Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0032 Ingeniørbolig

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Ingeniørbolig
Inventarnummer 0032
Byggeår 1827
Arkitekt B.N. Garben
Opprinnelig bruk Bolig for sjefen for Fredrikstens Ingeniørdetasjement
Nåværende bruk Bolig
Antall etasjer 2 + loft
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Kavli karakteriserer bygningen slik: «Det lot til at når Garben fjernet seg geografisk fra den gamle arkitektur i og øst for den indre festning, så følte han seg ikke lenger bundet av dens formsprog, noe som kanskje var å beklage, for de bygningene vi finner nedenfor festningen i Borgerskansen, mangler den fine, enhetlige karakter de gamle hadde. Mest charme har kanskje den eneste av disse bygningene som utvendig har glatte, pussede veggflater, Ingeniørboligen. (...) Ingeniørboligen er i seg selv ikke så merkelig med sin regulære plan med fire rom i hver etasje, alle med vinduer mot byen. Men den har en glimrende beliggenhet på en av de gamle bastioner, hvis trekant på forsiden av bygningen gir plass for en morsom have, som var begrenset av en lang uthusbygning av utmuret bindingsverk i spiss vinkel inntil hovedbygningen langs trekantens ene side. En annen gammel bygning av utmuret bindingsverk i to etasjer dannet fløy på hovedbygningens annen side, slik at haven også her hadde et skjermet hjørne, men ingen ting stengte for den deilige utsikt over byen. Slik den ligger med byens egne hus like innpå seg, danner ingeniørboligen det arkitektoniske bindeledd mellom byen og festningen, kan en nesten si, og både beliggenheten og materialvirkningen i den grå festningsmur mot husets slette fadader gir charmen.» (Kavli 1963: 376) Vi vet ikke sikkert hvordan bygningen opprinnelig har sett ut, men det er sikkert at den er blitt utvidet ca. 5 m i lengderetningen mot nord mellom 1842 og 1862, slik at den opprinnelig bare har hatt fire vindusakser. Muligens kan bygningen opprinnelig ha stått i blankmur som Retts- og parolebygningen (0033), men blitt pusset i forbindelse med tilbygningen for å skjule overgangen. Vi vet også at bygningens opprinnelige inngang har vært i annen vindusakse fra syd. Bislaget som første gang nevnes i inventarbeskrivelsen av 1896 (og som fremgår av inventartegningen fra 1916) har neppe vært opprinnelig. Muligens har dagens inngangsparti samme utforming som den opprinnelige, men den kan også være en parafrase.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Grunnmur av granitt. Luftet kryperom.  
Bæresystem Hulmur av tegl. Trebjelkelag med stubbloft, bordgulv og forskjellige typer banebelegg.  
Vegger Teglvegger, pusset utvendig og delvis innvendig. Enkel frontispis med trukne, pussede profiler og en enkel portalmarkering rundt inngangsdøren. På frontispisen Carl Johans kronede monogram.  
Vinduer Trerams T-postvinduer i 2. etasje. Firerams korsvinduer i 1. etasje. Vinduene har enkle ytterrammer og innvendige varerammer. De er anslagsvis fra 1960-årene.  
Dører Tofløyet, innadslående ramtredør med frisede fyllinger. Fire fyllinger i høyden hvorav det øverste felt er i glass.  
Tak Halvvalmtak tekket med rød, enkeltkrum, håndstrøken tegl. Takrenner og nedløp av zink.  
Piper Fire teglstenspiper  
Annet RA tegningsarkiv 94-1623, 94-1624, FB arkiv  

1826
Den store brannen 26. juni rammet samtlige bygninger i Borgerskansen, også forløperen til 0032, Borgerskandsens Corps de Garde. Omfatningsmurene ble imidlertid stående. (Statens bygninger)
1827
Boligen reist i to etasjer etter B.N. Garbens tegninger, delvis på tuftene av Borgerskansens gamle vakthus, som kjennes fra en oppmåling fra 1823. (Kavli 1963: 376) Uthus: se inv. nr. 0036.
1842
Hovedbygningen inneholdt forstue, syv værelser og et kvistværelse, med åtte jernkakkelovner. Sidebygningen (†) utgikk i vinkel med hovedbygningen langs dennes søndre kortvegg. Den inneholdt kjøkken med «Springvand», en liten forgang, fire værelser med fem jernkakkelovner og en pottemakerovn samt en bjelkekjeller under kjøkkenet. (Statens eiendommer)
1862
Samme beskrivelse for hoved- og sidebygningen som i 1842, men det var nå kommet til en grunnmuret tilbygning med fire værelser og ett kvistværelse samt fem jernkakkelovner. På loftet to kleskamre. (Statens eiendommer) Tilbygningen må utgjøre nordre del av dagens bygning (jfr. 1896)
1896
Hovedbygningen beskrives nå å ha en gang i hver etasje, fire værelser og ett kvistværelse med tilsammen fem ovner. Taket tekket med bord og takstein. Foran inngangen et lite bislag av mursten, tekket med sinkplater. (Bislaget fremgår av inventartegningen fra 1916 gjengitt nedenfor. Av samme fremgår også at inngangen siden er flyttet.) Under trappen et murt ildfast skap. Sidebygningen (†) oppgis å være av utmurt stenderverk i to etasjer, tekket med bord og takstein. Den var 11,3 m lang, 5 m bred og 5,85 m høy. Den hadde kjøkken, gang og fire værelser med ovner. To av værelsene og kjøkkenet hadde vann og avløp. Under kjøkkenet en bjelkekjeller av gråstein. Tilbygningen av murstein i to etasjer, tekket under ett med hovedbygningen, 5 m lang, 6,3 m bred og 7,1 m høy, innredet med fire værelser og et kvistrom, med ovner. Vannledning med kran i 1 rom. Det var nå også kommet til et vognskur av panelt stenderverk, utvendig oljemalt, tekket med bord og takstein, 7,9 m langt, 6 m bredt og 2,63 m høyt. Plankeverk om haven, ca 120 m langt. Vannkran i haven. En stentrapp foran denne. Samtlige «Bekvemmeligheder» leies av distriktsintendanten i 1. Brigade. (Statens eiendommer)
1899
Elektrisk ringeledning innlagt. (Statens eiendommer)
1900 - 1902
Elektrisk lys innlagt i hele bygningen. Vognskur nedrevet. (Statens eiendommer)
1914
Kokegassledning innlagt i kjøkkenet. (Statens eiendommer)
1919
Kontoret – i søndre del av første etasje – inndelt i tre mindre. (Statens eiendommer)
1961
Innervinduer montert. (Vollmesterarkivet) Dette kan tyde på at bygningen fortsatt stod med sine opprinnelige vinduer.
1965
Pipene reparert. (Vollmesterarkivet)
1967
Hovedreparasjon av gavl, isolasjon og murpuss, maling utvendig. Gavl beslått. Innvendig reparasjon etter lekkasjer. (HER)
1968
Fire nye vinduer innsatt. (Vollmesterarkivet)
1969
Bygningen utvendig flekkpusset, malt. (Vollmesterarkivet)
1982
Generell oppgradering og rehabilitering i forbindelse med at Hærens Forvaltningsskole flyttet til Fredriksten. Boligen ble innredet med en familieleilighet i hver etasje. (HER)
1987
Oppussing første etasje. (HER)
1989
Leilighet i annen etasje tatt i bruk som kontorer. (HER)
1990
Baderomspanel i dusj første etasje. (HER)

Ingen treff