Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Retningslinjer for utendørs arrangementer på Holmen

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk har det totale forvaltningsansvaret for utearealene på Bergenhus. Dette innebærer at Forsvarsbygg skal forvalte festningen som kulturminne i tråd med fredningsbestemmelsene og Kgl. Res nr. 28/2006, Overordna føresegner om forvaltning av stateleg kulturhistoriske eigedomar. Samtidig er målet, i tråd med departementets føringer, å tilrettelegge for ny bruk av festningen som kulturarena. Alle arrangement skal skje med respekt for vernebestemmelser, historie og særpreg. Dette innebærer bl.a. en bevissthet om hva de enkelte områdene som kan brukes til.

Bergenhus er fredet og ligger innenfor det automatisk fredete kulturminnet Middelalderbyen Bergen. Som de øvrige festningene, brukes Bergenhus i dag blant annet til diverse kulturaktiviteter og arrangementer. Innenfor festningsmurene er det flere ruiner fra middelalderen. Disse områdene er spesielt sårbare og gjør at Bergenhus er i en særstilling med hensyn til bruk/slitasje. Konserter og store publikumsarrangementer må gjennomføres på en måte som ikke er i strid med fredningsbestemmelsene.

På Bergenhus blir det hvert år arrangert konserter, både på Koengen og innenfor festningsmurene. De mest sårbare områdene ligger vest for alleen som går fra festningsplassen og mot Nordpyntens batteri. Her ligger bl.a. ruinene etter Kongens solar, Håkon Håkonsens ringmur og Den andre steinhallen. I dette området ligger også Kristkirketomten som må skjermes ved store arrangementer. Følgene regler gjelder for større utendørs konsert- og kulturarrangementer på Holmen:

 • Arrangør pålegges å forsikre seg om at scenearrangementer, tribuner og øvrige midlertidige konstruksjoner ikke skader plener og grusveier, øvrig beplantning eller bygninger som Forsvarsbygg og Statsbygg forvalter.
 • Arrangørene kan kun benytte på forhånd avtalte grus- og plenområder.
 • Hele den vestre delen av festningen fra hjørnet ved Rosenkrantztårnet og fram til Nordpyntens bastion (inkludert slottsplassen og bygningene rundt, alle ruinene og Kristkirketomten) avsperres med gjerde slik at hverken publikum eller arrangører har tilgang til disse områdene i den aktuelle perioden. Forsvaret sørger i tillegg (på vegne av Forsvarsbygg) for vakthold av de avstengte områdene.
 • Arrangør skal fremlegge plan for praktisk gjennomføring av arrangementet. Arrangør må fremskaffe og forevise tillatelser/løyver før eventuell salg eller bevertning.
 • Scenerigg, salg-, service- og toalettinstallasjoner skal kun plasseres på avtalte plasser.
 • All kjøring for transport av scenerigg og serviceinstallasjoner må skje på gruslagte veier og plasser.
 • Arrangøren står ansvarlig for å dekke til på forhånd definerte sårbare områder.
 • Arrangør forplikter seg til å forestå opprydding umiddelbart etter arrangementet. Unntatt er materiell arrangøren ønsker å la bli stående over natten. Dette materialet skal samles på egnet område.
 • Etter arrangementet skal fullstendig opprydding foretas av arrangør etter arrangementets slutt (innen 48 timer). Området skal være tilgjengelig for publikum kl. 07.00 neste morgen. Arrangør skal varsle utleier når opprydding og renhold av området er avsluttet. Partene skal sammen inspisere arrangementsområdet og benyttede lokaliteter før og etter bruk for endelig godkjenning.
 • Skade på Forsvarsbyggs/Statsbyggs materiell, inventar eller eiendom som resultat av arrangementet erstattes av arrangør.
 • Det krever dispensasjon fra kulturminnelovens §8 for alle tiltak som medfører inngrep i grunnen. Søknaden skal sendes til Riksantikvaren, distriktskontor Vest, av NFV kulturminne.