Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0034 Festningsporten

Festningsporten ble oppført samtidig med ny bro over festningsgraven i 1653. Allerede i 1620 hadde en stor åpning i muren blitt satt av for porten, men på grunn av krigsfare ble denne gjenmurt i 1624. På midten av 1800-tallet ble det bygget ny vindebro, med heisanordning inne i portbygningen. Den ene heiseanordningen er fremdeles bevart i nordre del. Brua gikk over en volldam som ble gjenfylt ved gjennomføringen av Kongens gate omkring 1920. Festningsporten er et viktig inngangsmotiv i fint samspill med Festningsporten og flankerende bygninger på innsiden. Godt bevart, med flere interessante detaljer.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Festningsporten, Hovedfestningens port
Inventarnummer 0034
Byggeår 1653
Opprinnelig bruk Portbygning
Nåværende bruk Portbygning
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hele, inkludert mekanisme/maskineri for vindebru.
Vernebegrunnelse Viktig inngangsmotiv i fint samspill med Festningsbroen og flankerende bygninger på innsiden. Godt bevart, med flere interessante detaljer.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Gråstein, brolagt kjørebane. Tregulv i innv. portbygning.
Bæresystem Gråsteins vanger og hvelv i ytre del. Utvendig, øvre gavl i pusset teglstein. Innvendig portbygning i bindingsverk.
Vegger Spekket gråstein i ytre del. Bindingsverk med utv. stående panel i innv. portbygning. Årstall 1744 med Christian VI's monogram på utv. gavl. Gasslykter på hver side av porten. Heiseanordning fra 1848 i nordre del av innv. portbygning.
Vinduer Korsformet vindusramme i indre del mot nord, dekket av inv.nr. 0006 – Nordre porthus (oppført 1877).
Dører Labankport av tre med innfelt gangdør. Diagonalt panel med jernnagler utvendig. Enkle labankdører til innv. portbygning.
Tak Papptekket saltak av tre.

1653
Oppført som ny hovedport sammen med ny bro over festningsgraven
1671
Utbedringer
1744
Ny gavl (nåværende)
1828
Dagens portblader ble laget.
1848
Ny vindebro med heiseanordning i innv. portbygning. Arkitekt B. N. Garben
2009
NIKU fargeundersøkte portbladene. Som innerste lag ble det påvist en rødbrun farge, ncs-karakterisert som 6030-Y80R. En gråfarge (NCS: 5000-N) som lå som fase 4 ble satt i forbindelse med året 1848 da vindebroen ble bygget, siden det ville være naturlig å endre farve i forbindelse med en større ombygging. Det ble anbefalt å gjenskape en farvesetting som stod i sammenheng med 1848-ombyggingen. Den nevnte gråfarven fremstod som en mulig løsning, men også fase 5 (lys gulbrunt treverk, NCS 3020-Y20R, med svarte beslag), som forholdsvis sikkert stod sammen med porthuset, ble fremhevet.
2010
Ved tilstandsanalyse ble det observert at bruddsteinsveggene stod med oppsprukne og utfalne sementfuger, at det teglmurte gavloppbygget har pusskader og malingsavskallinger, samt kraftige setninger inn mot Michael von Sundts plass. Det ble observert brudd mellom murt gesims og trekassegesims, dermed behov for utbedring av gesimsbeslag. Søndre portbod hadde omfattende råteskader i sviller, stolpe og gulvbord, og ikke lenger hold for jernkrampene. Begge boder hadde malingslitt panel. Portblader var demontert av sikkerhetsmessige årsaker; stabler manglet hold i murverk og var sterkt forrustet.
2011
NIKU fargeundersøkte portbygningen og festningsbroen. Konklusjonen var at bygningen ved oppførelsen i 1848 etter all sannsynlighet hadde vært malt i en gulbeige farge, NCS-karakterisert som 3020-Y20R. Denne fargen ble funnet på kledningen, på de små sidedørene i smyget og i taket. På gesims, tympanon og sokkel ble det imidlertid bare funnet fargelag som er yngre enn dette gulbeige laget, og det ble ikke gjort funn som med sikkerhet kan vise hvilken farge disse elementene opprinnelig har hatt. Fra et stilhistorisk perspektiv ble det lagt til grunn at portbygningen har vært ensfarget. Det påpekes i rapporten at den gulbeige farven er den samme som i 2009 ble funnet som lag nr 6/7 (fase 5) på portbladene (NCS 3020-Y20R). NIKU observerte også at portbygningen på et relativt sent tidspunkt ble malt opp i en gul farve ikke ulik den som lå nederst i farvestratigrafien, NCS-karakterisert som 2030-Y20R. Det ble vurdert som sannsynlig at denne sene gule perioden begynte i 1921, og at portbygning og bro — som opprinnelig stod i en gul farve (NCS-karakterisert som 3020-Y20R) — på 1920-tallet hadde tilnærmet samme farge. Det ble påpekt at den originale farvesettingen på portbygningen vil passe godt sammen med den innfargede pussen på broen, og at en tilbakeføring til disse to fargene vil gi et helhetlig og harmonisk uttrykk.
2012
Portblader istandsatt: treverk skrapet og stedvis utskiftet og malt med gulbeige linoljemaling (NCS 2020-Y20R), mens bolter og hengsler ble malt med sort og remontert; portbygning utbedret og malt med gulbeige linoljemaling NCS 2020-Y20R på tredetaljer og NCS 2020-Y20R i kalkmaling på murflater. Sprekker i murverket utbedret, sementfuger ommurt med kalkmørtel. Beslag på gavlene over porten revet og erstattet med tilsvarende nye i kobber, utført med stående stangfalser.

Ingen treff