Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1005 Nattpostens bastion

Nattpostens bastion er en halvbastion som ligger øst for atkomstveien opp til festingsporten. Den er konstruert som en kistemur av naturstein og kalkmørtel.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Nattpostens bastion
Inventarnummer 1005
Byggeår 1670
Opprinnelig bruk Kanonbatteri
Nåværende bruk Del av parkanlegg
Vernestatus Fredet
Murverk I hovedsak kistemur med naturstein og kalkmørtel. Nordøstre murflate er spekket med kalk, de to øvrige med sement.
Murkrone Skiferheller, murkronen på nordøstre murflate også dekket med bentonittleire.

1667 - 1680
Slaget på Vågen i 1665 og frykt for videre involvering i krigen mellom England og Nederland førte til en storstilt utbygging av festningsverkene på Bergenhus. Etter Henrik Rüses plan ble hele området som gikk under navnet «Kommunen» (området mellom slottsgården og Sverresborg) omgitt av voller konstruert av løse stein og jord. Vollene strakte seg fra slottet langs sjøkanten mot nordvest og videre mot nordøst mot Bontelabo til den nordlige pynt av Sverresborghøyden og videre til Sverresborg fort. Derfra førte vollene mot sydvest over den Koengen og tilbake til slottet. Nattpostens bastion ble anlagt mot syd. Arbeidet med vollene ble utført på slutten av 1660-tallet og utover på 1670-tallet.
1691
4 kanoner montert på bastionen.
1692 - 1693
Ny ku- og hestestall med vognhus bygd på Nattpostens bastion.
1700
I skriv, datert 2.mars 1700 fra oberst v. Heinen til Kongen heter det: "Verkene på Bergenhus sterkt forfalt, hvilket skyldes den omstendighet at voldmuren var opført av løs sten uten kalkforbindelse. Paa flere steder var muren styrtet sammen og det bakenfor opkastede jord utglidd som følge av den megen regn". Nattpostens batteri ble ikke utbedret.
1744 - 1745
En rapport fra Ecleff viser at en del av murverkene som var av fast stein var i god stand, mens de av løs stein var ganske utfallene. Dette gjaldt særlig Rundellens Bastion, Ahlefeldts- og Forsenkede batteri, Nordpynten, Ballasttangen og Nattposten bastion, samt flanken under Sverresborg. I 1745 blir Nattpostens bastion omtalt som et «knust og udyktig stenbatteri». I siste halvdel av 1700- tallet ble det ikke bevilget penger til istandsetting. Vedlikeholdet begrenset seg til det arbeidet som slavene kunne utføre.
1748 - 1750
Opplyst at alle hus og hele ringmuren ble utbedret med kalk og pinnestein. Trolig omfatter begrepet «ringmuren» i denne sammenhengen vollmurene, da dagens ringmur (rundt slottsgården) omtales som «indre mur» (denne muren ble utbedret i 1745).
1812
Forbindelsesmurene mellom Sverresborg og Ballasttangens, samt mellom Sverresborg og Nattposten ble revet og erstattet av en ny tenaljert linje tvers over Koengen.
2006 - 2007
Murflaten mot nordøst ble respekket med kalkmørtel, murkronen på samme del av muren ble tildekket med bentonittleire og gresstorv.

Ingen treff