Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0024 Steinbrakka

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Steinbrakka
Inventarnummer 0024
Byggeår 1752
Arkitekt L. Olsen? (1) og 1790–91 / ukjent arkitekt (2)
Opprinnelig bruk Magasin
Nåværende bruk Verksted
Antall etasjer To samt loft
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Brestrup påpeker at bygningen som type assosierer til Judichærs prosjekt til takkelasjehus på Nyholm i København fra 1726. Huset er på bare én etasje, men både eksteriør og interiør viser et sammenfall med den approberte tegning fra København. Bygningen har et karakteristisk utseende med pussfuger som er trukket helt ut i overflate med stenen.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddstensmur fra grunnen av  
Bæresystem Bruddstenskonstruksjon. Bordgulv som bæres oppe av indre stenderverk.  
Vegger Bruddstensmurverk, innvendig panelt og plateslått. Utvendig karakteristiske brede fuger.  
Vinduer På langsiden mot kanalen finnes et vindu mellom hver port i underetasjen, samt et vindu over hver åpning. I tillegg fire vinduer på hver kortende. Hvert vindu (nyere toramsvinduer) har 2×3 ruter i hver ramme.  
Dører Seks nyere tofløyede porter mot kanalen, alle med buet overdekning.  
Tak Valmtak tekket med nyere tegl. Pultarker over kortveggene, ellers saltaksarker.  
Piper En teglpipe på søndre takflate.  

1 Kopitegningen finnes i det danske Rigsarkivet. Tegningen er undertegnet av skipsbyggmester L. Olsen. Olsen kan ha utført arbeidet etter en annen persons anvisning, men Brestrup utelukker ikke at han selv kan ha vært bygningens arkitekt. (Brestrup 1976: 173f) I og med at bygningen har hatt en direkte funksjonell tilknytning til verftets drift, faller det naturlig å tenke at skipsbyggmesteren har hatt de rette forutsetninger til å forestå utformingen.

2 Ifølge en oversikt fra 1793 (Olafsen 1961 III: 430)

3 Schiøtz antyder at dette skjedde for å bedre oppbevaringsforholdene for proviant på festningen. Mye av denne skal ha blitt oppbevart i provisoriske boder, hvor den hadde lett for å bli ødelagt om sommeren. (Schiøtz 1919: 79) Han synes å hefte denne opplysning til 0035 Vinkelbrakka, som han i en billedtekst på s. 78 feilaktig kaller Hovedmagasinet. Dermed hevder han at det var 0035 som ble nedrevet i 1790 for å bygges opp igjen i gråstensmur. Dette stemmer dårlig med at 0035 allerede hadde gråstenskjeller og at det var 0024 som dette året faktisk gjennomgikk en slik ombygging. Ingen inventaroversikter synes heller å tyde på at 0024 har vært brukt til oppbevaring av proviant (jfr. bl.a. Olafsen 1961 III: 430 og Beskrivelse over Statens Eiendomme 1825/26). Man må derfor gå ut fra at Schiøtz sammenblander de to bygningene. Korsdal og Støvern viderefører misforståelsen ved å hevde at det opprinnelige magasinet ble for varmt til å lagre kjøttvarer i, og derfor ble erstattet med dagens bygning. (s. 29)

1751
Tegningene til «Magazin Tøy og Takkelage Huuset» approbert 11. mars sammen med tegningene til «Contoirerne» (†), «Veyerhuuset» (†) og «Verkstæderne» (†). Alle tegningene var utarbeidet av R.M. Schumacher, men bygningene kom ikke til å bli oppført i henhold til disse. (Brestrup 1976: 173ff)
1752
Oppført som bindingsverksbygning med brannmur av ½ stens tykkelse. Toetasjes bygning avdelt i tre rom: det østre takkelasjehus, det mellomste materialmagasin og det tredje tøyhus. (Olafsen 1961 III: 430; Steen Møller 1973: 31)
1790 - 1792
«Bindingsverket på denne bygning ble nedrevet og bortatt og igjen fra grunnen av oppmurt av gråstenskalmur i 1790–91. Skillerummene, bjelkeloft, sperreverk og tak forstøttet og stående, som deretter med fornøden reparasjon er istandsatt 1791–92». (Olafsen 1961 III: 430) 3
1930
På denne tiden ble bygningen benyttet dels til spisesal for medisineravdelingen. (Oversikt over Statens bygninger ved utgangen av 1930).
1934
I 2. etasje ble det nå innredet mannskapskjøkken og spisesal for rekruttene og befalsaspirantene. I første etasje var det foruten noen verksteder et marketenteri. (Korsdal og Støvern 2000:111) Om marketenteriet: Se artikkel av Per Inge Olsen i «Værfts-Magazinet 2004(1)» s. 17–20.
1937
Magasinrom innredet i 2. etasje og i loftsetasjen. (Statens bygninger 1937).
1973
WC installert i annen etasje. (Vollmesterarkivet)
1990
Taket lagt om med ny tegl. (Vollmesterarkivet)
1991
Nytt gulvbelegg. (Vollmesterarkivet)
1992
En ny utvendig dør, lasterampe, div innvendig oppussing. (Vollmesterarkivet)
1993
Div innvendig oppussing, belysning, en ny utvendig dør, ny varedør, maling av depot. (Vollmesterarkivet)

Ingen treff