Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1004 Kongens bastion (Vestre del av befestningen)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kongens bastion (Vestre del av befestningen)
Inventarnummer 1004
Byggeår 1745–1748 Ing.major Sundt m. fl.
Opprinnelig bruk Befestningsverk
Nåværende bruk Kulturminne
Vernestatus 1
Verneomfang Hele Kongens bastion
Vernebegrunnelse Deler av Kongens bastion er fra den opprinnelige befestningen fra 1680-årene. I 1745-1748 ble den imidlertid omformet fra en tenalje til dagens utforming som halvbastion. Den er et åpent verk som dekker Donjonen på vestsiden. Som del av Norges eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet har Kongens bastion høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Bastionens plassering under Donjonen med den høye monumentale spissen vendt mot byen har stor estetisk og arkitektonisk verdi. Sammen med øvrige verkene har bastionen stor symbolverdi knyttet til opplevelsen av festningen fra et større område.
Murverk Tidligere kalkmurte fuger er i nyere tid blitt spekket om med sement som er trukket ut over steinene. Eldre kalkmørtelen antas i stor grad å være bevart innover i fuger og kjernemur. Opprinnelig/tidligere utførelse av fuger er ikke klarlagt (2005).
Murkrone ll Murkrone av torv, delvis avdekking av murkronen med heller. Rester av piggtråd langs murkronens utside ved den nordvestre flanken.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Spekket gråsteinsmur med jordfylling i bakkant. Murenes indre konstruksjoner er ikke avdekket. Festningsmurer av denne typen er vanligvis oppført som kistemurer, i noen tilfeller støttet opp av pilarer eller «kontreforter» i bakkant. Murene er fundamentert på fjell. Under bastionen søndre flanke er det adkomst til Den lavereliggende tenaljen via en sortiport (inv.nr. 1005).

1684
Opprinnelig hadde denne delen av festningsverket form av en enkel tenalje.
1748
Verket fikk ny utforming – som en irregulær bastion – i forbindelse med ombyggingen av festningen d.å.
1748 - 2006
Ingen kjente konstruksjonsmessige endringer av bastionen i denne perioden.
1938
Utbedring av en rekke murer på festningen utført som arbeidsledighetstiltak, «nødsarbeid». Hvilke murer dette gjaldt er imidlertid usikkert.

Ingen treff