Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1001 Festningsporten

Inventaropplysninger
Inventarnavn Festningsporten
Inventarnummer 1001
Byggeår 1811
Opprinnelig bruk Port
Nåværende bruk Port
Ant. etg. 1
Vernestatus 1
Verneomfang Hele porten
Vernebegrunnelse Porten (ikke medregnet 0001 Portbygningen) er en del av det opprinnelige festningsanlegget. Selv om den senere er blitt overbygget fremstår den som meget velbevart, stadig med Christian VIs våpen over buen og festningens «tilblivelsesberetning» i portgangen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bruddstenskonstruksjon.
Vegger Bruddstensvegger. Portbuen består av kvadre opp til anfanget, mens selve buen og nok også hvelvingen er utført i tegl. I portgangens sydvegg finnes innmurt en stentavle fra overtagelsen av festningen i 1738, med følgende tekst: «Efter Hans Kongl. Mayst's nu regjerende arveherre og konge, kong Christian den sjettes allernådigste anbefaling, datert 13 april 1734 er denne festnings bygging begynt med oppgraving til fundamentet den 2. august 1734 hvorefter byggingen ble fullført den 27. september 1738. Til dette arbeid på fortet var kommandert ingeniørkaptein Michael Jansen Sundt med konduktør Jens Mogensen og løitnant av infanteriet Samuel Bugge tillike med som kommandert mannskap: 2 underoffiserer, 1 tambur og 50 mann av Det bergenske fotkompani, som kom i 1734. Den 3. august 1735 ble disse forsterket med 2 underoffiserer og 50 mann fra Det trondhjemske fotkompani. Og arbeidet ble derefter fortsatt med hele arbeidsstyrken til 7. august 1738, da 60 mann til sammen fra begge kompaniers mannskap fratrådte. De øvrige 40 mann, 1 underoffiser og 1 tambur ble igjen som garnison under løitnant Mogensens kommando og fullførte arbeidet 1739, eftersom den av Hans Kgl. Majestet utnevnte kommandant ennå ikke var kommet. Han ankom den 20. juni 1739. Og denne, den aller første militære kommandant, var oberstløitnant av infanteriet, høiedle og velbårne herr Carl von Passow.» (gjengitt etter Nissen 1960)
Dører Tofløyet rundbuet port med gangdør i søndre portblad, satt i buehvelvets østre innslag. Både porten og gangdørbladet går på stabelhengsler som er innfestet med nyere sekskantmuttere. Portbladet er utvendig panelt med slettpanel i flskebensmønster og har på utsiden tettsittende gjennomgående nagler satt i rutemønster. Naglene er ikke gjennomgående. 5
Tak Hvelvet rundbue

1 VFA pk. 73, inventarbeskrivelse for året 1739

2 VFA pk. 149, supplementsbeskrivelse for perioden 1.1.1885 til 30.6.1887

3 VFA pk. 149, supplementsbeskrivelse for perioden 30.6.1892 til 30.6.1893

4 VFA pk. 149: Supplementsbeskrivelse for perioden 31.3.1908 til 30.6.1909

5 Iflg. inventarbeskrivelsen fra 1887–97 fantes det dengang ytterligere en innvendig port. Denne var også tofløyet, men hadde ikke dørblad.

1738
Festningen formelt overtatt 7. oktober. I inventarbeskrivelsen fra året etter heter det om festningsporten: «Port Rummet eller Indgangen til Festningen op sat af Graa steen, med bielker og bræder til Loft, samt Næver og Torv der paa.» 1 Gjennomgang var altså dengang ikke hvelvet, men var overdekket med bjelker og brede bord og tekket med never og torv Kong Christian VIs våpen var imidlertid allerede oppsatt: «Over Porten Kongens Nafn med Siffer og Crone I steen indhuggen». Dette blir utdypet i en senere inv beskrivelse, der det heter: «Over Porten Kongens Navn og Crone som med zinober er Anstrøgen og forgyldet.» (1749) Av dette må vi kunne anta at festningsporten hadde sitt nåværende utseende nedenfor det horisontale skillet i vegglivet som går rett over kongemonogrammet. Porten bestod av en indre og en ytre tofløyet port, den ytterste kunne barrikaderes med en flrskåret bjelke som kunne skyves inn i et hull i muren. Den ytre porten var «dobbelt beklæd» og som dagens beslått med storhodede spikre. Den indre porten var derimot «uden beklædning».. Begge porter hadde gangdører i det ene portbladet. Dobbel port gjenfrnnes i inventarbeskrivelsene ihvertfall frem til 1897.
1812
Festningsporten var i svært dårlig forfatning: Bordtaket var råttent og delvis falt ned. Takhøyden i gjennomgangen ble nå øket til 5 alen og treverket erstattet med en 1¾ alen tykk hvelving. På vollen over porten ble 0001 Portbygningen oppført (jfr. katalog). (Willoch 1960b)
1885 - 1887
Den ene fløyen av den indre festningsporten, som hadde gangdør, utskiftet med en uten. 2
1893
Porten – ant. den utvendige – forsynt med nye stabler. 3 Sannsynligvis er disse identiske med dagens.
1907
Omkring stentavlen i porten ble – for å bevare den – anbragt en rektangulær ramme som er boltet fast i muren og forsynt med en fals. I falsen er det lagt speilglass, som holdes på plass av en ytre ramme fastholdt med skruer til den fastboltede. Rammen er oljemalt og eksisterer fremdeles. 4
1990
For å hindre vanngjennomtrengning i hvelvmuren ble det gravet en dreneringsgrøft langs langveggene.
2003
Christian VI's våpen restaurert av konservator T Norsted/NIKU
2006 - 2007
Veggflater renset for maling, reparert og kalkhvittet

Ingen treff