Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1008 Sortiport under Kronprinsessens batteri

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Sortiport under Kronprinsessens batteri
Inventarnummer 1008
Byggeår 1745–1748
Opprinnelig bruk Sortiport fra batteriet til forterrenget
Nåværende bruk Port
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele sortiporten
Vernebegrunnelse «Byporten» eller sortiport vest 1008 er en del av festningen slik den sto ferdig ombygget i 1748. Som del av Norges eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet har sortiport 1008 høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Som helhet har området også betydelige pedagogiske verdier der festningsverkets oppbygning og utvikling blir synliggjort på en oversiktlig måte.
Porter/åpninger Det er satt inn en dobbel port. Portene er utført i kraftig labankkonstruksjon i grove materialer. Portene har buet avslutning og kroker og beslag av jern.  
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Hvelvet åpning gjennom 1007 Kronprinsessens batteri. Nedgangen til sortiporten er anlagt som en bratt fordypning på innsiden av batteriet med en relativt kort åpning gjennom jordvollen. Over den jordoverdekkede porthvelvingen er det tråkket til en sti.  

1745 - 1748
Ble bygget som et resultat av endringer i det nordlige vollanlegget.
1815
En gangvei var tidligere anlagt opp mot porten og ble utbedret dette året. (NRA, Generalstab. arkiv, eske 372, Gen.rapp. 1815)
1836
For å lette ankomsten ble det «Fra denne Port og nedgjennem Bakken langs Fodstien, som gaar til Byen, […] anbragt et 90 Alen langt Rækværk, og længere ned i Bakken eller Veie: 2de Graasteens Afløbsrænder, formedelst de paa dette sted opskydende Vandaarer som gjorde Veien betydelig Skade.» (NRA, Ingeniørvåpnet til 1940, eske 22, Inventarium 1836)
1938
Utbedring av en rekke murer på festningen utført som nødsarbeid. Hvilke murer dette gjaldt er imidlertid ikke nærmere angitt.
1997
Porten ble rehabilitert; det ble laget nye dører etter gamle opplysninger, ny teglstein i fronten

Ingen treff