Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0038 Undervisningskaserne

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Undervisningskaserne
Inventarnummer 0038
Byggeår 1. byggetrinn: 1834
Arkitekt B. N. Garben?
Opprinnelig bruk Arbeidsrom for straffanger («slaver»)
Nåværende bruk P.t. uten bruk. Avventer fremtidig eierstruktur
Antall etasjer To etasjer. Delvis kjeller og loft
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør. Innvendig platekledning er ikke omfattet av fredning. Fredningen omfatter de skjulte flatene, og aktiviseres i det man ønsker å gjøre tiltak som eksponerer eller på annen måte berører disse.
Vernebegrunnelse Bygningen ble opprinnelig oppført i bare én etasje, og har som følge av påbygningen vesentlig endret karakter. Til dette bidrar ikke minst midtrisalitten. Bruken av blankmur ble imidlertid videreført i annen etasje, slik at dette for empiren sjeldne preg er ivaretatt. Gruppen av upussede teglbygninger som Garben tegnet utenfor Citadellet omfatter foruten Undervisningskasernen 0033 Retts- og parolebygningen, muligens også 0032 Ingeniørboligen, dersom denne opprinnelig har stått i blankmur.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Kistemur av gråstein. Noe betonggulv på grunnen. Noe trebjelkelag over luftet kryperom.  
Bæresystem Bærende hulmurer av tegl (yttervegger, midtvegg og noen tverrvegger). Trebjelkelag med bordgulv, halvharde plater og banebelegg. Nedforet himling med akustisk dempende mineralullplater. I noen birom sponplatehimling.  
Vegger 2½ steins teglvegg – spekket utvendig og pusset innvendig. Innvendige vegger også pussede teglvegger og noen nye delevegger av stålrigler og gipsplater. Også noen panelte lettvegger. Fortanning i etasjeskillebånd og gesims.  
Vinduer Hovedvinduer: Krysspostvinduer med sprosse i nederste rammer. Noen torams med fire ruter. Et av disse antagelig originalt. For øvrig en del sekundære vinduer (torams, muligens fra 1955, i nordfasaden) og i toalettilbygget. Vinduene er en blanding av koblede og enkle – noen med varerammer.  
Dører Teakdør med sidefelt fra 1970- eller –80-årene  
Tak Valmet tretak med tekking av rød tegltaksten.  
Piper Fire teglpiper  
Annet FB arkiv, RA tegningsarkiv 94-1552  

1832
Tegning til Arbeids-Anstalt for slaverne ved Frederiksteens Fæstning utarbeidet, antagelig av B.N. Garben. Disse viser en 1½ etasjes bygning med valmtak, med lave vinduer i loftsetasjen. (Kavli 1963: 376)
1834
Arbeidsanstalten oppført i henhold til Justisdepartementets skrivelser av 16. desember 1833 og 17. april 1834, grunnet på «7de ordentlige Storthingsbevilling».
1842
Bygningen beskrives slik: «Hovedbygningen, een Etage og en Halvetage i Loftet, er opført af Muursteen paa Graasteens Fundament, og afdelt i 4 store Arbeidsrum, 1 Værelse for Værksmesteren og 1 Forstue. I Bygningen findes 5 Jernkakkelovne. Loftetagen er indrettet til Opbevaringssted for Materialer og Fabrikata». I forbindelse med arbeidsanstalten var det også oppført en smie i bindingsverk med bordkledning, med esse for to smeder, en utsalgsbod og et privet. (Statens eiendommer)
1862
Bygningen ble nå tatt i bruk som underoffi serskole, med to lesesaler, et kontor, tre beboelsesværelser og kjøkken samt forstue. Det var seks jernkakkelovner og en kokeovn i bygningen. Loftet ble brukt til oppbevaring av skolerekvisitter. Utsalgsboden sto tom og smien ble benyttet som vedskur. Privetet var malt med komposisjonsmaling.
1878
Bygningen ble påbygd en etasje og fikk sin nåværende hovedform (Kavli 1963: 376).
1880
Etter påbygningen fremstod bygningen slik: «Hovedbygning, 2 Etager Høi, opført af Mursten paa Graastens Fundament og inddelt i 7 Læseværelser, 1 Kontor, 3 Beboelsesværelser, Kjøkken og Gang, med tilsammen 11 Kakkelovne og 1 Kogeovn. Loftet benyttes til Opbevaring af adskillige Skolerekvisitter. Hovedbygningen er ifølge extraordinær Bevilgning i 1878 paabygget 1 Etage, indeholdende 5 Læseværelser, hver forsynet med 1 Ovn. Den anvendes til Skolelokale og Bolig for Inspektionsofficeren. En bod, forhen Udsalgsbod, opført paa Graastens Fundament af Bindingsværk og Fagmur, uden Indredning. Vedskur, forhen Smedie, paa Graastensfundament af murfyldt Bindingsværk, bordklædt og malet. Privet, opført bag Vedskuret paa Graastensfundament af Bindingsværk, Bordklædt og malet. Stakitværk fra Hovedbygningens nordre Ende til Fjeldet og fra dens søndre Ende til Veien. Stakitværket omkring samtlige Bygninger er efterhaanden som forraadnet borttaget, saa at nu kun findes tilbage de forannævnte Stakitter ved Bygningens nordre og søndre Ende.» (Statens eiendommer)
1896
Bygningen meldes nå å romme kjøkken, tre beboelsesrom, to entreer, to kontorer, et lærerværelse og seks store klasseværelser (et klasseværelse avdelt og innredet til lærerværelse og garderobe i 1896). På loftet et rom for skolerekvisitter. Bygningen anvendes til underoffi serskole med kontorer for samme, samt til bolig for inspeksjonsunderoffi seren. (Statens eiendommer)
1900 - 1902
Det ble innlagt elektrisk lys i bygningen. Inspeksjonsunderoffi serens leilighet ble ominnredet til klasseværelse og kontor. (Statens eiendommer)
1946
Befalsskolen overtok bygningen.
1955
Full ombygging med permanent tilrettelegging for gymnasundervisning (HER).
1977
Utskiftning av seks vinduer. (Vollmesterarkivet)
1978
Utskiftning av ytterligere seks vinduer. (Vollmesterarkivet)
1983
Hærens Forvaltningsskole overtok bygningen. Gjennomgående ombygging og oppussing med bl.a. ny rominndeling og ventilasjonsanlegg. (HER; artikkel i Fredrikstad Blad 18. august 1983)
1985
Nye takrenner med nedløp. 9 vinduer i undervisningsrom avblendet. (HER)
1986 - 1988
Utskifting av til sammen 18 vinduer. (HER)
1990
Ombygging til større undervisningsrom: revet vegger, snekkerarbeid, maling, gulvbelegg m.v. Nytt vindu i trappegang. (Vollmesterarkivet)
1993
Fem nye vinduer. (HER)
1995
Ny skillevegg i klasserom. (HER)
1998
Oppussing av gang, nytt gulvbelegg. (HER)
1999
Utvendig maling av vinduer, innvendig oppussing av diverse rom. (HER)
Tilbygget toalettavdeling.

Ingen treff