Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0029 Norrønahallen

Norrønahallen er en gymnastikksal med overliggende kontoretasje. Bygningen består av et rektangulært hovedvolum i to etasjer med skifertekket valmtak med flere takopplett. Garderober og trappehall lagt til sidevolumer mot nordre kortvegg. Bygningen står på bruddsteinsgrunnmur. Stilmessig har bygningen et nyklassisistisk hovedpreg, men med innslag av nybarokk (bl.a. vinduenes sprosseinndeling og avtrappet gavlparti på sidebygg). Gymnastikksalen får lys fra åtte store flerrams buevinduer.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Norrønahallen
Inventarnummer 0030
Byggeår 1911
Opprinnelig bruk Gymnastikksal for underoffiserskolen
Nåværende bruk Gymnastikksal og kontorer, garasjer i tilbygg
GAB-nr Grunnflate 491m2
Ant. etg. 2
Vernestatus Verneklasse 2
Verneomfang Eksteriør

Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av naturstein med huggen sokkelmursforblending.
Vegger Vegger av pusset tegl.
Vinduer Store buede smårutede vinduer fordelt på 6 rammer i gymsalens nordre og søndre fasade, for øvrig enramsvinduer i ulik størrelse og en- og flerrams sprossedelte vinduer.
Dører Tofløyet utgangsdør til trapperommet på østfasaden med buet vindusfelt i overkant. Døren er panelt i nedre del og har et firerutet vindusfelt i øvre del av hvert dørblad.
Tak Valmet saltak tekket med skifer over hovedvolumet (gymsalen), trapperom mot øst har et kobbetekket, kuppelformet tak, mens garderobedelen på østsiden av bygningen har skifertekket valmtak.

1911
1911: Oppført som gymnastikksal for underoffiserskolen. «Gymnastikklokale (ny) opført i 1910-1911 ved Sverresborg, er en murbygning paa brudstens grundmur og huggen sokkelmurforblending, samt indvendige pillarer under gymnastikksalen. Længde henholdsvis 36,59 og 30,59m, og bredde hendholdsvis 13,58 og 11,15m, bygningen er opført i en etage med bjelkeloft. I Østre fløi trappeopgang til galleriet i salen og til loftet, i trappegangens 2den etage er indrettet et litet magasinrum. I 1ste etage er forgang, 2 avklædningsværelser, gymnastikksal, bad og WC. I bygningen indlagt elektrisk lys. Kaserne og skolebygningen samt gymnastikklokalet har tilsamme kostet 220,000,- som i henhold til Stortingest beslutning av 30de juli 1909 er laant i chefsgardsforndet mot pant i eiendommen». (St.Prp.10, 1913)
1945 - 1950
Bygningen ble rehabilitert, full kjeller utgravd (på grunn av soppangrep i murverk og bjelkelag) og garasjetilbygg oppført.
1950 - 1959
I1950-årene ble det inngått avtale med Idrettslaget Norrøna og tilknyttede grupper om bruk av gymsalen.
1980
Norrønahallen hadde store skader som følge av vanninnsig i murverket i overgangen tak/vegg. Dette hadde ført til soppangrep og råteskader. Det ble lagt bly under rennene for å hindre fuktskader. Ny kontrakt for 25 år inngått med idrettslaget Norrøna i november (Litleskaret).
2009 - 2010
Bygningen ble rehabilitert utvendig. Taket ble lagt om; all skifer demontert, lekter og papp fjernet fra takflater og arker og råteskadet sutak skiftet ut. Hele takflaten ble lagt med ettlags asfalt undertaksbelegg med nye sløyfer og lekter av trykkimpregnert virke. Alle utvendige beslag, samt renner og nedløp ble erstattet med nye av sink. Dimension på takrenner er økt fra 100 mm til 125 mm. Takrenner er behandlet innvendig pga. fare for slitasje. Eksisterende platetekking på kuppelen ble fjernet og tekket med ny sinktekking. Deler av bord under tekking ble skiftet ut. Det ble etablert luftespalter i sutak ø50 c-c 450 mm på begge sider av mønet. Veggene på arkene ble tekket på utside med sarnafilduk TU 111 og deretter kledd med skivekledning av varmforsinket stål. Alle vinduene på arker er skiftet ut med nye. Alle tre piene ble rehabilitert. Takfasaden mot nord og vest ble tekket med ny skifer, på fasade mot sør og øst ble eksisterende skifer gjenbrukt. Nye snøfangere og takstige montert. Maling, bom og løs puss ble fjernet. Skadene ble reparert med KC 35/65. Løse muranker er tatt ut og rengjort samt korresjonsbehandlet og remontert i opprinnelig posisjon. I samme området er flattstål som ligger i ytre vange rengjort og korrosjonsbehandlet. Fasadene ble slemmet med Maxit Serpo 203 slemmemørtel, 2 lag, grunnet med Sika Beeck Fixativ og malt med Sika Beeck ren silikatmaling, 2 strøk. Det ble montert 10 nye vinduer; 4 i fasaden mot sør og 6 i fasaden mot nord.

Ingen treff