Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0040 Vollmesterbolig

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Vollmesterbolig
Inventarnummer 0040
Byggeår Ukjent, før 1839
Opprinnelig bruk Verksmesterbolig
Nåværende bruk Ikke i bruk. Avventer fremtidig eierstruktur
Ant. etg. Én etasje, delvis kjeller og innredet loft.
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Volummessig kompleks empirebygning som henger sammen med den tilstøtende 0051. Representant for den tilsynelatende ad hoc-pregede uthusbebyggelsen som man tidligere fant flere steder på festningen, bl.a. i tilknytning til 0032 Ingeniørboligen. Hovedfløyen fremstår som et halvt hus. Nøktern utvendig detaljering karakteristisk for Halden-empiren.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Kistemur av gråstein  
Bæresystem Utmurt bindingsverk og åpent bindingsverk. Huset er satt sammen av tre forskjellige bygningskropper og er bygd vegg i vegg med 0051. Komplekset fremstår dermed som én bruksenhet. Trebjelkelag. Banebelegg på gulv, plater i himling  
Vegger Utmurt bindingsverk, utvendig kledd med liggende kledning med karnissprofil og stående kledning med over- og underligger. Innvendig platekledning.  
Vinduer Første etasje: T-postvinduer i sørfasaden, krysspostvinduer med sprosse i nederste ramme i nord- og østfasaden, seksrams krysspostvinduer i sørfasaden. Annen etasje: toramsvinduer med én sprosse i hver ramme og alkovevinduer som en kvart sirkel. Vinduene har varevinduer og er ca. 50 år gamle.  
Dører Hoveddør: Enkel trefyllingsdør med overlysfelt. (Tidligere må det ha vært en tofløyet dør her.) Mot bakgården enkle 1980-tallsdører. Inn til portrommet fører en nyere tofløyet ramtreport.  
Tak Hovedtak: pult-tak med halvvalm. Sidefløystak: pult-tak. Alle takflatene er tekket med maskinstrøken rød tegl.  
Piper Tre teglpiper  
Annet RA tegningsarkiv 94-1600  

1839
Bygningen innkjøpes fra en kapteinvaktmester ved garnisonen.
1842
«Værksmesterboligen, beliggende ved Siden af Arbeidsanstalten. Til opførelse av en saadan Bygning var af Storthinget i 1836 bevilget et Beløb af 900 Spd, men da det befandtes hensigtsmæssigere og forbundet med ringere Omkostninger at indkjøbe en Fæstningens Capitainvagtmester tilhørende Bygning, blev saadan kjøbt af Justits Departementet i Slutningen af Aaret 1839. Den saaledes anskaffede Bygning betaaer af: Hovedbygningen, opført av Bindingsværk og Fagmuur paa Graasteens Fundament, 1 Etage, hvori 2de Værelser med Jernkakkelovn, Klædeskammer, Kjøkken, Madbod og en Forstue samt 2 smaae Qvistværelser med Pottemageroven. Under Bygningen en liden Bjælkekjelder.» (Statens eiendommer)
1862
Bygningen var nå i bruk som vollmesterbolig. (Statens eiendommer)
1865 - 1876
I 1865 ble uthusbygningen tatt ned og oppført under felles tak med hovedbygningen. Det ble innredet et nytt værelse med kakkelovn og et rom til vedskur og et rom til privet. I 1876 ble vedskuret bordkledd innvendig, tapetsert og en ovn ble installert. Det ble i 1876 oppført et nytt vedskur av bindingsverk, tekket og teglkledt, 7,35 m langt og 4,08 m bredt. (Statens eiendommer)
1896
I hovedbygningen var det nå en gang, kjøkken med komfyr, fire værelser samt to små kvistrom med ovner. Under kjøkkenet en liten kjeller. Under samme tak som boligen: et privet av stenderverk. Dertil et vedskur oppført 1876 og en hage (ikke opptatt tidligere) med et gjerde av bord og tømmer ca. 100 m langt. (Statens eiendommer)
1899
Det ble innlagt en 4'' kloakledning. (Statens eiendommer)
1930
Bygningen beskrives å være 18,8 m lang, halvdelen med bredde på 6,6 m og resten med en bredde på 4,3 m. Valmet pulttak med krum stein. (Statens eiendommer)
1966
To nye dører innsatt. (Vollmesterarkivet)
1969
Ommuring av pipe over tak. (Statens eiendommer)
1971
Isolasjon og ompaneling av vegger. Omlegging av yttertak. Nye takrenner, nedløpsrør, pipebeslag og vindusbeslag. (HER)
1978
Ny kjøkkeninnredning. Nye takrenner. (HER)
1983
Større ombygningsarbeider (bygningsmessige, sanitærtekniske og elektrotekniske). (HER)
1986
Ny dør inngang gårdsplass. (HER)
1991
Læremiddelsentral og bibliotek flyttet ut. Ominnredet til lunsjrom med tekjøkken. (HER)
1992
Utvendig malt. (HER)
2000
Utvendig vasking og ny maling av fasadene. (HER)

Ingen treff