Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0008 Magasinet

Inventaropplysninger
Inventarnavn Magasinet
Inventarnummer 0008
Byggeår 1738
Opprinnelig bruk Magasinbygning
Nåværende bruk Materiallager
Ant. etg. Tre
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Magasinbygningen har sammen med 0003 Kommandantboligen, 0005 Bombehuset og 0010 Brønnhuset vært på festningen siden overtagelsen i 1738. Den har en spesiell tilkomsthistorie som forteller mye om de bygningstekniske utfordringer man måtte håndtere på stedet, og er overlevert i en skikkelse som ligger nær opp til den opprinnelige.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Tørrstensmur av bruddsten
Bæresystem Bærende laftekonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag. I 1. etg. ligger antagelig bordgulvet over det opprinnelige hellegulvet. I 2. etg. er bjelkelaget understøttet av tverrgående bjelker. Artilleriverkstedet: Grove, brede gulvbord. Depotet: Gulv av smalere bord som kan være lagt oppå gulv av samme type som det i artilleriverkstedet. 2. etg. og loft: Ingen stubbeloft, slik at 1. etg. himling utgjør 2. etg. gulv osv Gulver av pløyde, middels brede bord.
Vegger Lafteverk, også innvendige avdelingsvegger. Utvendig panelt med stående tømmermannspanel i varierende bredder, mange med vannkant. Panelet er i det vesentlige gammel oppgangsskur, men mange bord er tilskjøtt i underkant med nyere bord. Innvendig. Artilleriverkstedet, depotet og møbellageret: upanelt tundtømmer. Gang 2. etg: Nordre og vestre vegg er panelt med smal staffpanel, mens østre vegg har bred slettpanel (oppgangsskur). Inventarlageret: Bred slettpanel (oppgangsskur) på vestre vegg, ellers upanelte laftevegger. Gradert lager: Søndre vegg panelt med slettpanel, ellers upanelte laftevegger. Loftet: Midtre og østre rom er begge upanelt. Vestre rom, som tydelig har vært brukt til beboelse, er panelt med relativt bred staffpanel langs endeveggene, mens sideveggene er benyttet til skap avdelt ved slettpanel. Utkikksaltanen på magasinets tak: Utvendig platekledd, innvendig kledning av eldre perlestaffpanel (gerikter rundt dører og vinduer indikerer ca. 1890). Innriss i dørkarmen med årstallet «1930». To dører; utvendig platedør med innvendig stående panel på nyere gangjern og stabelhengsler med sekskantbolter i innfestningen. Innvendig labankdør med innvendig opprettstående slettpanel og utvendig liggende perlestaffpanel. Døren går på stabelhengsler med skruer.
Vinduer Tilsammen 12 toramsvinduer og ett ettramsvindu fordelt på tre hovedtyper. Grupperingen beror på midtpostens utforming. Type 1 har midtpost med rektangulært tverrsnitt med en liten staff i hvert hjørne. Type 2 har også nærmest rektangulært tverrsnitt, men med et markant karnissprofll i hvert hjørne. Type 3 har et nærmest konisk tverrsnitt. Artilleriverkstedet: Mot øst vindu med midtpost type 1, profllerte rammer og nyere innerrammer. Gitterverk mellom inner- og yttervindu. Tilsvarende vindu på nordvegg, men her er rammene uten profllering og vinduet har ikke gitter. Depotet: Mot vest vindu med midtpost type 1, uten innervindu og med gitter montert utenpå innerkarm. Lavt vindu med liggende ruteformat. Møbellageret: Mot vest ett vindu av samme type som i depotet. Gang 2. etg: Mot nord vindu med midtpost type 3 og nyere rammer uten detaljering. Hverken gitter eller innervindu. Inventarlager: Mot nord vindu med midtpost type 1, rammer uten profllering. Hverken gitter eller innervindu. Mot øst vindu med midtpost type 3 og rammer med karnissprofllering. Ikke innervindu. Gitter montert i karm med gamle smidde spikre. På sydvegg vindu med midtpost type 3, rammer uten detaljering, gitter montert med nyere spikre. Gradert lager: Mot nord vindu med midtpost type 1, rammer uten detaljering og gitter montert i karmen med håndsmidde spikre. To vinduer mot vest er begge lavere og har liggende ruteformat. Midtpost type 2, gitter i karm innfestet med håndsmidde spikre. Loft: Mot vest vindu med midtpost type 1 og rammer uten profllering. Mot øst ettramsvindu uten profllering.
Dører Tofiøyet labankdør med stående slettpanel på innsiden, smalere faspanel på utsiden.
Tak Saltak med papptekking. Åstak der taktroen hviler direkte på åsene forsåvidt angår de tre øverste åsene, mens det lengre ned er felt ned sperrer over åsene, slik at de kommer til å ligge i samme plan som åsene. Sperrene kommer til å danne underlag for taktro som følgelig er lagt motsatt vei av den øvre (dvs. langsmed møneretningen). Under arbeidet med taket i 1999–2000 viste det seg at taket var bygget opp additivt gjennom lang tid: På sørsiden bestod det av (fra undersiden) en håndteljet taktro på tvers av åsene, så 3–6 lag med never, et nytt bordtak, også dette på tvers av åsene, så et kryssende bordtak over dette og til sist to lag papp. På nordsiden lå det taktro på tvers av åsene, på dette lekter og en ny taktro langsmed taket, på dette to lag papp.

