Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1020 Glacis

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Glacis
Inventarnummer 1020
Byggeår Samtidig med tilstøtende verker
Opprinnelig bruk Utenverk til festningen
Nåværende bruk Park/kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele glaciset
Vernebegrunnelse Et glacis er et vesentlig element i et polygonalt festningsanlegg. På Kristiansten eksisterer fortsatt deler av det opprinnelige glaciset, fra 1680-festningen, samt glaciset fra 1740-festningen. Elementet har høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Festningsanlegget/-området som helhet har betydelige pedagogiske verdier i det festningsverkets oppbygning og utvikling blir synliggjort på oversiktlig og lettfattelig måte. For at glaciset skal kunne leses som et tydelig festningselement vil det kreve en oppstramming/restaurering av jordprofiler som i dag er nedsunket eller planert.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Skrånende jordvoll utenfor kontreeskarpen, i hele dens utstrekning fra spissen av Kronprinsessens batteri til Dronningens bastion.  

1732
En situasjonsplan over festningen med Kristiansands bastion viser og kommenterer at deler av glaciset ikke var ferdige.
1745 - 1748
Den nordlige del av festningsvollene ble omlagt, noe som medførte endringer i denne delen av festningens forterreng.
1749
Situasjonsplan beskriver at glaciset nord for Grüners redutt var ferdig i full høyde, men ikke strekningen ned mot Kristiansands bastion. Det fremgår ikke av tegningen om inventarets del mot nord og vest for Kronprinsens bastion er ferdig.
1791
Tegning med oversikt over «det fornødne Skyts» av Eckleff fra d.å. viser tydelige markeringer i landskapet av forhøyet kontreeskarpe og glacis.
1812
Arbeidet med å forme glaciset ble gjenopptatt. Dette fortsatte de følgende årene. (NRA, Generalstabens arkiv, eske 372, Byggeprosjekt 1812, 1813)
2006
Opprinnelige profiler er delvis utydelige eller forsvunnet

Ingen treff