Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0652

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Krigsbrønn på hovedfortet og vaskenisje
Inventarnummer 0652
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Brønn innenfor hovedfortet. Vaskenisje
Nåværende bruk Ikke i bruk
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Krigsbrønn og vaskenisje
Vernebegrunnelse Brønnen på hovedfortet har høy verdi som en vesentlig del av festningsanlegget. Den har hatt stor betydning for vanntilførselen.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Krigsbrønnen 1 på hovedfortet ligger utenfor skyttergravsfremspringet i gorgen i utkanten av en myr. Den hadde tverrsnitt 2,5×4 m og dybde 4,5 m. Over bakken var det murt en brønnkrans av tørrmur ca. 1 m høy. Utenfor muren var det et 1 m tykt lag med stein og sand til filtrering av vannet. Brønnen var overdekket med sperretak med 1" bordkledning, på nordre gavl var det en hengslet og låsbar brønnluke 60x80 cm. I 1918 ble det foretatt en del reparasjoner bl.a. forsterkning av bjelkelaget, ny papptekking og luftventilåpning. Brønnen ble fylt igjen i 1965 og er i dag dekket med planker, jord og mose. I skjæringen utenfor inngangstunnelen er det sprengt en vaskenisje 2,5 m dyp og 2,0 m lang i fjellveggen. Bunden var sementert og på forsiden var det støpt en 0,5 m tykk betongmur 0,5 m over terrenget. Regn og vann fra fjellet ble samlet her og benyttet som vaskvann. Over den opprinnelig betongmuren ble det montert et flettverk i 1965.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.38 og 40

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning 6.september
1917 - 1918
Ny vannledning mellom krigsbrønn og fortet anlagt (se inv.nr.0601 vannledning). Byggeleder var distriktsingeniør ved 5.divisjon M. Hanoa
1940
Brønnen ble oppdaget av Holtermann et par dager før kapitulasjonen, men var ubrukelig pga. at den var full av sprengstykker og kruttslam. Under beleiringen ble drikkevann samlet fra bølgeblikktakplater i tunnelene. Den 16. april ble vannledningen til fortet skutt i stykker.
1965
Gjenfylt

Ingen treff