Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0004

Inventaropplysninger
Inventarnavn Nye barakke, Nye kaserne
Inventarnummer 0004
Byggeår 1771–73
Opprinnelig bruk Kaserne
Nåværende bruk Kaserne
Ant. etg. 2, samt kjeller og 2 loft
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Eksteriør og innvendig hovedstruktur i rominndelingen og bygningens hovedkonstruksjon.
Vernebegrunnelse Utvendig er bygningen kun endret ved fjerning av halvvalmen, mens de innvendige forandringer stort sett kun omfatter overflater. Rominndeling avspeiler stadig den opprinnelige. På loftet er rominndelingen endret i forhold til opprinnelig.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Teglsteinsmur. Mot kjeller: Betong på murte hvelv. De øvrige etasjer: Trebjelkelag, med plater / bord / linoleum
Vegger Teglsteinsvegger i blank mur, innvendig kledd med bord. Plakett med bygningsnymmer, bygningsnavn og oppført år.
Vinduer 2 rams med små ruter, 8 i hver, noen som koplede rammer andre med varerammer. Av nyere dato.
Dører Enkeltdører med barokk panel, av nyere dato.
Tak Saltak med teglstein, sperrekonstruksjon
Piper Murt i teglstein
Annet Granitt / gråstein med hvelv, murt i kalkmørtel, på fjell. Riksarkivet, GKK 1, KHB m5-13f, KBK XVIII 38, KG I 98, KG I 99, RK 235 og FB arkiv i Hamar.

1749
Det oppføres et voll-lavetthus på det stedet der kasernen senere ble bygget. Vollavetthuset flyttes til Arsenalet som et påbygg på sørenden.
1755
Det ble oppført et artilleriarbeidshus ved siden av lavetthuset, som ble revet og oppført et annet sted når kasernen skulle bygges.
1767
Planer for ny kaserne approbert.
1768
Endelige tegninger godkjent. De viser en bygning i 2 etasjer med halvvalmet tak, kjeller og loftsrom. I 1. etasje var det 8 brakkerom for menige, mens underoffiserer var plassert i rom på endene. I 2. etasje skulle offiserer innkvarteres. Totalt kunne bygningen romme 200 mann.
1771 - 1773
Kasernen oppføres. Bygningens 3 hovedpiper førte røyk fra 30 ildsteder, 16 skorsteiner og 20 kakkelovnsrør. I første og andre etasje var det rom for soldatene. I kjelleren var det lagerrom, 2 bakerovner og to bryggerkjeler, som riktignok først ble satt inn i 1775. Loftet brukes til korntørking. Voll-lavetthuset som stod hvor kasernen ble bygget flyttes til og sammenbygges med Arsenalet.
1774
Det innredes 4 munderingskamre på loftet og et verksted i kjelleren.
1776
Det monteres takrenner på siden mot plassen. De murte ovnsrørene og pipene trenger reparasjon.
1777
Taket lekker og blir reparert og tregulvene ved ovnene blir skiftet ut med murstein på grunn av brannfaren.
1779
Vinduene i 2. etasje skiftes ut med nye med større ruter. Antagelig er blyglassrutene blitt skiftet ut til rammer med tresprosser og større glass.
1782
Det blir murt hvelv i noen av kjellerrommene for å hindre soppangrep i gulvene.
1784
Hvelvene i østre ende må mures om igjen, og bakerovnene repareres.
1787
De resterende rom i kjelleren mures med hvelv.
1788
Den siste mellomgangen mures med hvelv.
1793
Himling kles med bord.
1797
Det utskiftes 2 vinduer i taket, 2 gulv legges om.
1901 - 1903
Halvvalm fjernet og taket endret til saltak, innredning av rom på øverste loft.
1910
Det legges strøm inn.
1922
Det ble installert vanntank i 2. etasje med elektrisk pumpe. Vanntanken forsynte Gamle kaserne, kommandantboligen og stall-fjøs.
1940 - 1946
Rommene pusses opp av tyskerne med nye betongtrapper osv., etter krigen pusses rommene opp igjen.
1982 - 1983
Det innredes hybler i kasernerommene.
1992
Det legges nytt undertak
2009
Innvendige rivearbeider. Innredning og materialer fra 1940 og senere fjernet.

Ingen treff