Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0052 Verkstedbygningen

Oppført 1861–1865 med smie og andre artilleriverksteder, tegnesal, kontorer, to kullkjellere, dampmaskinrom, klokketårn med vindeltrapp og skorstein. Bygningen ligger plassert i østlig ende av ytre festning. Det er en monumental bruksbygning i tidstypiske former, utført i upusset rød tegl, med forhøyet midtparti med gavl og portalmotiv flankert av klokketårn og tårnliknende skorstein. Den kan regnes som et hovedverk innen norsk historisk industriarkitektur.
Inventaropplysninger      
Inventarnavn Verkstedbygningen
Inventarnummer 0052
Byggeår 1861–1865
Arkitekt Schirmer og von Hanno
Opprinnelig bruk Verksted/kontorer
Nåværende bruk Tøyhus/ Uniformutsalg/ Verksted/ Kontorer
Antall etasjer 3
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hovedstruktur med opprinnelig takkonstruksjon, innvendige etasjeskiller og støttesystem av trekonstruksjoner og støpejernssøyler, hall med bjelketak i midtpartiets 1., 2. og 3. etasje med bæresøyler, trapp i nordfløy, tårn med skorstein og tårn med vindeltrapp, 2 hvelvete kjellere under nordfløy.
Vernebegrunnelse Monumental bruksbygning i tidstypiske former i upusset rød tegl. Forhøyet midtparti med gavl og portalmotiv flankert av klokketårn og tårnliknende skorstein. Kan regnes som et hovedverk innen norsk historistisk industriarkitektur. Eksteriøret godt bevart mens interiøret er sterkt preget av forskjellige ominnredninger.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Fundamenter og pilarer av bruddstein. Tønnehvelvet kjeller.  
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon.  
Vegger Tosteins blankmur. Riksvåpen i huggen granitt på midtpartiets gavler mot øst og vest.  
Vinduer I hovedsak store enrams smårutete vinduer med rundbuet avslutning, noen utført i støpejern, andre i tre. I forbindelse med restaureringen på 2000-tallet fikk flere vinduer, som gjennom årene hadde fått reduserte utsparinger og endret sprosseinndeling, tilbake opprinnelige mål. Andre vinduer ble erstattet med nye kopier av de opprinnelige vinduene, utført i eik. De fleste vinduer har fått innvendige varevinduer med isolerglass.  
Dører Trefløyet hoveddør med tilbakeførte portblader. Hvert portblad har et kvadratisk speil nederst og et sprosseinndelt glassfelt øverst. Porten er kronet av et rundbuet vindusparti med smårutet glass og rik dekor. Ellers diverse fyllingsdører.  
Tak Saltak, tverrstilte saltak på midt- og nordfløy. Alle tak er etterisolert og tekket med takpapp og enkeltkrum takstein. Kaldt loft.  
Piper Pipe fra fyrrom til over tak.  

