Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0026 Den gamle spisesal

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Den gamle spisesal
Inventarnummer 0026
Byggeår 1845
Opprinnelig bruk Smie for slaveriets arbeidsanstalt
Nåværende bruk Kontorer for vernepliktsverket med flere.
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Fin representant for den klassiserende trearkitekturen i Gamlebyen. Egentlig en underlig konstellasjon av murt smie under samme tak som en trebygning, tilsynelatende en tilsidesettelse av de brannvernhensyn som Forsvaret selv instituerte.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Granittmur. Trebjelkelag med bordgulv og banebelegg over luftet kryperom  
Bæresystem Østre del bærende teglmur, vestre del bærende bindingsverkskonstruksjon  
Vegger Østre del med teglmur utvendig spekket, innvendig pusset. Vestre del med gammel, liggende kledning med karnissprofil  
Vinduer Krysspostvinduer med fire rammer. 4 sprosser i øvre rammer, 8 sprosser i nedre. Enkle vinduer med innvendig varerammer.  
Dører Tredører med liggende trefyllinger. En regulær enfiøyet og en tofiøyet med et buet vindusfelt over  
Tak Valmtak med 40° takfall, tekket med enkeltkrum tegl  
Piper To murte teglstenspiper  

1685
Bygningen påstås å være oppført dette år. (Øgar Svendsen 1988: 119) Dette virker lite trolig, da det etter alt å dømme er denne bygningen som planlegges oppført i 1845 (jfr. nedenfor). Stilistiske markører, som skarptrukken gesimsprofll og rundbuet vindusåpning over døren i smiedelen, tyder også på en senere datering. Øgar Svendsen bringer også motstridende opplysninger i tekst- og katalogdel, da han i førstnevnte (s. 34) hevder at bygningen er oppført i 1840-årene.
1845
I Fortegnelsen over Statens Eiendomme fra 1845 heter det: «Overensstemmende med den af sidste Storthing skeete Bevilling har Justits-Departementet ved Skrivelse af 30te Januar 1843 bifaldt, at der opføres en liden Muurbygning til Smedie for Slaveriets Arbeidsanstalt, saavelsom en ny Bindingsværksbygning til Opbevaringssted for Arbeidsanstaltens Materialier og Fabricata samt til Contoirlocale for bemeldte Indretning.»
1904
På en inventartegning fra dette året betegnes bygningen som Artillerigaardenskjøkkenbygning
1918 - 1920
Spisesalens vegger og tak kledd med to lag papp og panel. (Statens eiendommer 1922)
1921
På et kart fra dette året omtales bygningen som Spisesal. (Øgar Svendsen 1988: 37)
1971
Innredning av vakt og arrest. (HER)
1982
Innredning til kontorer
1983
Omlegging av tak. (HER)
1986
Utvendig maling, nye takrenner. (HER)
1988
Montert ventiler i vinduer. (HER)
1994
Malt vinduer og dører.
2002
Tatt i bruk til sivile formål.

Ingen treff