Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1119 Østre kurtineport

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Østre kurtineport
Inventarnummer 1119
Byggeår 1666
Opprinnelig bruk Festningsport
Nåværende bruk Festningsport
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele porten
Vernebegrunnelse Arkitekturomramningen mot øst er en moderne kopi.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Blåstein i konstruksjonsforbindelse med kurtinemurens gråsteinsmur.  
Vegger Portalen mot øst er bygget opp av et tilnærmet kvadratisk grunnfelt av kvader som bærer en gesimslist. På denne et liggende rektangulært felt sideveis avgrenset av fremtrukne kvadre med dyp relieffvirkning. I feltet en marmortavle med riksløve og en inskripsjon med teksten: «HAV TAK, O STORE GUD, / FOR FRIDERICH DEN FIERDE / SOM VAR MOD FIENDENS BRUD / NEST DIG, VOR VÆRN OG GIERDE / MDCCXVIII». Feltet oventil avgrenset med en ny gesimslist, over denne en fronton med Fredrik 3s monogram. Hele arkitekturomramningen er hugget som kopi i nyere tid. Den originale marmorplaten (fragment), som tilhørte det første minnesmerke over Carl XII, oppbevares i Haldens historiske Samlinger. På motsatt side (innsiden) er portalens eneste dekorative markering en portbue av blålig stein med ditto anfangssteiner og sluttstein med Carl Johans kronede monogram.  
Annet FB arkiv utsnitt.  

1 Monumentet hadde opprinnelig fire tavler; to billedtavler og to innskrifttavler. Erling Børke opplyser at to av marmortavlene er bevart og finnes i Haldens Minders museum. Det dreier seg om de to billedtavlene, som viser hhv. en personifikasjon av Fredrikshalds seier, og den norske løve over et innskriftsfelt. (Børke 1981: 101ff)

1665
Til den østre port ble gikk det dette år med i alt 118 blåstein,. tilhugne stein fra Kommersøya ved Holmestrand. I tillegg ble det brukt en del tegl fra festningens eget teglverk, som kom i drift dette året, til muring av hvelvet i portgangen. (Widerberg 1963: 34)
1666
Arbeidet med hvelvingen fortsatt. Arbeidet må ha blitt ferdig for murarbeidets vedkommende. Til porten ses også skaffet «med pukler beslåtte dobbelte eikedører med låge, bom og låser». (Widerberg 1963: 35)
1667
Det ble bestilt et par siratsteiner med kongens våpen for å komplettere utsmykningen av østre port. Disse steinene ble fullstendig ødelagt ved en brann i det huset i byen hvor de ble oppbevart. I stedet for disse ble det samme år anskaffet en kobberplate med våpenet på. Platen ble omstøpt til laderedskap i 1700. (Widerberg 1963: 43) [Mer sannsynlig omstøpt under den store nordiske krig.]
1742
Til minne om at murerarbeidet ved Østre kurtine var ferdig står det over Østre kurtineports innside: 1742 og M[ichael] v[on] S[undt] (over vinduet og Christian 6s kronede monogram). (Widerberg 1963: 142).
1750
I bygningsforslaget for 1750 er anført at de hugne steiner over porten gjennom Østre kurtine er løsnet og står til nedfall. De ble derfor tatt ned og en innskrifttavle fra marmorstøtten som ble tatt ned i 1730 – den såkalte Pyramiden, det første minnesmerket over Carl XII. Tavlen er siden forsvunnet. Isteden er det satt opp en kopi av samme billedtavle som pryder Østre ravelinport (dvs. 1120 Ravelinporten). 1 Det ble også minert en del bløtstein til reparasjon av porten. (Widerberg 1963: 143)
1751
Festningens hovedporter med uthugne sirater ble strøket med oljefarve og bokstavene og kronen forgylt. I 1755 ble portene [skal kanskje forstås som selve portbladene] igjen reparert og strøket to ganger med oljeferniss og blågrå steinfarve. De uthugne bokstavene ble forgylt. (Widerberg 1963: 143)
1896
To mortere på granittsokler utplassert ved porten. (Statens eiendommer)
1906
D.å. kom «levninger av en plate i den av Fr.halds borgere i 1723 oppførte bauta» (Pyramiden, jfr. året 1750) inn som gave til Haldens Minders museum (idag Halden historiske Samlinger) fra Fredriksten Ingeniørdetasjement. I katalogen over museets gjenstander fra 1909 heter det «Brudstykke av et monument over Carl XII, opført av Fredrikshalds borgere; senere indfældt over fæstningens søndre sortieport [jfr. 1077 Øvre batteri], hvor nu en kopi, utført paa foranstaltning av general Ræder og gave av grosserer Chr. Anker, staar indfældt.» (Meddelelse fra James Ronald Archer, Halden historiske Samlinger) Denne kopien er antagelig siden blitt overført til 1120 Ravelinporten (østsiden), mens en nyere kopi av samme tavle er kommet over 1119.
1960
Portalen mot øst erstattet med en nyhugget kopi. (Widerberg 1963: 41)
1969
Fredrik IIIs siffer og krone satt opp over Østre kurtineport. Utført etter mal fra RAs kontor, laget av Kjeld Magnussen. (Halden Arbeiderblad 20.03.1969)

Ingen treff