1861 - 1865
Oppført med smie og andre artilleriverksteder, tegnesal og kontorer, to hvelvete kullkjellere i nordre ende (delvis murt med tegl av 16–1700 talls format), dampmaskinrom, klokketårn med vindeltrapp og skorstein.
1876
Tilbygget tverrflløy i nord med hjulmakerverksted i 1.etg. og kontorer og en kommisjonssal i 2.etg.
1891
Midlertidig smie-esse oppsatt utenpå sydfasaden, senere delvis revet
1892
Nordfløyens 2.etg. ominnredet til 3 større rom for snekkere, bøssemakere og kleinsmeder. Nordre tverrfløy ominnredet til støperom og verksted for hylsefabrikasjon i 1.etg. og til hjulmakerverksted i 2.etg. Innsatt ny jerntrapp.
1902
Ominnredet til magasin, verksteder og kontorer for posisjonsartilleribataljonen og intendanturen. Det ble innredet kontorer og seksjonslokaler for rekrutteringstjenesten i sydfløyens 1. etasje med mesaninplan.
1990
Innredet kontorer og sesjonslokaler for rekrutteringstjenesten i sydfløyens 1.etg. med mesaninetasje.
2002 - 2007
Stortinget vedtok i 2002 at Forsvarssjefen og hans strategiske funksjoner skulle integreres med Forsvarsdepartementet (FD), og at Forsvarets overkommando (FO) skulle legges ned. Videre at det skulle opprettes en forsvarsstab (FST) samlokalisert med Forsvarsdepartementet (FD) til Verkstedgården på Akershus. Det ble forutsatt at eksisterende bygninger skulle inngå i prosjektet. (Utfyllende om prosjektet: Se katalogen for bygning 61.) Vedtaket innebar for Verkstedbygningens del en omfattende rehabilitering og tilbakeføring. Bygningens eksteriører ble tilbakeført med utgangspunkt i Schirmer og von Hannos originaltegninger. Dette innebar bl.a. at mindre påbygg ble revet, og at endrede vindus- og dørutsparinger fikk tilbake opprinnelige mål. (Flere vinduer hadde gjennom årene fått reduserte utsparinger og endret sprosseinndeling.) Andre vinduer ble erstattet med nye kopier av de opprinnelige vinduene. Fordi karmer og sprosser i støpejern er kostbare og gir kuldebroproblemer, er de nye kopiene utført i eik. De fleste vinduer ble gitt innvendige varevinduer med isolerglass. Frostskadet teglstein og mørtelfuger ble utbedret. Den opprinnelige hoveddøren ble funnet, restaurert og tilbakeført. Interiørt var bygningen sterkt endret og skadet. Den nyere mesaninetasjen i den opprinnelige førsteetasjen og det nyere dekket i den store inngangshallen ble fjernet. De karakteristiske trebjelkene med støpejernssøyler som danner midtbæring i bygningen, var blitt sterkt skadet under tidligere ombygninger. Disse er reparert og vektlagt som et viktig romelement. Opprinnelig strekkstyrke i hovedbjelker ble reetablert ved innslissing av karbonfiber. Slik ble den opprinnelige romstrukturen med store, sammenhengende verkstedhaller gjenskapt, bl.a. med plass for personalkantinen. Kjøkken ble lagt til tilbygd smie i nordre ende av bygget. Bruken av nedforede himlinger er redusert til et minimum. Eksisterende pipeløp supplert med nye vertikale kanaler i birom gjorde det mulig å fremføre balansert ventilasjon uten å bruke horisontale kanaler. For å gi korte føringsveier og minst mulig kanaltverrsnitt ble ventilasjonsrommene lagt til kjellere og loft. Nye sterk- og svakstrømsføringer ble lagt i dekkene, innpasset ved oppforing og oppretting av gulvene. Nye kontorskillevegger i gips ble skilt fra opprinnelige konstruksjoner med glassfelter. Skadet innvendig puss på vegger i rabitzhimling ble i hovedsak utbedret med kalkmørtel. I rom der det var sikre holdepunkter for tilbakeføring, ble det benyttet linolje- og kalkmaling. Farvesettingen ble basert på prøver foretatt av NIKU.
2007
ISL-prosjekt ferdigstilt. I sin anmeldelse av det nye ledelsesbygget kommenterer førsteamanuensis Mari Hvattum ombygningen av verkstedbygningen slik: «Verkstedbygningen [er] behandlet med adskillig pietet av ØKAW arkitekter. Verkstedbygningen [...] ble omhyggelig skrelt for villniset av delevegger, senkede himlinger og provisoriske mesaninetasjer som var blitt akkumulert gjennom 150 år. Til sammen ble det fjernet i underkant av 1000 kvm, og det tjener byggherren til ære å ha gått med på en slik arealreduserende opprenskning. Vakre panelhimlinger og originale støpejernssøyler ble avdekket og istandsatt, og den fire etasjer høye inngangshallen er gjenskapt i all sin prakt. Nye elementer som trapper og kontorceller er holdt i en sober modernisme, i klar kontrast til den gamle bygningens materialpalett og formspråk. For å beholde himlinger intakt og unngå slissing i bygningsstrukturen ble tekniske installasjoner for en stor del lagt i eksisterende pipeløp, en omhu som bidrar mye til det ordnede og avklarede uttrykket denne restaureringen har fått.»

Ingen treff