Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0006 Hovedvakt

Hovedvakten ligger på østsiden av Jørgen Hanssøns ringmur. Den er en enetasjes teglbygning med enkelt empire-preg, men rikere detaljert hovedfasade mot syd. Fasadene er symmetriske med slettpussede veggflater avgrenset av hjørnelisener. Rundbuet inngangsportal mot syd som krones av Carl Johans monogram med årstallet 1835. På hver side av portalen er et rundbuet krysspostvindu med tre ruter i nedre ramme. Planløsningen er typisk for vaktbygninger, med en midtkorridor med rom for vaktkommandør, vaktmannskap og arrestrom (celler) til hver side.

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Hovedvakt
Inventarnummer 0006
Byggeår 1835
Opprinnelig bruk Vakt og arrest
Nåværende bruk Vakt
GAB-nr   Grunnflate 130m2
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse På samme måte som hovedporten inngår vaktbygningen som en del av det sentrale festningsområdet. Bygningen ble sterkt skadet under siste krig, men ble i hovedsak gjenoppført i sin opprinnelige form. Også i interiøret er hovedstrukturen og en del detaljer b
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Ringmur av kleberstein, tykkelse 48 cm. Ikke utgravd kjeller.  
Vegger Ytterveggene er av 1 steins pusset tegl. Innvendige korridorvegger fungerer som bærevegger, tykkelse 26cm.  
Vinduer På hver side av portalen er et rundbuet krysspostvindu med tre ruter i nedre ramme. Tre tilsvarende vinduer mot øst, mens det mot nord er rektangulære krysspostvinduer med 2x2 og 2x3 ruter i hhv. øvre og nedre rammer. Vinduer er utadslående i egen ramme med enkelt glass og sprosser. Str. 110x180.  
Dører Ytterdøren er en tofløyet fyllingsdør, tykkelse 7 cm. Innerdører er enkle tredører, tykkelse 4 cm.  
Tak Valmtak, konstruksjon av 3”x7” sperr. Øvre tak består av sutak med papp, tekket med sorte glasserte teglpanner. Takrenner og nedløp i kobber.  
Piper Bygningen har 2 innvendige pipeløp som går sammen til en pipe over tak. Pipeløpene er ikke i bruk.  

1835
Bygningen oppført og beskrevet i inventarbeskrivelsen fra 1835 som: «Den nye Hovedvakt; En grundmuret af Muresten opført Bygning 20,5 Alen lang, 16 Alen bred hvorpaa er Tag af Sperrværk, Sutag, Lægter og røde Tagsten hvorunder et muret Gesims, Blikrender paa 3 Sider af Taget med 2 nedgaaende, og en Tagrende bag under Taget. Igjennem Taget gaar et Kaminrør som indtager ligesaa et muret Rør paa Loftet fra Skillerumsmuren for….., saavel som Vandfaldsplader under Vinduerne. Huset bestaar af en Høide og ved murede Vægge afdelt» (Statsarkivet i Bergen).
1908
Tegning av bygningen fra 1908 viser bygningen med et inntrukket inngangspartiet, som et buet portrom. I portrommets sidevegger var det inngangsdører inn til hhv. vaktstue og "Vagtkommandørens Værelse". I tillegg besto første etasje av to arrestrom.
1933 - 1944
Tegningen fra 1908 ble ajourført i 1933 og viser at det var blitt etablert to toaletter i portrommet. Man kan anta at plantegningen viser bygningen slik den så ut fram til eksplosjonsulykken i 1933.
1944
Bygningen ble sterkt skadet under eksplosjonsulykken 20. april dette året; alt treverk ble utbrent, men murene stod og ble dekket over provisorisk. (Rapport om bygningene på Bergenhus fra G.Fischer 26. april 1944, Riksantikvarens arkiv)
1945 - 1950
Restaurert etter eksplosjonen. Fischer foreslo i brev til distriksingeniøren i 1949, at det skulle mures en pipe på hver side av midtgangen med en bue over slik at begge pipene ble sammenbygd på midten. På den måten ville man unngå å trekke rør over den kalde gangen. Han skriver videre at steinene til sokkelen på sydsiden var lagret på kaien. (Riksantikvarens arkiv).
1969
Bygningen malt i en dyp oker farge. (ref. 12.11.1969, Riksantikvarens arkiv)
1979
Bygningens fasader ble malt på bakgrunn av fargeundersøkelse. Undersøkelsen viste tre ulike pusslag (kalk og sement) og 12 fargelag inkludert grunning. Fordi bygningen hadde vært pusset om flere ganger var det umulig å finne ut hvilken farge bygningen hadde hatt opprinnelig. Fra de 12 fargelagene valgte men det 8. innenfra, nemlig en mørk beige farge med rosa skjær som veggfarge med grå pilastre og gesims. Til dører og vinduer valgte man en dyp grønnfarge. Samtlige farger ble malt med oljebasert maling.
1986
Malt utvendig (FBs arkiv)
1990
Loftet innredet til lager
1998
Innvendig oppussing av soverom, gang, oppholdsrom og kjøkken.
2000
Fasadene malt.

Ingen treff