Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1003 Kurtinen (sydøstre flanke av den dobbelte tenalje)

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kurtinen (sydøstre flanke av den dobbelte tenalje)
Inventarnummer 1003
Byggeår 1684 Cicignon
Arkitekt Coucheron
Opprinnelig bruk Befestningsverk
Nåværende bruk Kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Sydøstre flanke av den dobbelte tenalje
Vernebegrunnelse Kurtinen er en del av den opprinnelige befestningen på Kristiansten fra 1680-årene med donjonen som det sentrale tyngdepunktet. Kurtinen utgjør Den dobbelte tenaljens vestre flanke, og mot vest er den avgrenset av Den lavereliggende tenaljen. Som del av Norges eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet har Kurtinen høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Som helhet har området også betydelige pedagogiske verdier i der festningsverkets oppbygning og utvikling blir synliggjort på oversiktlig og lettfattelig måte.
Murverk Murflaten har stein i forkjellige størrelser, spekket med pølsefuger.  
Murkrone Murkronen er avdekket med jord/torv Vollen har en avrundet profil, noe nedsunket i forhold til opprinnelig utførelse.  
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Kurtinen er flankert av to halvbastioner: 1004 Kongens bastion og 1002 Dronningens bastion. Dette utgjør til sammen et hornverk. Muren består av spekket gråstein med jordfylling i bakkant. Murens indre konstruksjoner er ikke avdekket. Festningsmurer av denne typen er vanligvis oppført som kistemurer, i noen tilfeller støttet opp av pillarer eller kontreforter i bakkant.  

1684
Kurtinen er en del av den opprinnelige befestningen.
1684 - 2006
Kurtinen synes ikke å ha blitt konstruksjonsmessig endret siden anleggelsen. Anlegget av den lavereliggende tenaljen antas ikke å ha endret kurtinen i vesentlig grad.
1748
Den lavereliggende tenaljen (1006) ble anlagt foran kurtinen.
1815
Festningen under ett ble vurdert og alle murene beskrevet som «reveteret med høie og stærke Graasteens Muure».
1938
Utbedring av en rekke murer på festningen utført som arbeidsledighetstiltak, «nødsarbeid». Hvilke murer dette gjaldt er imidlertid usikkert.

Ingen treff