Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0007 Garasje

Garasjen ligger på østsiden av Jørgen Hanssøns ringmur, på nordsiden av Vaktbygningen. Den er en enetasjes murbygning med enkelt empirepreg. Fasadene er av gråsteinsmurverk, pusset men med synlig murkarakter. På kortvegg mot øst innslag av tegl omkring inngang til dametoalett. På langvegg mot nord tre tilnærmet kvadratiske åpninger for innsatte leddporter, på samme vegg også inngangsdør til herretoalett. Gesims med enkel karnissprofil markerer overgangen til tegltekt valmtak.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Garasje
Inventarnummer 0007
Byggeår 1835
Opprinnelig bruk Smie, senere vedbod for kommandanten
Nåværende bruk Lager, toalett
GAB-nr Grunnflate 91m2
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse I verneplanen for Bergenhus fra 1996 antydet man at en del av bakveggen på kunne være en rest av fangetårnet (tyvetårnet) som lå i tilknytning til ringmuren og som ble bygd på 1500-tallet. Nye arkivsøk (se historikk) viser imidlertid at bygningen er fra 1

Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Ringmur av naturstein, tykkelse 140 cm.
Vegger Ytterveggene er av slemmet naturstein, tykkelsen varierer fra 0,44 til 1,40m. Innervegger i garasjen er upusset.
Vinduer Ingen
Dører 3 vippeporter med stående panel, 2 enkle dører med stående panel
Tak Valmtak. Konstruert av 4”x6” sperr. Bjelkelaget er av 4”x8” bord. Dragerne hviler på natursteinsmuren og er av 4”x4” drager. Øvre tak består av sutak med papp, tekket med teglpanner. Takrenner i sink og nedløp av plast (kobber ?).

1530 - 1748
Garasjens forhistorie: Det har vært diskutert om 0007 Garasje kan ha røtter helt tilbake til det såkalte «Tyvetårnet» eller fangetårnet som ble påbegynt av Jørgen Hanssøn omkring 1520 og sluttført av Eske Bille ca. 1530 (teorien ble lansert av Gerhard Fischer etter krigen). Tårnet hadde 5 etasjer og var bygd inntil ringmurens østside (ringmuren utgjorde bakveggen i tårnet). På 1600-tallet ble tårnet ved flere anledninger rapportert å være i dårlig forfatning, på slutten av 1600-tallet nevnes det ikke lenger i inventarbeskrivelsene. I begynnelsen av 1700-tallet beskrives tårnet som en ruin og i 1720-årene ble steinene brukt til å bygge den nye kommandantboligen. I 1732 ble en ny smie oppført utenfor den østre del av ringmuren, omtrent på samme plass hvor Tyvetårnet tidligere hadde stått. I 1748 ble smia revet og erstattet av en ny grunnmuret smie. Den var avdelt i to for artilleriet og fortifikasjonen og med et bøssemakerverksted oppført på den gamle smias tomt. Denne smia lå på samme tomt som dagens Hovedvakt. (Wahl, Bhf, nr. 32, 1926).
1835
Dette året ble dagens hovedvakt bygd. I den forbindelse ble smia revet og en ny oppført på nordsiden av Hovedvakten (dagens Garasje). Den blir kalt «Den nye Artillerismie» i inventarbeskrivelsen for 1835. Selve beskrivelsen av bygningen fra dette året er borte, men i 1855 beskrives den som «En grundmuret Bygning 20 Alen lang og 10 Alen bred med Tag af Spærværk, Sutag, Lægter og Tagsten. En Skorstenspibe igjennem og dessuten et muret Gesims med Tagrender bagentil og Blikrender over Døren. Huset bestaar af en Høide med Murværk afdelt i: Smideverksted og Børsemagerverksted». På et kart fra 1880 er den tegnet inn og benevnt som Smedje. (Inventarbeskrivelse fra 1835 og 1855, Statsarkivet i Bergen)
1944
Smia ble skadet under eksplosjonen 20. april og alt treverk brant opp. Murene stod, og ble dekket provisorisk. (Rapport om bygningene på Bergenhus, G.Fischer 26.april 1944, Riksantikvarens arkiv)
1960
Bygningen ble foreslått revet. I den forbindelse uttalte Riksantikvar Roar Hauglid; «Før Våpensmia (inv.007) rives tør en be om at den blir gjennomfotografert og planen oppmålt. Smia skal stå omtrent der hvor det gamle fangetårn fra ca. 1520, revet i 1725, i sin tid sto. En tør regne med muligheten av at det på eller i tomta er rester av antikvarisk verdi. Hvis en under rivingen kommer ned til gamle murer eller fundamenter tør en be om å bli varslet». (skriv fra 4.mai 1960, Riksantikvarens arkiv)
1966
Innredet provisoriske toalettrom i forbindelse med utstillingen «Hærens uke 1966». Dette førte til at distriktsingeniøren foreslo at den gamle smie – som i sin helhet var besluttet kondemnert – skulle bevares og innredes med garasjer. (møteref. Bergenhuskomiteen 14.9.1966, Riksantikvarens arkiv)
1968
Østmuren ble pusset, men sporene etter en eldre port ble beholdt synlig. Murflatene mot nord og sør fikk en lettere behandling så murkarakteren ble synlig. Døråpning mot nord ble murt igjen.
2006
Det brøt ut brann i bygningen natt til 6.juni. Takkonstruksjonen og portene fikk store skader og ble midlertidig dekket med presenning og kryssfiner. Toalettdelen var nylig blitt oppusset og hadde bare vært i bruk i noen måneder da brannen oppstod. Denne delen ble rengjort og istandsatt slik den var før brannen.
2007
Bygningen ble ferdig restaurert etter brannen med ny takkonstruksjon og nye porter.

Ingen treff