniørbygningen

Eksteriør

0031

Kaldgarasje/ tørkeskur

Eksteriør

0032

Vollmesterboligen

Eksteriør/ interiør

0033

Uthus

Eksteriør

65/66

Bunker A og B

Eksteriør

0752

Plasser A, Paradeplassen

Hele

0752

Plasser B, Slottsgården

Hele

0753

Grøntanlegg

Hele

1051

Voller og murer

Hele

U.nr.

Stallbygningen m/ glassbroen

Eksteriør og interiør med unntak for

interiør og inventar i mellometasje

(kjøkken), samt inventar på loft

 

Merknad: 0034 Steinhuset ble i Verneplan Bergenhus festning (1996) oppført i vkl 1, deretter plassert i vkl 2 i Landsverneplan for Forsvaret (2000). Etter ny vernevurdering ble dette endret til ”ikke fredningsverdig". Riksantikvaren godkjente i 2001 at bygningen kunne rives. Ved en feil ble bygningen likevel tatt med i fredningen av Bergenhus i 2006. Forskrift om endring av fredningsforskriften for Bergenhus festning ble fastsatt av Riksantikvaren 30.11.2011. 0034 Steinhuset ble deretter overført til Skifte Eiendom for avhending. Bygningen ble revet høsten 2012.

Verneklasse 2, verneverdige inventarer

Bygninger i denne klassen ble ikke foreslått fredet etter kulturminneloven. Kommunen eller eier kan foreslå vern gjennom kommuneplanens arealdel i pbl § 11.8 til 11,10. De hensyn og restriksjoner som er fastsatt der, kan videreføres i reguleringsplan etter pbl §12.6 eller innarbeides i arealformål og bestemmelser som ivaretar formålet med hensynssonen.

Som regel er kun eksteriøret vernet, men unntaksvis også interiør.

Inventarer i verneklasse 2:

Inventarnr

Inventarnavn

Verneomfang

0029

Norrønahallen

Eksteriør

0030

Kasernen Sverresborg

Eksteriør

 

Verneklasse 0, inventarer med liten eller ingen verneverdi

Kategorien omfatter stående bygninger og anlegg med liten eller ingen verneverdi. Disse vil kunne bli påregnet endret eller revet etter forutgående søknad til Riksantikvaren via Forsvarsbygg nasjonale festningsverk, og etat for plan- og byggesaksbehandling i kommunen. Ved riving skal grunnmuren stå tilbake, med mindre annet bestemmes særskilt.

Inventarer i verneklasse 0:

Inventarnr

Inventarnavn

0011

Snekkerbrakken

0014

Garasje/boder

0020

Proviantmagasinet

0021

Magasinbygningen

0027

Kontorbygning

0028

Sentralgarasjen

 

Verneområde

Riksantikvaren har i brev 6. desember 2004 også varslet fredning etter kulturminneloven § 19 av område i tilknytning til festningen. Dette omfatter den bebygde delen av Koengen samt mindre arealer sør, nord og nordøst for festningen. Området på Koengen og Sverresborg eies av Forsvaret, øvrige arealer eies av Bergen kommune. Områdene er markert med rød skravur på fredningskartet. Fredningsforslag etter kulturminneloven § 19 blir fremmet som egen sak.