Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0013 Ingeniørgården

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Ingeniørgården
Inventarnummer 0013
Byggeår 1868
Opprinnelig bruk Lokaler for festningsingeniøren, senere offisersmesse
Nåværende bruk Kontorer
Antall etasjer 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Enkel, slettpusset senempire murgård med mange opprinnelige detaljer. Bygningen er relativt ny i Gamleby-sammenheng, og representerer bygningsgenerasjonen som ble oppført etter den siste bybrannen (1868). Bygningen har som 0015 Vollmesterboligen tydelige merker i yttermurene etter tidligere bygninger fra Materialgården.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Granittmurer. Opprinnelig bjelkelag over luftet krypkjeller. Nå støpt gulv på grunn. Oppfylt med lettklinker og isolert  
Bæresystem Bærende yttervegger/midtvegg av tegl. Hulmur. Trebjelkelag med bordgulv og banebelegg  
Vegger Utvendig spekket tegl og slemmet med innfarget puss  
Vinduer 1. etasje og del av 2.:Koblede, tofags trevinduer. To sprosser i hvert fag. 2. etasje: Firefags krysspostvinduer med en sprosse i nederste ramme. Noen koblede og noen med varerammer.  
Dører Isolert trefyllingsdør med vindusfelt over  
Tak Valmet saltak med 40° takfall, tekket med enkeltkrum tegl  
Piper Fire teglpiper  

1 I eiendomsoversikter på 1890- og 1900-tallet finnes 0013 Ingeniørboligen ofte omtalt som Materialgaarden og 0015 Vollmesterboligen som Materialgaardens verkstedbygning. Dette beror antagelig på en navnekontinuitet, idet bygningene ble oppført på samme sted hvor Materialgården lå inntil brannen i 1868.

1827 - 1828
Etter en «ombygning» bestod Materialgården, som tidligere stod på Ingeniørgårdens plass, av følgende bygninger: 1) En toetasjes grunnmurtbygning med 12 rom. Rommene i 1. etg. ble brukt til oppbevaring av materialer, festningsingeniøren hadde kvarter i 2. etg. 2) I flukt og forbindelse med bygningens nordende lå en toetasjes vinkelbygning hvorav 1. etg. var grunnmurt, 2. etg. bestod dels av grunnmur og dels av bindingsverk. I bygningens ene fløy fantes kjøkken, bryggerhus, drengestue, pikekammer og matbod; i den andre fløyen lå to magasinrom og en loftsetasje. 3) For enden av og i forbindelse med den første vinkelbygning lå en grunnmurtenetasjesvinkelbygning hvori stall, fjøs og latriner. Gjennom bygningen var det inngang til bakgården eller verkstedlokalet, som bestod av to mindre bygninger: 5) En bordkledd bindingsverksbygning med fire rom for materialer. 6) En grunnmurtenetasjesbygning inndelt i seks rom, hvorav ett kjøkken og to små værelser som var bolig for vollmesteren, de øvrige rom var disponert til verksteder. (Statens eiendommer 1842/43)
1868 - 1874
I løpet av disse årene ble murene etter to av de gamle gårdene som utgjorde Materialgården utbedret og påbygget, vesentlig med murstein fra branntomten, samt forsynt med tak, vinduer, gulver m.v og innrettet til kontorer for festningsingeniøren og som bolig for vollmesteren.
1868
En brann ødela Materialgården. Gården bestod nå av offisersmesse, vollmesterbolig og uthus. (Øgar Svendsen 1988: 36; Statens eiendommer 1884)
1879
Annen etasjes vegger innvendig panelt, en trappegang til kjøkkenet satt opp i sidebygningen og i gangen avpanelt en forstue samt et pike- og et spiskammer i kjøkkenet. Hovedbygningen beskrives som en toetasjes vinkelbygning av murstein. I annen etasje forstue, fem værelser og kjøkken med avdelt spiskammer og pikekammer. I første etasje også fem rom. I bygningen fem kakkelovner, to komfyrer og to skorsteiner med bryggerpanne. I bygningens forlengelse mot syd en liten enetasjes sidebygning av murstein (7,69 m lang, 5,02 m bred og 3,45 m høy) hvori trappegang og redskapsbod. Bygningen benyttet som bolig for festningsingeniøren og til oppbevaring av materialer og redskaper. (Statens eiendommer 1884)
1897 - 1899
Hovedbygningens 2. etasje tilbygget en veranda, 5,5 m bred og 3 m lang, av treverk på hugne laftesteiner, tekket med bordtak og bølgeblikk og forsynt med vinduer og gelender. (Statens eiendommer 1900–01)
1964
«Omlagt taktekking med helharde plater.» (HER)
1965
«Forsterket gulv i spisesal med belegg.» (HER)
1966
«Ny drenasje rundt bygg.» (HER)
1969
«Ominnredning av hall, garderobe og toaletter.» (HER)
1973
«Restaurert spisesal.» (HER)
1988 - 1989
Totalt ombygget innvendig til kontorer for Artilleriregiment nr 1.
2002
Utleie til kontorbruk for sivile virksomheter

Ingen treff