Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0090 Ekserserhus

Image "070902c_80_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_80_02.jpg" without description

Ekserserhus oppført 1862, søndre inngang.

Image "070902c_80_03.jpg" without description

Østre gavl med mellombygg mot nord.

Image "070902c_80_04.jpg" without description

Vestre gavl med rundvindu.

Image "070902c_80_05.jpg" without description

Tegning, september 1993.

Inv.nr. og navn

0090 Ekserserhus

Tradisjonelt navn

Ekserserhus

Oppført / arkitekt

1862 av Thrane

Nåværende funksjon

Gymnastikksal

Opprinnelig funksjon

Ekserserhus og gymnastikkhus

Historikk

1862

Oppført som ekserserhus i utfuget mur med hugget granittsokkel, tekket med skifer. Inngang mot vest med gang der det var omkledingsrom og rom til oppbevaring av våpen og fekteutstyr. Mellomvegger av utmurt bindingsverk. Over smårommene mot vest ble det bygget et galleri med gelender mot salen. Gymnastikksalen fikk også inngang mot syd med en trapp av huggen sten. Veggene var pusset innvendig og med høyt brystningspanel i salen. Liten gårdsplass mot nordøst med et vedskjul.

1909

Tegninger som viser planer om et større påbygg mot nord

1940–1945

Ekserserbygningen skal bl.a. ha tjent som potetlager for tyskerne

1949

Utskifting av dører antagelig foretatt (tegninger for nye dører foreligger)

1955

Påbygd mot nord med ny gymsal og mellombygg med vestibyle med omkledningsrom

1980–1981

Omtekking av deler av tak, nye 2-lags isolerglass i vinduer i vestibylen (seksjon b). Uskifting av ytterdør og vinduer.

1987

Oppussing av store gymsal

1992

Ominnredning av tilbygg og utskifting av vinduer (tegninger)

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon på hugget granittsokkel

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddstensmur / granittsokkel

Vegger

Bærende teglsteinsmur i eldste del utvendig fuget. Mellomvegger mot vest i gymsal av utmurt bindingsverk, opprinnelig pusset innvendig. Brystningspanel i gymsal

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot galleri / loft i eldre ekserserhall

Ytterdører

Tofløyete fyllingsdører med buet overlysvindu mot nord og syd i ekserserhall

Vinduer

Torams vindu med tre glass i rammen og rundbuet avslutning med diagonalsprosser i ekserserhall. To malte blindvinduer. Tidligere har det vært rundvinduer i hver gavl.

Tak

Saltak tekket med takstein i tegl

Pipe

To teglsteinspiper plassert i hver sin gavl

Vern

Verneklasse

1 (Gjelder eldste del. Påbygg mot nord har verneklasse 0 – Liten verneverdi)

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Ekserserhallen i upusset rød tegl har en tidstypiske utforming bl.a. med rik arkitektonisk artikulering i selve murverket. Her er vinduer og blindvinduer plassert i nisjer med rundbuet overdekning som følger vinduenes form. Ekserserhallen på Karljohansvern er en av de få gjenværende hallene som fortsatt er i bruk som militær gymsal. Arkitektonisk hører den til samme tidsperiode som verftsporten og kirken. Paralleller kan ses bl.a. i Verkstedsbygningen og Stabsmusikken / Krigsskolens gymsal på Akershus og i sivil industriarkitektur fra denne perioden. Tegninger viser at det forelå planer om å bygge et tilbygg til ekserserhuset som bl.a. skulle inneholde bad alt på begynnelse av 1900-tallet. Tilbygget ble imidlertid først realisert etter annen verdenskrig. Ny gymnastikksal med mellombygning (vestibyle) i armert betong med dusj og garderobe i underetasjen ble nå bygd på ekserserhuset mot nord. Mellombygningen er pusset utvendig mens selve gymsalen har utvendig forblending av fuget teglstein. Gymnastikksalen er typisk for 1950-tallet og er relativt uforandret innvendig. Tilbygget har imidlertid liten antikvarisk verdi i sammenheng med det øvrige miljøet rundt. Et planlagt svømmebasseng (tegning 1965) i det eldre ekserserhuset har aldri blitt realisert. Vernet omfatter eksteriøret som helhet (eldste del). For interiøret omfatter det opprinnelig hovedstruktur med åpen sal, takstol av tre med supplerende jernkonstruksjon, brystningspaneler, trapperom, galleri og øvrige eldre akritektoniske detaljer. Tilbygg mot nord er ikke omfattet av vern

Historiske tegninger: Planskisse ØSD- arkiv: 3 hist tegninger, 1901, 1909 og 1921

Andre referanser: ØSD-arkiv (kopi FB): Inntegnet på Kart 1913 / 1917. Planskisse 1966. Tegning til påbygg i ØSD-arkiv, stålskuff 21. Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer (kopi FB)