Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Avhending av Bodø flystasjon

Miljøkartleggingen på tidligere Bodø flystasjon er nå avsluttet. Eiendommen på 5000 dekar avhendes til Bodø kommune og Avinor.

 


Ny by – ny lufthavn

Prosjektet Ny by – ny lufthavn heter utviklingsprosjektet mellom Bodø kommune og Avinor. Hver for seg heter prosjektet til Bodø kommune «Ny by Ny flyplass» og prosjektet til Avinor «Nye Bodø Lufthavn». Forsvarsbyggs rolle er å ivareta Forsvarssektorens miljøoppryddingsansvar, selge tomten til prosjektene og ivareta sektorens videre interesser på området.

For forsvarssektoren er det viktig å bidra til realisering av prosjektene til Bodø kommune og Avinor.

 

Våre tiltak og bidrag til utvikling

  • Gjennomført en omfattende miljøkartlegging og dokumentasjon av forurensning på eiendommen.
  • Ivareta Forsvarssektorens miljøoppryddingsansvar ved å følge opp tillatelse av opprydding av forurenset grunn.
  • Ivareta Forsvarsektorens videre interesser i området.

 

Sluttført miljøkartleggingen

Forsvarsbygg har arbeidet med miljøkartlegging av eiendommen i ni år. I tillegg har både Bodø kommune og Avinor gjennomført egne undersøkelser i 2020. Tilsammen har det blitt gravd 562 sjakter og etablert 22 miljøbrønner. Det er tatt og blitt analysert hundrevis av prøver, i tillegg til en rekke andre tiltak. Forsvarsbygg er fornøyd med resultatene etter Forsvarets bruk av flystasjonen i 70 år.

 

Identifisert forurensning

På eiendommen har det blitt identifisert funn av poly- og perfluoralkylstoffer (PFAS) og annen forurensning, klassifisert etter Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser for forurensning fra 1-5. Områdene med høyere tilstandsklasser skyldes hovedsakelig olje og tungmetaller.

PFAS-forurensningen er i hovedsak knyttet til tidligere bruk av fluorholdig brannskum i forbindelse med flyplassvirksomhet og verkstedsdrift. Det er behov for særskilte tiltak knyttet til PFAS-forurensningen på fire områder ved brannstasjonen, brannøvingsfeltet, verkstedet og flykjørehuset.

Øvrig identifisert forurenset grunn med PFAS, inneholder generelt lave nivåer. Deler av disse massene er planlagt gjenbrukt i forbindelse med den nye flyplassen. Behovet for opprydding i annen type forurensning vil avhenge av hva de ulike områdene skal brukes til i fremtiden.Les mer om prosjektet "Ny by – ny lufthavn":

Bodø kommune

Avinor

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.