Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1010 Vestre kurtine

Vestre kurtine er en støttemur som ble etablert på 1920-tallet i forbindelse med anleggelse av kai (og rivingen av Ahlefeldts batteri). Vestre kurtine omfatter muren fra Vestre sortiport fram til knekken der Ahlefeldts batteri tidligere gikk ut.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vestre kurtine
Inventarnummer 1010
Byggeår 1920
Opprinnelig bruk Kurtinemur
Nåværende bruk Del av parkanlegg
Vernestatus Fredet
Grunn/fundament Fundamentert på fjell
Murverk Delvis kistemur av naturstein og kalk, delvis natursteinsforblendet betongmur.
Porter/åpninger Grenser til Vestre sortiport
Murkrone Skiferheller og bentonittleire med gresstorv
Voller Vollene er relativt flate, men pga. trange forhold og fordi vollen ligger tett innpå Kristkirketomten anbefales dagens profil å beholdes.

1667
Slaget på Vågen i 1665 og frykt for videre involvering i krigen mellom England og Nederland førte til en storstilt utbygging av festningsverkene på Bergenhus. Etter Henrik Ruses plan ble hele området som gikk under navnet «Kommunen» (området mellom slottsgården og Sverresborg) omgitt av voller konstruert av løse stein og jord. Vollene strakte seg fra slottet langs sjøkanten mot nordvest og videre mot nordøst mot Bontelabo til den nordlige pynt av Sverresborghøyden og videre til Sverresborg fort. Derfra førte vollene mot sydvest over den Koengen og tilbake til slottet. Vestre kurtine ble anlagt samtidig med de øvrige murene som Nordpyntens- og Ahlefeldts bastion.
1920
Ny sporplan vedtatt 28.juni. Den nye planen forutsatte en innrykking av Koengens rangerstasjon i Sverresborghøyden. På den måten ville man unngå å beskjære Nordpynten og Ballasttangens bastion, men planen la opp til en trasé gjennom Ahlefelds bastion. Det ble foretatt en skjæring av bastionen på ca. 9.5 meters bredde. I den forbindelse ble også deler av Vestre kurtine fjernet. (Brev fra borgermesteren i Bergen til Riksantikvaren datert 15.sept. 1928, Ras arkiv).
2010
I 2007 ble det registrert en stor utbulig og store sprekkdannelser i murveggen med en betydelig fare for utrasing. I 2010 startet et omfattende arbeid med å rehabilitere muren.
2010
I 2007 ble det registrert en stor utbulig og sprekkdannelser i murveggen med betydelig fare for utrasing. Rehabiliteringen startet i 2010. Store deler av ytre murskall måtte tas ned, og massene bak ble gravd ut. Massene bak muren ble sikret med stålrør som ble boret ned i massene og to meter ned i fjellet. Steinene i muren var av dårlig kvalitet og det var behov for et stort omfang av ny stein. Vollen ble lagt tilbake slik den var før gravearbeidene startet.

Ingen treff