Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1011 Sortiport under Arnolds batteri (nord)/sortiport nord

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Sortiport under Arnolds batteri (nord)/sortiport nord
Inventarnummer 1011
Byggeår 1745–1748 Ing.major Sundt m fl.
Opprinnelig bruk Forbindelse mellom det indre retransjement og vollgraven (forterrenget)
Nåværende bruk Kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele porten med alle opprinnelige eller eldre detaljer
Vernebegrunnelse 0011 sortiport (nord) ble bygget i forbindelse med ombyggingen av festningens nordre del 1745-1748. Sortiporten har høy antikvarisk og militærhistorisk verdi som del av Norges eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet. Området har betydelige pedagogiske verdier som helhet, ettersom festningsverkets oppbygning og utvikling blir synliggjort på en oversiktlig måte.
Murverk Tønnehvelv og sidevanger er pusset natursteinsmur.  
Porter/åpninger Den doble treporten ut mot festningsgraven består av to labankdører formet som motstående halvbuer. Fløydørene er utvendig panelt i opp- og nedadgående fiskebensmønster med en terningformet kassett eller pyramidefylling på midten.  
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Hvelvet åpning gjennom 1010 Arnolds batteri som er avsluttet med dobbel port ut mot festningsgraven. Tak og vegger i gjennomgangen er oppført av natursteinsmurer som er spekket og pusset. Portalene og omrammingen rundt er bygget i teglstein. Sortiporten er svært lang og danner to «rom»: Et større, tilnærmet kvadratisk rom med forhøyet tak like innenfor inngangen fra festningen. Dette går over i en smalere gang med lavt tak i det videre løpet ut mot festningsgraven.  

1745 - 1748
Ble bygget som et ledd i omleggingen av nordfrontens vollanlegg
1748 - 2006
Synes i denne lange perioden ikke å ha blitt konstruksjonsmessig endret.
1765
Sortiporten hadde både innvendige og utvendige porter. (NRA: Generalstabensarkiv; E.399 «Festningen 1764–1799»)
1835
Porten ble beskrevet som «… af Muursteen hvælvet og gaar ud under Woldgangen mod Nord. Den inden Facade Lit.D er af Hollandske Muursteen opmuret, og hvortil er: 2de klædde halvporte med 4 Hængsler, indmurede Stabler og Hasper, Portene ere rødmalede.» (NRA, Ingeniørvåpnet til 1940, eske 22, Inventarium 1836)
1938
Utbedring av en rekke murer på festningen utført som «nødsarbeid». Hvilke murer dette gjaldt og om det gjaldt denne portens murer er imidlertid usikkert.

Ingen treff