Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0021 Kadettbrakka

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kadettbrakka
Inventarnummer 0021
Byggeår 1774
Opprinnelig bruk Proviantmagasin
Nåværende bruk Diverse funksjoner, museum, kontorer
Antall etasjer Tre fulle etasjer og loft
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Kadettbrakkens store, enkle volum faller i en mellomstilling blant bygningene på Fredriksvern: Den synes å peke frem mot empirens store magasinbygninger i mur slik vi finner dem på Karljohansvern, snarere enn tilbake mot det barokke brakkekomplekset i Stavern. Ved den store ombygningen fra lager til forlegning og ved senere ombygninger og oppgraderinger har den mistet endel av sin opprinnelighet, men er allikevel et klart fredningsobjekt. Vernet ligger prinsipalt på bygningens eldre overflater og strukturer. Nyere tilføyelser, som innvendig platekledning, har ingen antikvarisk verdi, men ev. tilbakeføringer vil allikevel være et søknadspliktig tiltak.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddstensmur  
Bæresystem Lafteverkskonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag.  
Vegger Panelt laftetømmer. Innvendig delvis panel, delvis plateskledd og delvis upanelt tømmer (bl.a. i «Kongerommet»).  
Vinduer Nyere toramsvinduer med to ruter i hver ramme.  
Dører Tre paneldører på hver langvegg.  
Tak Saltak med nyere tegltekking.  
Annet Bygningen har automatisk brannvarslingsanlegg og overrislingsanlegg. Dels avtrekksventilasjon.  

1772
Gustav III gjorde statskupp i Sverige. Da det ble kjent at kongen hadde satt seg i forbindelse med misnøyde nordmenn, ble det tatt forholdsregler i tilfelle krig. I Fredriksvern ble flåten klargjort, og det nye proviantmagasinet (0021) ble besluttet oppført. (Schiøtz 1919: 58ff)
1773 - 1774
Bygningen oppført. I magasinet skulle det kunne oppbevares kost for 1000 mann i seks måneder og for verftets egen besetning i ett år. Loftet ble brukt til oppbevaring av seil og utstyr for orlogsskip som overvintret. Hver etasje var ved laftevegger tvers gjennombygningen avdelt i 6 romog «behøvendes trappegange». (Olafsen 1961 III: 430) Etterhvert har det flere steder skjedd ytterligere avdelinger med plankevegger. Den første avdelingen skjedde antagelig på 1910- eller 20-tallet, da rommet i vestre ende mot syd ble avdelt og fikk bordgulv ovenpå det opprinnelige murstensgulvet.
1777
Utvendig panelt (etter at tømmeret hadde fått anledning til å «sette seg»).
1896
Tatt i bruk som forlegning for kadettene. (RAks arkiv)
1921 - 1924
Daværende kronprins Olav bodde under sin sommertjeneste som kadett i første etasje mot nord, inngang B. Rommet står stadig tilnærmet slik det var under hans opphold.
1942
Bygningen fikk piper, da den ble klargjort for å huse russiske fanger. (Sørlie 2003:108)
1945
Bygningens 2. og 3. etasje ble etter krigen benyttet som skolelokaler for Luftvernartilleriets Skyte- og Våpenskole, 1. etg. som verksteder for samme. (RAks arkiv)
1954
Betydelig innvendig ombygging, først og fremst 2. og 3. etasje, for å oppnå mer egnede skolelokaler. Bygningen forandret med dette innvendig karakter. Det ble bl.a. gjennomført flg. arbeider (utdrag):
1985
Utbedring av elektrisk anlegg. (Vollmesterarkivet)
1989
Taket lagt om med ny teglsten. (Vollmesterarkivet)
1990
Arkene reparert. Skolemat eriellager, trykkeri og teknisk bibliotek oppusset. (Vollmesterarkivet)
1990
Kadettbrakka var til først på 1990-tallet kontor- og undervisningslokaler for flere av skolene ved LSS. Da skolene flyttet ut ble bygningen stort sett stående tom i noen år.
1996
Ny virksomhet etablert i bygningen. Dette medførte endel bygningsmessige tillempninger, bl.a. maling av vegger, utbedringer av gulv og utskiftning av noe gulvbelegg, utskiftning av elektrisk anlegg, utbedring av brannalarmanlegg, flytting av noen dører og en vegg. (Vollmesterarkivet)

Ingen treff