Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0015 Brakke («Kantina»)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brakke («Kantina»)
Inventarnummer 0015
Byggeår 1905-06
Arkitekt Antagelig tegnet av ing. Harald Ring
Opprinnelig bruk Barakke for den nasjonale styrke på Vardøhus
Nåværende bruk Kontor, pauserom m.v
Ant. etg. 1
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Innvendig platekledning er i seg selv ikke verneverdig og kan uten videre males o.a. etter ønske. Vernet ligger på skjulte opprinnelige flater, og aktiveres i det man ønsker å gjøre tiltak som berører disse.Bygningen er et minne over perioden rundt løsrivelsen fra unionen med Sverige og den økte militære aktivitet som ledsaget denne.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddstensmur, 0,85 m tykk, under ytterveggene og mellomveggen som skiller vinter- fra sommerrom. Videre er det i bygningens lengde to rader og under hvert av bislagene tre stk pilarer av bruddsten, sistnevnte fuget over bakken med sementmørtel.
Bæresystem Bærende laftekonstruksjon. Gulvet hviler på sviller i lengderetningen 7''x9''; gulvbjelker 5''x6''. Alle rom har stubbegulv med askefyll. Gulv av 2'' plank, idag platekledd. I bislagene bare 2'' planker, platekledd.
Vegger Yttervegger av 5'' tømmerlaft, høvlet på begge sider. Tverrvegger og gavlvegger laftet helt til mønet. På de tre tverrvegger og vestre gavlvegg er anbragt ialt 8 doble strekkflsker. I de flre mindre rommene flnnes 5''x7'' loftsbjelker i bygningens lengderetning. Bislagenes vegger er av 5''x5'' stenderverk med utvendig horisontal, innvendig vertikal 2,5 cm høvlet og pløyet panel. Trapper av 2'' planker foran inngangsdørene; 1,7 m lange med opptrinn 18 cm, inntrinn 27 cm. Vanger av 3'' planker.
Vinduer Opprinnelig: 2 På barakken 9 stk 3-rams; 1,66 m høye, 1,55 m brede utvendig på karm, samt 3 stk 2-rams, 1,66x1,05 m På bislagene 12 stk 1-rams 1,0x0,5 m Gerikter om alle dører og vinduer, 13 cm brede.
Dører Opprinnelig (jfr. note 2): Fyllingsdører til samtlige barakkerom. Til bislagene (ytterdører) er det tofløyede forskalingsdører, 2x1,4 m Til det barakkerom hvor det ikke er bislag er det en forskalingsdør 2,2x1,05 m
Tak Papptekket saltak av åser 5''x7''; direkte på disse høvlet og pløyet 2,5 cm bord. Taket springer ca. 50 cm utenfor veggene. Taktekkingen har opprinnelig vært skifer på lekter, mens mønekammen var tekket med zink Himlingen var i de store rommene og i bislagene kledd med 1'' høvlet og pløyet panel, mens de små rommene hadde taktekking av et lag 1'' rupanel, så papp, så 1'' høvlet og pløyet panel. Alle takflater er idag platekledd.
Piper Tre stk murte piper på gråstensfundament, 24x24 cm innvendig åpning, 80 cm over mønet, oventil støttekrave av jern.
Annet Inndelt i tre større og fire mindre barakkerom. Foran hver av de tre inngangsdørene et lukket bislag 4,8 m langt, 2 m bredt. Disse er av bindingsverk med utvendig og innvendig panel.

1 NRA, Ingeniørbrigaden 1763–1888, pk. 393, brev fra distriktsing. for Tromsø kommandodistrikt til Generalinspektøren for Ingeniørvåpenet, datert Harstad 7. nov. 1905.

2 Opplysningene om bygningens opprinnelige utforming hentet fra VFA pk. 209, omslag merket «1938-39 Ingeniørdetasjementet»

1905
Nasjonal styrke lagt til Vardøhus. Den gamle brakke (0009) ble betegnet som «høist utidsmessig og gammeldags», og det ble derfor oppført en ny med uthus ihht. Forsvarsdepartementets bestemmelse av 20. juni 1905. Brakken ble oppført med «vinterværelser» for den vervede, faste styrke på 24 mann. Om sommeren skulle bygningen huse ialt 85 mann, hvorav en stor del kom til å bo i «sommerværelser». Et brev datert 7. nov 1905 gir et innblikk i den stedlige tradisjon for innervinduer: «Her bruker man som regel ikke å lukke vinduene opp om vinteren, da man risikerer ikke å få dem igjen mere; innervinduene er ikke på hengsler, men skrudd fast samt påklistret papir mot trekk; man har derimot i en af de øvre småruter såvel i ytre som innervindu et slagvindu til å åpne, og dette – i forbindelse med ventil og dør – er tilstrekkelig til å skaffe frisk luft i rommet.» 1 0020 Kystvernbrakken ble i forbindelse med forlegningen av den nasjonale styrken omdannet til spiselokale og kjøkken.
1906
Brakken ferdigstilt, med uthusbygning i panelt stenderverk som siden er revet. Uthuset lå ca. 8 m syd for brakkens sydøstre hjørne, vinkelrett på denne.
1930
Korporalskolen hadde tilhold i bygningen. Sentralrommet fungerte da som festningens festsal, mens det var mannskapsbrakke i den østre delen. ca. 1950–1993 Bygningen i bruk som kantine for Luftforsvarets stasjon..
1998
Råteskader utbedret på nordveggen. 10 løpemeter tømmer skiftet ut, ny vannstokk, nye takrenner. Bygningen utvendig malt med lys oker linoljemaling og dessuten sprinklet.

Ingen treff