Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Reguleringsplan med konsekvensutredning

I planarbeidet for utbyggingen av kampflybasen på Ørland er det satt stort fokus på kartlegging og ivaretakelse av natur-, miljø- og samfunnsinteresser i området. Utbyggingens virkning på omgivelsene er grundig utredet for å finne best mulig løsninger.

Gjennom reguleringsplan med konsekvensutredning skal utbyggingen av Ørland flystasjon dekke Forsvarets behov og samtidig ivareta miljø- og samfunnsinteresser på best mulig måte.

Reguleringsplanen har gitt rammene for utbyggingen, mens konsekvensutredningen beskriver virkningene den fysiske utbyggingen og den fremtidige flyaktiviteten vil få for det sivile samfunn.

Reguleringsplan for Ørland flystasjon

Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser ble vedtatt av Ørland kommunestyre i november 2014 og stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i august 2015.

Reguleringsplan for Ørland flystasjon (pdf)

Reguleringsplanens bestemmelser (pdf)

Konsekvensutredning og oppfølgende undersøkelser

I forkant av vedtak av reguleringsplanen gjennomførte Forsvarsbygg i samarbeid med Ørland kommune et omfattende planarbeid med et stort fokus på kartlegging og ivaretakelse av natur-, miljø- og samfunnsinteresser i området.

Utbyggingens virkninger på omgivelsene ble nøye utredet for å finne best mulig løsninger. I dette arbeidet var befolkningen på Ørland sterkt involvert. 350 parter, naboer, myndigheter, lag og organisasjoner mottok plandokumenter, og hele 70 møter ble gjennomført med kommune, fylkeskommune, Fylkesmannen, berørte parter, naboer, barn og unge, lag og foreninger.

Konsekvensutredningen omtaler hvordan ulike samfunnsområder blir berørt og aktuelle avbøtende tiltak for å avdempe de negative virkningene utbyggingen fører med seg for det omkringliggende samfunn.

Hvert hovedtema i konsekvensutredningen har blitt utredet i 14 egne temarapporter. Det har i tillegg blitt utarbeidet 11 tilleggsnotater etter ønsker om ytterligere informasjon fra ulike interessenter og det har blitt utført oppfølgende undersøkelser relatert til husdyr, fugleliv og støy.

Forsvarsbygg gjennomførte omfattende ornitologiske feltundersøkelser i Grandefjæra i 2016 for å avdekke reaksjoner på støy og i perioden 2016-2020/2022 vil Forsvarsbygg i samråd med aktuelle offentlige myndigheter fortsette med oppfølgende undersøkelser på husdyr og støy.

Temautredninger

Temautredning nr. 1 støy (pdf)
Temautredning nr. 2 arealbruk, lokal og regional utvikling (pdf)
Temautredning nr. 3 landbruk (pdf)
Temautredning nr. 4 befolkningens helse og trivsel (pdf)
Temautredning nr. 5 nærmiljø og friluftsliv (pdf)
Temautredning nr. 6 transport (pdf)
Temautredning nr. 7 naturmiljø (pdf)
Temautredning nr. 8 kulturminner og kulturmiljø (pdf)
Temautredning nr. 9 landskap og lokalklima (pdf)
Temautredning nr. 10 grunn- og vannforurensning (pdf)
Temautredning nr. 11 nedfall fra fly (pdf)
Temautredning nr. 12 energi (pdf)
Temautredning nr. 13 anleggsfasen (pdf)
Temautredning nr. 14 risiko- og sårbarhetsanalyse (pdf)

Tilleggsnotater

Tilleggsnotat nr. 1 - Arealspørsmål (pdf)
Tilleggsnotat nr. 2 - Anleggstrafikk (pdf)
Tilleggsnotat nr. 3 - Vannforsyning (pdf)
Tilleggsnotat nr. 4 - Støy ved utflyving over Garten (pdf)
Tilleggsnotat nr. 5 - Utdyping av støykonsekvenser (pdf)
Tilleggsnotat nr. 6 - Lavfrekvent lyd og vibrasjoner (pdf)
Tilleggsnotat nr. 7 - Konsekvens av å fly dagens flymønster med nye kampfly (pdf
Tilleggsnotat nr. 9 - Restriksjonssoner (pdf)
Tilleggsnotat nr. 11 - Masseuttak innenfor planområdet (pdf)
Tilleggsnotat nr. 12 - Normal og avvikende flyging (pdf)
Tilleggsnotat nr. 13 - Endret flygemønster ved avgang bane 15 (pdf)

Oppfølgende undersøkelser

Husdyrundersøkelser
Rapport - husdyr og støy (2014)
 (pdf) 
Rapport - lydmålinger i fjøs (2014) (pdf)
Rapport - husdyr og støy med fremtidig flygemønster (2017) (pdf)
Rapport - husdyr og støy i forbindelse med innfasing av F-35 (2018) (pdf)
Rapport - husdyrundersøkelser av storfe med daglig flygning med F-35 (2019) (pdf)

Fugleundersøkelser
Rapport - effektstudie på fugl ved Ørland flystasjon (2015) (pdf)
Rapport - feltregistreringer forstyrrelser av fugl i Grandefjæra (2016) (pdf)
Rapport - oppfølgende undersøkelser av forstyrrelser på fugl i Grandefjæra (2017) (pdf)
Rapport 2018 (årsrapport) - registrering av fugl i Grandefjæra ved flyaktivitet ved Ørland flystasjon (pdf)

Andre dokumenter relatert til plan- og reguleringsarbeidet

Avgjørelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om Forsvarsbyggs innsigelse til reguleringsplanen (2015).

Forsvarsbyggs forslag til reguleringsplan for Ørland flystasjon med konsekvensutredning (2014) (pdf)

Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for Ørland flystasjon (2013) (pdf)

Strategisk konsekvensutredning for lokalisering av nye kampfly (2011) (pdf)

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.