Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rutine for tiltak vernede bygninger og anlegg forvaltet av Forsvarsbygg

Innledende fase

 • Tiltakshaver skal tidligst mulig ta kontakt med NFV, seksjon kulturminne for avklaring av premisser for gjennomføring av tiltaket.
 • Hvis arbeidene er avhengig av godkjennelse fra kulturminnemyndighetene, skal søknad utformes i samarbeid med NFV, seksjon kulturminne.
  • Tiltakshaver er ansvarlig for evt. forhåndskontakt eller konferanse med etat for plan- og byggesak eller andre kommunale etater. Evt. søknad skal som hovedregel først avklares med kulturminnemyndighetene før den sendes til kommunen.

Framlegging av sak for Riksantikvaren

 • Når det skal utføres tiltak som krever tillatelse fra kulturminnemyndighet, skal søknaden sendes til Riksantikvaren for godkjenning.
 • NFV, seksjon kulturminne kan legge fram saken for RA
 • NFV seksjon kulturminne klargjør i samarbeid med Riksantikvaren hvilket mandat kulturminnefaglig rådgiver har til å treffe avgjørelser, og hvordan Riksantikvaren selv vil følge opp saken.

Oppfølgning og kontroll av tiltak i prosjekterings- og utførelsesfasen

For alle tiltak innenfor kulturhistorisk EBA skal kulturminnefaglig rådgivning og kvalitetssikring inngå i prosjektet.

For alle tiltak på fredete bygninger, verneklasse 1 og 2, samt endringer i frednings/verneområder, som er søknadspliktige i henhold til kulturminneloven og/eller går ut over vanlig vedlikehold, skal NFV kulturminne være kulturminnefaglig rådgiver. Eventuelle øvrige kulturminnefaglige rådgivningsbehov avklares mellom NFV kulturminne og tiltakshaver.

For alle tiltak innenfor kulturhistorisk EBA kan NFV kulturminne, bistå med rådgiving og kvalitetssikring, herunder blant annet

 • være kontaktpunkt mot Riksantikvaren
 • påse at tiltaket holder seg innenfor rammene som er gitt ikulturminnemyndighetens vedtak
 • bringe fram kulturminnefaglig informasjon, og sørge for at det blir gjort nødvendige undersøkelser på stedet
 • påse at kulturminnefaglige hensyn blir tilgodesett i tegnings- og beskrivelsesmaterialet
 • påse at det blir stilt tilstrekkelig krav til utførende firmaer vedrørende kunnskap om tradisjonelle byggemetoder og materialbruk
 • være rådgiver og kontrollør vedrørende detaljutførelse
 • påse at undersøkelser og arbeider blir tilfredsstillende dokumentert