1 NRA, KGI, C, pk. nr. 246 (Vardøhus festning 1738–59)

2 NRA, Ingeniørbrigaden 1763–1888, pk. 392, inventarbeskrivelse 1874

3 VFA pk. 149, supplementsbeskrivelse for perioden 30.6.1887 til 30.6.1890

4 VFA pk. 149, supplementsbeskrivelse for perioden 30.6.1895 til 30.6.1896

5 VFA pk. 149: Supplementsbeskrivelse for perioden 30.6.1899 til 31.3.1900

6 VFA pk. 149, supplementsbeskrivelse for perioden 31.3.1900 til 31.3.1901

7 VFA pk. 149, supplementsbeskrivelse for perioden 31.3.1901 til 31.3.1902

1738
Magasinet stod ferdig oppført under overtagelsesforretningen den 7. oktober, og finnes omtalt som «et fra Nordland hid ført Provianthuus og Arsenal af fuhretømmer op bygd...» Det er antagelig (som kommandantboligen) først blitt laftet i Nordland med tømmer fra stedet, så demontert og fraktet til Vardø hvor endelig montering har funnet sted. Det har åpenbart hatt samme skikkelse som idag med «2de Etager, for uden det øfverste loft». Gulvet i 1. etg. var lagt med flate heller, mens det i 2. etg. og på loftet – dengang som nå – bestod av høvlede og pløyede bord. Huset fantes overdekket med et sutak belagt med never og torv – «alt døgtig, og i forsvarligste maader sammen huggen og opført». 1 Bygningen hadde glugger eller luker, ikke vinduer i egentlig forstand.
1847 - 1874
Utkikksaltanen flyttet fra kommandantboligens tak til magasinets. Antagelig skjedde overføringen i forbindelse med Krimkrigen (1853–56), da vaktholdet ble kraftig trappet opp. Altanen hadde i 1874 spir, fløy og klokke – dvs. ikke et urverk, men en støpt klokke med kolv
1874
Magasinet var på denne tiden gråmalt og hadde ennå ikke vinduer, men 14 luker med jerngitter for de 10. 2 På dette tidspunkt – og antagelig vesentlig tidligere – eksisterte det en rullebod i lafteverk som tilbygning i bakkant. Det har ikke lykkes å flnne ut når denne forsvant.
1887 - 1890
Under denne perioden oppsatt rekkverk omkring trappenedgangen. 3
1896
Ny inngangsport; gulv innlagt i 1. etg. av 7,8 cm planker i den ene halvdel, av 5,2 cm planker i den annen. Munderingskamrene i 2. etg. utvidet og reparert; endel gamle vinduer innsatt istedenfor de tidligere glugger. 4
1899
Luke anbragt på loftet for å lette oppheising av av havre m.m. 5
1900
I 2. etg. ble i vestre rom fiernet en skillevegg av bord, en lufteventil av blikk ble innsatt i vestre vegg, nytt bordgulv ble lagt over det gamle og malt. Østre rom i samme etasje flkk innsatt vindu i veggen mot syd, nytt bordgulv ble lagt over det gamle og malt. I gangen mellom disse rommene ble veggene panelt, gangens loft, vegger og gulv samt trappen til loftet ble malt. 6
1902
Nytt bordtak belagt med asfaltpapp. I søndre takflate innsatt et nytt takvindu. 7
1958
Delvis ny tro og ny papp ble lagt på taket. Syllstokkene fiernet pga. råte og erstattet med støpt såle.
1995 - 1996
Bygningen fullsprinklet.
1998
Døren restaurert.
1999 - 2000
Fem lag med gammel takpapp fiernet. Under dette viste det seg at en del av taktroen var råteskadet. Virke til utskiftning av råteskadde bord ble hentet fra et sagbruk i Pasvik og tilskår et/teljet i Vadsø. Den midterste mønestokken og den lengst mot øst måtte skiftes pga. svekket bæreevne. Et gammelt krokfeste overført til den nye midtre mønestokken.
2003 - 2004
Reparasjon av vinduer, utvendig maling av panel med linoljemaling

Ingen treff