Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0954 Verftsmur

Inventaropplysninger
Inventarnavn Verftsmur
Inventarnummer 0854
Byggeår 1850, 1875, 1880, 1952
Opprinnelig bruk Innhegning rundt verftsområdet
Nåværende bruk Innhegning rundt verftsområdet /HIP
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Muren omkranser verftet mot øst og sør og fungerer som et skille mot Marinesamfunnsområdet. Den er oppført i 1 ½ steins utfuget mur med 2 steins pilarer med et mellomrom på ca. 3,14 meter. Verftsmuren er ca. 3,3 meter høy og var opprinnelig tekket med takpapp. Deler av muren har dannet bakvegg for skur og mindre verksteder som ble bygget inntil muren på verftssiden. Lengden var opprinnelig 229 m fra Verftsporten til chalupskuret på nordsiden mot Stjertebukta (unntatt del av mur som dannet bakvegg mot sprøiteskur (senere brannstasjon) og maleverkstedet Fra Verftsporten strakte muren seg tidligere 332 m, først rett sydover, deretter bøyer den vest- og sydover igjen hvor den tidligere dannet bakvegg mot sykehusets hage. Verftsmuren fortsetter deretter mot sjøen på sydsiden av laboratoriet der det også ble oppført et inngjerdet gårdsrom på innsiden med en noe lavere mur. Langs sjøen var verftet lukket inn med høye, malte plankegjerder, fra Laboratoriet (Det hvite hus) og bort til magasin A (i dag dekket av bygning 0127) samt langs Stjertebukta på nordsiden fra chalupskuret til 0164 rofartøyskuret. Ved magasin A var det en port som ble åpnet når arbeiderne skulle hjem om ettermiddagen, mens det mot Stjertebukta var flere låsbare porter til å ta inn materialer fra sjøen.Store deler av muren er i dag tekket av glasert teglstein, noen partier med «saltak», andre partier med utoverhellende «pulttak». Pilarene på utsiden av 0124 laboratoriet, sykehustomten og sør for Verftspurten er i dag malt. På nordsiden mot 0088 BSMA er det flere synlige, gjenmurte åpninger

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Verftsmuren som helhet inkludert muren rundt Laboratoriet

Kommentar

Størstedelen av Verftsmuren er svært godt bevart. Den er som helhet et meget viktig strukturelt element i kulturmiljøet og viser tydelig det klare skillet som eksisterte mellom det lukkede og militært viktige Verftsområdet, 0088 Søkadettinstituttet med laboratorium og Marinesamfunnsområdet. Spor av tidligere åpninger er viktige for forståelsen av den funksjonelle sammenhengen mellom verftet og områdene utenfor

1850
Oppført
1876
Verftsmuren forlenget 6 meter mot sjøen ved laboratoriet
1880
Verftsmuren forlenget østover rundt 0088 Søkadettinstituttet
1952
Muren supplert med nettinggjerde rundt 0088 BSMA i forbindelse med bygging av ny 0089 elevkaserne på østsiden (0951)

Ingen treff